بررسی تاثیرات میانجی گری سبک رهبری تحول گرا بر رابطه بین هوش هیجانی …

8/86

6/86

35

3-5)روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از تکنیکهای موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. به یک مجموعه از مفاهیم و روشهای بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف دادههای جمعآوری شده آمار توصیفی گفته میشود (خاکی؛285:1382). آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار میگیرد یا در واقع ویژگیهای مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف میگردد (حافظ نیا؛242:1386:). در این تحقیق در مرحله اول تجزیهوتحلیل دادهها، با استفاده از روشهای آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته میشود. گام بعدی جهت تجزیهوتحلیل دادهها استفاده از تکنیکهای آمار استنباطی میباشد. در تحلیلهای آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود (حافظ نیا؛242:1386:). و به منظور تجزيه و تحليل استنباطی دادهها از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون و آزمون t استفاده میشود.
جدول 3-3: روشهای آماری مورد استفاده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

فرمولهای مورد استفاده کاربرد
رگرسیون رگرسیون این امکان را برای محقق فراهم می کند تا تغییراتی وابسته را از طریق متغیرهای مستقل پیش بینی و سهم هر یک از متغیرهای مستقل را در تبین متغیر وابسته تعیین کند.
آزمون t از آزمون tبراى مقايسه و تشخيص تفاوت و رابطه علّى استفاده مى‌شود

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق
4-1) مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامههایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیدهاند را جمع آوری کرده و دادههای خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیهها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج میگردند و سپس این دادهها از طریق نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل میگردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی میباشد، دادههای جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و فراوانی و نمودار میلهای و هیستوگرام ارائه میشود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی میباشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت میتوان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیههای آماری اظهار نظر نمود.
4-2) توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این بخش به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود:
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

جنسيت