جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین شاخص قیمت مصرف کننده وسهم بیمه شوندگان در پرداخت هزینه …

3-5 روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ طبقه بندی بر مبنای روش در دسته تحقیقات علی قرار می گیرد زیرا به بررسی رابطه ی بلندمدت بین متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده و درصد تخصیص درآمد خانوارها به هزینه درمانی می پردازد. همچنین از نوع تحقيق همبستگي (Correlational Research) است و پس رویدادی هم می باشد. در اين پژوهش رابطه درامد رشد اقتصادی و نرخ تورم و سهم خانوارها در هزینه های درمانی در بازه زماني 1370 تا 1391 مورد بررسي قرار خواهد گرفت . دادهها ي سري زما ني به صورت سالانه جمع آوري شده و به وسيله ي نرم افزار Eviews مورد بررسي قرار می گیرد. با توجه به این که معمولاً سریهای زمانی در بررسی­های اقتصاد کلان ناپایا هستند و ناپایایی آنها امکان بروز رگرسیون کاذب در مطالعات تجربی را فراهم می آورد، از اين رو پايايي متغيرها با استفاده از آزمون ریشه واحد ديكي فولر تعميم يافته مورد آزمون قرار می گیرد.در اين نوع تحقيقات رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف پژوهش تحليل مي گردد.در این تحقیق از انجا که از داده های سری زمانی با درجه پایایی احتمالا متفاوت استفاده می شود از مدل رگرسیونی استفاده می شود و برای تخمین مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می شود. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق نرم افزار EVIEWS می باشد.
3-6 آزمون ساکن بودن داده های سری زمانی
در مدل های سری های زمانی سعی می شود متغیرهای اقتصادی تنها با استفاده از اطلاعات موجود در مقادیر گذشته شان و مقادیر فعلی و گذشته اجزاء اخلال، پیش بینی و مدل سازی گردد. درحالیکه مدل های ساختاری ماهیتاً چندمتغیره اند و تلاش می کنند تغییرات یک متغیر را بر مبنای تغییرات سایر متغیرها توضیح دهند. از خانواده مدل های سری های زمانی می توان به مدل های خودرگرسیونی، مدل های میانگین متحرک، مدل های ARMA، ARIMA ، ARCH و … نام برد.
3-7 مدل تحقیق
همانطور که گفتیم در تحقیق حاضر در صدد بررسی رابطه ی بین متغیرهای = تفاضل نرخ رشد تورم و نرخ رشد هزینه های درمانی خانوارها در ایران با درامدهای نفتی و رشد اقتصادی می باشیم.لذا ابتدا متغیرهای مورد مطالعه باید مشخص شود.
درصد تخصیص درآمد خانوارها به هزینه درمانی:
متغیر وابسته تحقیق درصد تخصیص درآمد خانوارها به هزینه درمانی خواهد بود. که ما از سهم مخارج درمانی در کل مخارج ملی استفاده می کنیم. برای محاسبه تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی یک کشور سه شیوه مختلف وجود دارد. یکی از این روشها محاسبه به روش هزینه است که در آن تولید ناخالص ملی عبارت است از مجموع ارزش پولی هزینه هایی که برای خرید کالاها و خدمات نهایی توسط خانوارها (مصرف)، شرکت ها (سرمایه گذاری)، دولت (خریدهای دولتی) و سایر کشورها (خالص صادرات) می پردازند. در این تحقیق مخارج درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.
نرخ تورم:
یکی از متغیرهای تحقیق نرخ تورم است. از این متغیر برای محاسبه تفاضل نرخ رشد تورم و نرخ رشد هزینه های درمانی خانوارها در ایران استفاده می کنیم.
در اینجا منطور از نرخ تورم نرخ افزایش قیمتها در سبد هزینه های خانوار یا شاخص قیمت مصرف کننده می باشد.
درآمد های نفتی:
یکی از متغیرهای مستقل تحقیق درآمد های نفتی در اقتصاد ایران است. که از امارنامه بانک مرکزی استخراج شده است.
رشد اقتصادی:
سومین متغیر مستقل تحقیق رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است. که از امارنامه بانک مرکزی استخراج شده است.
بر این اساس مدل تحقیق صورت زیر می باشد:
DIF=α1+α2GOILY + α 3GDP+Ut
که در اینجا :
DIF= تفاضل نرخ رشد تورم و نرخ رشد هزینه های درمانی خانوارها در ایران
GOILY= نرخ رشد درامدهای نفتی
GDPY= نرخ رشد اقتصادی
UT :جزء خطا
همانطور که ذکر شد برای آزمون فرضیه ها از روش هم OLS استفاده خواهیم کرد.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1 مقدمه
در این تحقيق حاضر به بررسي ارتباط بين تورم و مخارج درمانی خانوارها درایران با درامدهای نفتی و رشد اقتصادی پرداخته شده است.
در هر تحقیقی معمولا پس از جمع آوري داده‌ها و اطلاعات، پژوهشگر بايد با استفاده از روش‌ها و ابزار هاي دقيق علمي نسبت به پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات اقدام نمايد. استفاده از روش‌های صحيح و به‌کارگیری ابزار هاي جديد و علمي تجزيه و تحليل اطلاعات، اين اطمينان را به پژوهشگر می‌دهد که نتايج بدست آمده، دقيق و قابل اتکا خواهند بود. در اين فصل در ابتدا آمار توصيفي مربوط به متغير هاي پژوهش در قالب جدول و نمودار و نيز تشريح روابط متغیرها ارائه شده است و در ادامه به تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده از آزمون هر يک از فرضيه هاي پژوهش پرداخته شده است.
همان گونه كه در بخش قبل اشاره شد، در تحقيق حاضر جهت بررسي رابطه بين سهم خانوارها در هزینه درمانی و شاخص قیمت ها از روش حداقل مربعات معمولی OLS استفاده مي كنيم. پيش فرض الگو ساکن پذیری متغير وابسته و متغيرهاي توضيحي است. بنابراين در اين بخش ابتدا نتايج حاصل از آزمون ديكي فولر تعمیم یافته بر روي سطح و تفاضل مرتبه اول متغيرها براي تعيين درجه جمعي بودن آنها ارائه مي شود. سپس نتايج حاصل از برآوردالگو هایي مورد نظر به تفكيك ارائه مي شوند.
4-2 آمار توصيفي
در اين بخش جزئیات آماري مربوط به متغير هاي پژوهش ارائه می‌شود. آمار توصیفی متغيرها با ارائه يک تصوير کلي و

