بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت 46

نقاط فشار و مسائل استراتژیک خوشه:
هنوز مطالعه کامل صورت نگرفته و مسائل اساسی خوشه استخراج نشده است.
چشم انداز تدوین شده برای خوشه
هنوز مطالعه کامل صورت نگرفته و چشم اندار خوشه تدوین نشده است.
استراتژی های تدوین شده برای توسعه خوشه
هنوز مطالعه کامل صورت نگرفته و استراتژی های توسعه خوشه تدوین نشده است (همان).
17-2- آشنایی با محصول کشاورزی برنج
پيش گفتار
رفع چالش هاي موجود در افزايش و توليد پايدار محصولات زراعي از جمله اهداف راهبردي در جهت حصول
به امنيت غذايي و سلامت جامعه در جمهوري اسلامي ايران مي باشد. برنج با توجه به جايگاه آن در تأمين غذا و كالري مورد نياز مردم نقش مهمي بعد از گندم در سبد غذايي مردم ايران دارد. توليد برنج همواره با چالش هاي متعددي روبرو مي باشد كه حل اين چالش ها تنها بر اساس شناخت دقيق مسايل و ارايه برنامه زمان بندي و بهره مندي از تمامي امكانات موجود در سطح ملي ميسر خواهد بود. با توجه به دستور مقام معظم رهبري و همچنين سياست وزارت جهاد كشاورزي در حصول به خودكفايي در محصولات اساسي از جمله برنج، برنامه راهبردي تحقيقات برنج بدين جهت و به منظور ساماندهي همه فعاليت هاي مربوط اعم از تحقيق، ترويج و اجرا و با مشاركت همه ذينفعان تهيه گرديده است. هر چند سعي شده است تا با حداكثر ضريب اطمينان برنامه تهيه گردد، در عين حال بازنگري برنامه بعد از زمان پيش بيني شده و براساس نقطه نظرات تكميلي انجام خواهد شد.
مأموريت برنامه تحقيقات برنج در يك نگاه:
مأموريت:
افزايش امنيت غذايي، بهبود سلامت توليدكنندگان و مصرف كنندگان برنج، پايداري محيط زيست از طريق تحقيقات مشترك، مشاركت و تقويت سيستمهاي تحقيقات كشاورزي و ترويج
اهداف
افزايش امنيت غذايي از طريق بهبود و تنوع بخشي توليد مبتني بر برنج،
توليد پايدار و پاياي محصول برنج با حداقل اثرات منفي بر محيط زيست،
بهبود تغذيه و سلامت مصرف كنندگان و توليدكنندگان برنج،
سهولت دسترسي به اطلاعات و يافته هاي تحقيقاتي برنج توسط بخش آموزش و ترويج،
فراهم آوردن اطلاعات و مواد ژنتيكي مورد نياز توليدكنندگان جهت بهبود فناوری و ارتقای تولید.
راه كارها:
تقويت تحقيقات گروهي مبتني بر سيستم برنامه اي،
توانمندسازي علمي محورهاي اصلي تحقيقات برنج،
انجام تحقيقات مبتني بر نيازها و چالش هاي آتي،
حفاظت و استفاده بهينه از ژرم پلاسم و منابع ژنتيكي برنج، تبادل ژرم پلاسم، فناوریها و دانش فنی
مشاركت كشاورزان، موسسات و مراكز تحقيقاتي، دستگاههاي اجرايي و ذينفعان در مأموريتهاي برنامه
بهبود و توسعه نيروي انساني و وضعيت رفاهي آنها.
وضعيت توليد برنج
مقدمه:
برنج از قديمي ترين گياهاني است كه پس از گندم بيشترين سطح زير كشت اراضي كشاورزي را در جهان به خود اختصاص داده است، ولي از حيث توليد و تأمين انرژي رتبه اول را در جهان دارا مي باشد و كشت اين محصول در سالهاي اخير و در بسياري از مناطق نسبتاً پرآب كشور توسعه يافته است.
سطح زير كشت برنج كشور حدود 615 هزار هكتار با متوسط توليد 5500 كيلوگرم شلتوك در هكتار ميباشد، با توجه به مصرف سرانه سالانه برنج براي هر نفر حدود 38 كيلوگرم، كمبود برنج موردنياز مصرفي سالانه حدود 500 هزارتن ميباشد كه از خارج كشور تامين ميگردد.
افزايش دستمزدها و روشهاي سنتي كشت برنج، بالارفتن قيمت تمام شده برنج درمقايسه با قيمت هاي جهاني،
همچنين ضرورت تامين موادغذايي موردنياز جامعه در داخل كشور، مسئولين و برنامه ريزان كشاورزي را بر آن
داشته است تا در خصوص تأمين محصولات غذايي اصلي مهم مانند گندم، برنج، دان ههاي روغني، شكر و …
برنامه ريزي مناسبي صورت گيرد. از اينرو توجه به برنامه ريزي اصولي و علمي جهت برطرف نمودن مشكلات توليد در بخش برنج و بويژه چال شهاي فني در جهت افزايش توليد، بهبود كيفيت و كاهش ضايعات و به ويژه پايداري توليد برنج نقش اساسي دارد. از اينرو ارايه برنامه تحقيقات جامع ملي برنج در جهت استفاده از همه ظرفيتهاي علمي موجود در جهت رفع مسايل و تنگناهاي فني توليد با همكاري همه موسسات و مراكز علمي- پژوهشي كشور به ويژه در وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي امر كشاورزي و باني تحقيقات كشاورزي امري ضروري است. در اين راستا برنامه فعالي كه با مشاركت قسمت اعظم واحدهاي پژوهشي- علمي- اجرايي و بهره برداران امر توليد برنج تهيه گرديده است كمك بسيار به اين امر و در نتيجه حصول امنيت غذايي در جامعه خواهد نمود.
سياست ها و اهداف ملي در توليد برنج
سياست هاي ملي جهت تامين غذا و رفاه جامعه و اهميت آن به وضوح توسط مقام معظم رهبري در رسيدن
خودكفايي به گندم، جو، برنج و دانه هاي روغني، سند چشم انداز 20 ساله و برنامه هاي توسعه اجتماعي و

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.