مقاله علمی با منبع : بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

۱۹۲

۴۸٫۰

خیلی زیاد

۱۶۸

۴۲٫۰

میانگین: ۷۵


نمودار‏۴‑۱۲: شاخصنقشهایاجتماعی

شاخصارزش های اجتماعی

جدول شماره(۴-۱۴) وضعیت شاخص ارزش های اجتماعی همچون جمع گرا یا فرد گرا بودن و یا ارزش قایل بودن برای خانواده و…و در مقابل تعلق به ارزش های جامعه غربی را نشان می دهد. ۱۸ درصد پاسخگویان خیلی کم، ۴۶٫۴ درصد کم، ۲۹٫۶ درصد زیاد و ۶ درصد بسیار زیاد نسبت به ارزشهای جامعه غربی گرایش داشته اند. میانگین این شاخص، ۵۴٫۳ نشان دهنده گرایش متوسط پاسخگویان به ارزش های غربی است.
جدول‏۴‑۱۴: شاخص ارزش های اجتماعی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

شاخص ارزش های اجتماعی تعداد درصد
خیلی کم ۷۲ ۱۸٫۰
کم ۱۸۵ ۴۶٫۴
زیاد ۱۱۸ ۲۹٫۶