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

جامع از داده هاي مورد استفاده در پژوهش، می‌تواند به فهم مخاطب از ماهيت داده‌ها و نقش آن‌ها در بررسي فرضيه هاي پژوهش کمک زيادي نمايد.
جدول 4-1 آمار توصيفي مربوط به متغير هاي پژوهش را براي سال‌های 1368 تا 1391 نشان می‌دهند. اين مقادير براي هر يک از شاخص‌های , OIL inf و DIF, Y به صورت جداگانه قابل مشاهده است. اگر چه روش رگرسيوني مورد استفاده در اين پژوهش، OLS یا حداقل مربعات معمولی است، اما به منظور فهم بهتر متغیرها در هر يک از سال‌های دوره آزمون (1368 تا 1391)، آمار توصيفي متغیرها به تفکيک سال ارائه شده است.در جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرها نمايش داده شده‌است که در طول زمان پژوهش مورد بررسي قرار می‌گیرند.
جدول 4-1 آمار توصيفي مربوط به متغير هاي تحقیق
ماخذ: یافته های تحقیق
نمودار 4-1 : نمودار مربوط به درآمدهای نفتی
همانطور که نمودار نشان می دهد میزان درآمدهای نفتی 20 ساله کشور ایران نشان داد که تا سال 1383 درامدهای نفتی با رشدی ملایم و با نوسانات معمولی تغییر یافته است اما از سال 1384 به یکباره با رشدی قابل توجه روبرو بوده است که از سال 1390 این سرعت رشد متوقف شده است.
نمودار 4-2 : نمودار مربوط به تولید ناخالص داخلی
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور در دوره‌های مختلف رشد تولید ناخالص داخلی است. در این راستا سعی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در دوره تحقیق مورد بررسی قرار گیرد.
در سال‌های 60 و 61 قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته بود و به واسطه این افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی نیز دارای رشد بالایی بود. به عنوان مثال در سال‌های 1362 رشد تولید ناخالص داخلی حدود 11 درصد بود. ولیکن متاسفانه در سال‌های بعد از 1364 به دلیل تخریب زیرساخت‌ها و کاهش شدید قیمت نفت تولید ناخالص داخلی کشور دچار کاهش شده و عمدتا دارای رشد منفی بود به عنوان مثال نرخ رشد در سال‌های 1365 و 1366 و 1367 به ترتیب 9/1- و 0/1- و5/5- درصد بود.در سال 1369 این رشد به بالاترین حد رسید. از عوامل اصلی موثر در این رشد اقتصادی می‌توان آغاز بازسازی خسارت‌های جنگی، افزایش بودجه عمرانی دولت و افزایش قیمت نفت را نام برد. به عنوان مثال قیمت نفت از 15 دلار در سال 1367 به 20 دلار در سال 1368 افزایش یافت که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی شد. همچنین در سال‌های 71 و 72 با کاهش قیمت‌های جهانی نفت و به تبع آن کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی مواجه شدیم. این رشد در سال‌های 71 و 72 و 73 به ترتیب به 5/4 و 5/1 و 0 درصد رسید. در دو سال انتهایی دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رشد تولید ناخالص داخلی مجددا شروع به افزایش کرد به گونه‌یی که در سال 75 به رقم 1/ 6 درصد رسید. شروع دوره ریاست‌جمهوری خاتمی با کاهش قیمت نفت همراه بود که باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی و بالطبع کاهش تولید ناخالص داخلی شد به گونه‌یی که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 76، 77، 78 به ترتیب به 8/2 و 9/2 و 7/1 درصد رسید.از سال 81 به بعد به دلیل مناسب بودن شرایط آب هوایی و از سوی دیگر متعادل شدن و افزایش قیمت نفت، رشد تولید ناخالص افزایش یافت و به رقم 6 و 7 درصد رسید. بر اساس برآوردهای اولیه، اقتصاد ایران در سال 1386 در مقایسه با سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است. محاسبات نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال 1376 از 446880 میلیارد ریال در سال 1385 به رقم 477683 میلیارد ریال در سال 86 افزایش یافته و به عبارت دیگر گویای 9/ 6 درصد رشد است. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1385 معادل 2/ 6 درصد بوده است. در نتیجه در سال 1386 بخش واقعی اقتصاد از 7/ 0 درصد افزایش در نرخ رشد برخوردار بوده است. همچنین طبق آمار اعلامی دولت نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های 1387  تا 1390 به ترتیب 8/5، 3، 8/0، 5 بوده است.