بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت 16

مفاهیم و اصطلاحات تخصصی موجود در پژوهش به همراه تعاریف عملیاتی آن به شرح زیر می باشد:
خوشه صنعتی: ترجمه “اينداستريال كلاستر”[1] و اين كلمه برگردان انگليسي كلمه ايتاليايي “ديسترتو اينداستريال”[2] است (اشميتز،1381). بنا به تعریف مایکل پورتر که یکی از سردمداران خوشه های صنعتی در جهان است، خوشه عبارت است از تمركز جغرافيايي نهادها و شركتهاي مرتبط با يكديگر در يك حوزه خاص ( Porter, 1998).
یونیدو (UNIDO)[3]: سازمان توسعه صنعتی ملل متحد می باشد که برنامه هایی را اغلب در کشور های در حال توسعه در جهت پویایی صنعتی به اجرا در می آورد (اشمیتز، 1381).
صنایع کوچک و متوسط (SMEs)[4] : در ایران وزارتخانه ها و موسسات تعاریف یکسانی از بنگاه های کوچک و متوسط ندارند و مرکز آمار ایران مطابف کتاب آمار سال 1385، کسب و کار در بخش صنعت را در سه گروه طبقه بندی کرده است، صنایع با 10-49 نفر کارکن(کوچک)، صنایع با 50-99 نفر کارکن(متوسط)، و صنایع با بیش از 100 نفر کارکن (بزرگ). ( مرکز آمار ایران).
خدمات توسعه کسب و کار(BDS)[5] : هر نوع خدمت ( غیر مالی ) به واحد های کسب و کار ارائه شده به صورت رسمی و یا غیر رسمی، شامل آموزش، بازاریابی، اطلاع رسانی، توسعه و انتقال تکنولوژی، بهبود وضعیت زنجیره کسب و کار و خدمات مشاوره ای (منصوری، 1384).
شبکه های صنعتی:
به گروهی از واحد ها اطلاق می شود که برای انجام یک پروژه خاص با هم در ارتباط بوده، همدیگر را تکمیل می کنند و برای مواجهه با مشکلی مشترک و یا استفاده از فرصتی مشترک با یکدیگر همکاری می کنند.
فصل اول : کلیات تحقيق

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
2-1- بیان مسئله پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
3-1- ضرورت واهمیت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
4-1- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
5-1- سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
6-1- تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم : ادبيات و پيشينة تحقيق