بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت 40

مراحل اصلی توسعه خوشه ای که از سوی یونیدو مد نظر قرار گرفته است، به ترتیب ذیل می باشد: (همان)
انتخاب خوشه ها:
یک انتخاب عاقلانه و درست بر اساس اهمیت خوشه، قالیت ارتقاء، امکانپذیری و پایایی، کمک می کند تا اطمینان لازم از اثربخشی و حصول نتیجه به وجود آید. این باعث می شود که اطمینان از تمرکز منابع موجود روب خوشه هایی که این رویکرد در آنها با احتمال بالای موفقیت روبهرو است به واسطه مشارکت و تقسیم منافع SME ها، احیاء دوباره روابط متقابل سیستماتیک و گسترش بهترین کاربست ها و … به وجود آید.
مطالعه شناختی
پیادهسازی پروژه توسعه خوشه با جمعآوری اطلاعات در مورد خوشه، البته با روش کاملا مشارکتی آغاز میشود.
محدودیت های پیش روی ذینفعان عبارت از پتانسیل های هدایت و کنترل نشده، شبکه ها محلی و مکانیزم های پشتیبانی و حمایتی است. فرایند مشارکت در ایجاد اعتماد اولیه بین ذینفعان محلی مفید است.
اعتماد آفرینی
بنیان نهادن یک فضای اعتماد بخش در یک خوشه، برای بدست آوردن حمایت افرادی که در خوشه درگیر هستند، پیش نیازی ضروری است. به این منظور CDA باید ابتدا اعتمادی دو طرفه را بین تک تک ذینفعان به وجود آورد و پس از شکل گیری این اعتماد، از آن برای ایجاد یا افزایش اعتماد در کل مجموعه استفاده کند. این کار با روابط متقابل رسمی یا غیر رسمی و سپس از طریق مشارکت در فعالیت ها، در مسیر اعتماد آفرینی پیش میرود.
برنامه عمل
فهرستی از فعالیت ها که فراتر از یک جمع بندی کلی از تقاضاهای مختلف می باشد، با داده های اولیه مطالعه شناختی، آغاز می شود. این فهرست، نقشه ای راهنما است که به پرورش روابط بین ذینفعان برای حصول نتایج ملموس (قابل مشاهده) کمک خواهد کرد. این برنامه عمل همچنین تلاشی است برای عملی ساختن چشم انداز خوشه از طریق انجام یک رشته فعالیت هایی که با مشارکت ذینفعان انجام می گیرد. برنامه عمل به طور عادی هر سال یک بار تهیه می شود.
پیاده سازی
پیاده سازی به مفهوم ساده، تحقق بخشیدن به یک سری اهداف نیست، بلکه شامل تغییر اساسی در فعالیت ها و تعاملات بازیگران خوشه و اجرای این فعالیت ها می باشد. مسئولیت راهبری اجرایی فعالیت های متفاوت، به طور منظم و از روی برنامه به عهده ذینفعان است. به ویژه ذینفعانی که از بخش خصوصی با پشتیبانی مرکز محلی فعالیت می کنند. در اجرای برنامه عمل، ذینفعان به مزیت های مشارکت نزدیکتر پی می برند. در این میان فعالیت های مشترک با واسطه ها، بازده جمعی خوشه و همچنین قدرت سازمان حاکم را افزایش می دهد.
نظارت و ارزیابی
نظارت کمی و کیفی بر نتایج کار ها به انتشار و فراگیر شدن بهترین نمونه ها کمک می کند و اعتماد بین ذینفعان را تقویت می نماید. این نظارت، شناسایی تغییرات در روابط بین ذینفعان خوشه را ممکن می سازد و علاوه بر این، حوزه فعالیت های مشترک و ساختار خوشه را با این تغییرات تطبیق می دهد.( همان)
 
شکل (4-2) مراحل رویکرد یونیدو در توسعه خوشه صنعتی
جدول (2-1) زمان تقریبی مراحل توسعه خوشه با استفاده از رویکرد یونیدو
 
3-10-2- مراحل تفضیلی فاز مطالعه شناختی بر اساس رویکرد یونیدو
گردآوری اطلاعات، بررسی و مطالعه زمینه ها و سابقه تاریخی خوشه
گردآوری اطلاعات و آمار خام
بررسی سوابق و ریشه های تاریخی و سیر تطور صنعت/ فعالیت مورد نظر در منطقه مورد بررسی و به طور محدود در سایر مناطق
وضعیت کلی خوشه (ارائه یک تصویر کلی از خوشه)
شناخت عوامل محیطی موثر بر خوشه (فرصت ها و تهدیدها)
تعریف و بررسی عوامل محیطی موثر بر کارکرد و ساختار خوشه در دوره اخیر (اعم از عوامل جغرافیایی، فرهنگی و … و به طور ویژه عوامل بازار و تکنولوژی)
ارزیابی و تحلیل روند ها و سناریو های موجود در سطح ملی و بین المللی
تعریف تهدیدها و فرصت های موجود
مطالعه وضعیت درونی خوشه و تعریف نقاط قوت و ضعف
تعریف و تحلیل نقاط قوت و ضعف خوشه از نظر ساختاری و کارکردی شاخص هایی چون: تکنولوژی، سطح مهارت نیروی انسانی، سطح تکنولوژی، دسترسی به مواد اولیه، سرمایه اجتماعی، وضعیت مراکز و نهادها، وضعیت مالی و اعتباری و … و روند کلی تغییرات
مطالعه مسائل استراتژیک و تعریف گزینه های استراتژیک
تعریف مسائل استراتژیک که رشته فعالیت صنعتی خوشه با آن مواجه بوده است.
تعریف استراتژی هایی که می تواند پیش روی رشته فعالیت مورد بررسی باشد.
تدوین استراتژی هایی در سطح رشته فعالیت
پیشنهاد استراتژی های اصلی از سوی مشاور برای رشته فعالیتی که خوشه در آن حضور دارد.
تعریف زنجیره ارزش، شبکه ها، و نقشه خوشه در وضعیت موجود
تعریف زنجیره ارزش و بخش های آن در سطحی فراگیر
تعریف شبکه ارتباطات موجود و انواع آن

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir