بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت 41

ارائه نقشه فعلی خوشه که در بر دارنده کل ساختار موجود خوشه و همه زیر مجموعهها و واحدهای مختلف آن باشد.
بررسي ساختاري و كاركرد خوشه در وضعيت هاي موجود و مطلوب و تشخيص تفاوت ها و تبيين فاصله هاي موجود
تحليل وضعيت خوشه با توجه به تعداد واحد هاي موجود، نحوه توزيع واحد ها (بزرگ، كوچك، متوسط، نوع محصول توليدي و …)
ميزان بازگشت سرمايه
تعداد كاركنان شاغل و وضعيت در آمدي آنها
اهميت محصولات توليدي و جايگاه آن در زنجيره ارزش
روند تغييرات فروش از نظر حجم و ارزش پولي
ميزان صادرات و نحوه مشاركت واحد ها در آن
اندازه بازار موجود و قابل دسترس
جايگاه محصولات خوشه در بازار از نظر حجم، قيمت، كيفيت، تكنولوژي
تحليل ساختار فعلي خوشه
نوع خدمت مورد ارائه از سوي مراكز و نهادها
موارد ضعف و مشكلات موجود در حوزه هاي كيفيت، قيمت، پويايي و پايايي خوشه، ميزان نفوذ مراكز خدمات در خوشه و …
ارائه نقشه خوشه در وضعيت مطلوب
تهيه نقشه خوشه در حالتي كه زير مجموعه هاي آن به طور كامل وجود داشته باشند.
تعريف روابط و نحوه كاركرد به گونه اي كه حداكثر كارايي و تاثيرات هم افزاينده(سينرژيك) در خوشه وجود داشته باشد.
ارائه راهكارهاي ساختاري و كاركردي جهت حصول به وضعيت مطلوب در خوشه
تعريف فاصله هاي موجود در خوشه از نظر كاركردي، ساختاري و فرهنگي در قياس با وضعيت مطلوب
ارائه راهكارهاي اختصاصي براي پر كردن فاصله ها
ارائه استراتژيهاي پيشنهادي براي خوشه
تعريف و تحليل تهديدها و فرصت هاي آينده و پيشنهاد استراتژي هاي اختصاصي براي خوشه تحت عناوين زير:
اصلاح و بهبود محصول، فرايند و تكنولوژي توليد
توسعه بازار
ارتقاء سطح تخصص يافتگي در محصولات و حضور در بازارهاي اختصاصي
ارتقاء سطح مهارت نيروي كار
جايگزيني، ارتقاء و افزايش تجهيزات و ماشين آلات
تامين و توسعه منابع اعتباري
ساير موارد
11-2- ضرورت های توجه به توسعه خوشه ای در ایران
همانطور که پیشتر در ضرورت توجه به استراتژی صنعتی شدن مطالبی ارائه شد، با توجه به اهمیت توسعه و با ملاحظه شرایط خاص جغرافیایی اقتصادی کشور ( که در ذیل به برخی از مختصات آن اشاره می شود ) به نظر می رسد توسعه خوشه ای بتواند در ایران به عنوان یک راهبرد موثر در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد. بعضی از شرایط داخلی که می تواند توجیه کننده استفاده از این الگو به عنوان بک راهبرد استراتژیک در توسعه صنعتی کشور قرار گیرد عبارتند از: (فرشادی و دیگران، 91)
الف) توجه به عدالت اجتماعی و توسعه منطقه ای:
ایران کشوری است که متاسفانه میزان بهرهمندی از ثروت ملی و رفاه در مناطق گوناگون آن، به شدت متفاوت است. این مسأله که دلایل متعدد فرهنگی، تاریخی و مدیریتی داشته و با سیاستهای تمرکزگرایانه که آگاهانه و یا ناخودآگاه در دهههای اخیر دنبال شده است، تشدید یافته است بههیچ وجه با “عدالت اجتماعی” بهعنوان اساسیترین شعار اعتقادی نظام سیاسی کشور همخوانی ندارد. خوشههای صنعتی از جمله کارآمدترین ابزارهای توسعه منطقهای بوده و میتوانند ارزانتر، آسانتر از بسیاری شیوهها در این جهت مورد استفاده قرار گیرند.
ب) اشتغالزایی:
مسأله اشتغال، از عمدهترین چالشهای رویاروی نظام مدیریتی و سیاسی کشور است و متاسفانه با وجود فعالیتهای بیسابقة انجامیافته در چند سال اخیر، حجم اشتغال ایجاد شده تکافوی خیل عظیم تقاضا در بازار کار را نمیکند. وظیفة اصلی در ایجاد مشاغل برتر و پایداری برعهده دولت بوده و با توجه به منافع مالی سرشاری که در اختیار آن قرار دارد، میتواند با برنامهریزی صحیح و استفاده از الگوهای موفق جهانی بهتر از گذشته در زمینة ساماندهی بازارکار عمل کند.
از سوی دیگر میدانیم که سرمایهگذاریهای دولت عموماً متوجه صنایع بزرگ بوده درحالی که اینگونه فعالیتها، به جز در مواردی خاص، نظیر خودرو، عملکرد مناسبی از جهت اشتغالزایی نداشتهاند. علاوه براین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در صنایع بزرگی نظیر نفت یا پتروشیمی، بسیار بالا بوده و گسترش بیش از پیش این صنایع نیز به دستیابی به استانداردهای جهانی و توانایی رقابت در بازارهای بینالمللی محتاج است که طبیعتاً در این مسیر با چالشهای عمدهای مواجه هستیم.
با لحاظ تمامی این جهات، به نظر میرسد که مناسبترین راهبرد در جهت ایجاد مشاغل جدید در کشور، استفاده از قابلیتهای فوقالعاده بنگاههای کوچک و متوسط در این راه باشد. این الگو هماکنون در کشورهای متعددی و بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و کارآمدی خود را نیز به اثبات رسانیده است. اهتمام به توسعة خوشههای صنعتی در کشور نیز از اساسیترین راهکارهای توسعة صنایع کوچک و متوسط و نهایتاً ایجاد اشتغال در میباشد.
ج) نظام اجرایی تمرکزگرا:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.