جستجوی مقالات فارسی – بررسی تداعی های برند ناشی از اعتماد و وفاداری مشتریان- قسمت …

منابع:
آکر، دیوید (1386). مدیریت استراتژیک بازار، ترجمه صفرزاده، فرهنگی و خادمی، چاپ سوم، تهران: انتشارات پیام پویا.
آذر، عادل. مومنی، منصور.1388. آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلددوم:تحلیل آماری). تهران: انتشارات سمت.
امامقلي، نازنين.1391. بررسي نقش مديريت ارتباط با مشتري به عنوان مزيت رقابتي در بازاريابي سبز. دانشگاه گيلان، پرديس بين الملل، پايان نامه كارشناسي ارشد، ص63،65 و 67.
باورصاد، بلقیس، توان بخش، حسام الدین، علی آبادی، بهزاد (1392). بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تدام و ترویج ارتباط مشتریان در صنعت بانکداری، دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی.
بندریان، رضا (1388). مدلی برای ارزشیابی و قیمت‌گذاری نشان تجاری بر اساس روش گزینه واقعی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال 4، شماره 15.
بست، جان .1374. روش های تحقیق در علوم ذفتاری و تربیتی، مترجم: پاشا شریفی، ص 24.
بهرامی، محمد امین، میر جلیلی، وحید، هاشم نیا، شهرام، رنجبر عزت آبادی، محمد و احمدی تهرانی، غلامرضا (1392). بررسی مقایسه‌ای تصویر برند بیمارستان‌های دولتی و خصوصی یزد در ذهن مشتریان، فصلنامه طب و تزکیه، دوره 22، شماره 4.
تمپورال، پائول (1382). علايم تجاري در آسيا.ترجمه محمد ابراهيم گوهريان، تهران: امير كبير.
حسینی، میرزا حسن و رضائی، مهدی (1390). برررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند در بازار فرآورده‌های لبنی، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 5، پیاپی 38، صص 79-57.
حسینی، محمد سلطان، نصراصفهانی، داود، جوانی، وجیهه، سلیمی، مهدی(1390). تعیین سهم نسبی وفاداری به برند در بین هواداران فوتبال ایران، نشریه علمی-پژوهشی مدیریت ورزش، شماره9، ص 108-87.
حيدرزاده، كامبیز، قلندري، كمال و نوروزي، عادل (1386). برند، اثرگذار بر فرايند خريد ،. ماهنامة تدبير (ماهنامة علمي آموزشي در زمينة مديريت)، سال هجدهم، شمارة18، ص112.
حیدرزاده، کامبیز، غفاری، فرهاد، فرزانه، سپیده(1390). بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران، مجله پژوهش های مدیریت، شماره 88، صص88-69.
حقیقی، محمد، حسینی، سید حسن، اهری، حامد، آرین، ابوافضل و درینکده، علی (1391). بررسی تاثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل، فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره 4، صص 74-78.
حقیقی کفاش، مهدی، اکبری، مسعود و لالیان پور، نوشین(1389). عوامل موثر بر وفاداری بیمه گذاران، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 97، سال 25، صص 75-95.
حیدرعلی، هومن (1387). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزال، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
حافظ نیا ، محمدرضا. 1380. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی . تهران: سمت.
حبيبي، آرش.، جواهري، مهدي. .1389. آموزش کاربردي ليزرل، نشر پايگاه اينترنتي پارس مدير.
خاکي، غلامرضا .1384. روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي، تهران: انتشارات بازتاب.
خواجویی، فاطمه و نایب زاده، شهناز(1392). تاثیر رضایت و بی تفاوتی بر وفاداری مشتری، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 19، صص 29-46.
دهقانی سلطانی، مهدی، محمدی، اسفندیار، پوراشرف، یاسان‌اله، سایه میری، کورش و قهری شیرین‌آبادی، الهه (1392). رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری در تبیین اثر تجربه، اعتماد و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 21، صص 118-101.
دیوانداری، علی و دلخواه، جلیل (1384). تدوین و طراحی مدلی برای سنجش رضایت‌مندی مشتریان در صنعت بانکداری و اندازه‌گیری رضایت مندی مشتریان بانک ملت بر اساس آن، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 37، صص 223-185.
رشیدی، حسن و رحمانی، زین‌العابدین (1392). برند و تاثیر آن بر وفاداری مشتری، مجله اقتصادی، شماره‌های 9و 10، صص 80-65.
سیدجوادین، سیدرضا، امینی، علیرضا، امینی، زهرا، 1389، ارزیابی تاثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 36، صص 74-57.
سرداری، احمد، حمایلی مهربانی، تایماز و مرتضی حدادی (1390). استراتژی های بازاریابی پنهان در عصر نوین، تدبیر، شماره 230، صص55-50.
سكاران،ا.1381. روش هاي تحقيق در مديريت، تهران، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.
شاهین، آرش و تیموری، هادی (1387). وفاداری مشتری مفاهیم و الگوها، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
صفرزاده، حسین، خیری، بهرام، آقاسیدآقا، ریحانه (1390). بررسي تاثير عوامل زمينهاي، وفاداري به برند و تغيير دادن برند بر روي تصميم خريد مصرفكنندگان جوان، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 10، صص94-65.
عزیزی، شهریار و شکرگزار، صائب (1393). تاثیر هم‌خوانی شخصیت مصرف‌کننده و برند بر اعتماد و دلبستگی مصرف‌کننده به برند و نقش تعدیل‌گر درگیری ذهنی با محصول، مجله اقتصادی، صص 20-1.
كاپفرر، نوئل (1385).”مديريت راهبردي نام تجاري “، ترجمة سينا قربانلو، تهران: انتشارات مبلّغان.
کیا، علی‌رضا (1391). بررسي تاثير تداعي توانايي شركت و آگاهي از برند بر تمايل به خريد مجدد و نقش ميانجي درك از كيفيت محصول و تداعي برند در فرآيند تصميم‌گيري خريد، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 14، صص 103-89.
کلاين، پل .2010. راهنمائي آسان تحليل عاملي، ترجمه سيد جلال صدرالسادات و اصغر مينائي، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
گنجی نیا، حسین، کاظمی‌راد، شیرین و بنی‌حاتم، شاهرخ (1390). ارایه الگویی جهت بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند در صنعت بانکداری، نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
گیلانی‌نیا، شهرام و موسویان، سید جواد (1389). تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 5(14).
مدنی، فاطمه و احمد روستا (1389)، تأثیر کیفیت خدمات و تصمیم‌گیری مشتری بر ارزش ویژه شناسه، نشریه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 1، صص75-59.
 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است