دسترسی متن کامل – بررسی تاثیرات میانجی گری سبک رهبری تحول گرا بر رابطه بین هوش هیجانی …

3-2-1)جامعه و نمونه آماری
در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، سوپروایزرها و پرستاران بیمارستانهای خصوصی منطقه 5 تهران (بیمارستانهای پیامبران، ابنسینا، دی، صارم و مهر) با تعداد (به ترتیب) 28 و 707 نفر است. بنابراین جامعه آماری شامل دو دسته متفاوت (دو طبقه) از افراد است که با توجه به جدول مورگان (به دلیل مشخص نبودن واریانس جامعه از جدول مورگان استفاده میشود) حجم نمونه پرستاران 251 نفر است. برای توزیع پرسشنامهها از روش نمونهبرداری تصادفی طبقهای استفاده شد که در واقع دو طبقه شامل سوپروایزرها و پرستارها هستند. در روش تصادفی طبقهای به دلیل ناهمگن بودن، جامعه به طبقاتی تقسیم میشود که در واقع این زیرگروهها با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند به عنوان نماینده جامعه در نمونه نیز حضور دارند، حال با ایجاد طبقات همگن نمونه‌هاي تصادفي ساده مستقل، از اين زير مجموعه‌هاي جداگانه استخراج میشود. در نمونه گیری تصادفی ساده محقق لیستی از اسامی پرستاران تهیه نمود و آنان را بر کاغذهایی نوشت سپس آنها را قرعه کشی نمود. با این تفاوت که پس از برداشتن یک اسم دوباره آن را به کیسه برگرداند تا میزان احتمال انتخاب افراد یکسان باشد. بنابراین تعداد 300 پرسشنامه بین پرستاران توزیع گردید و تعداد 257 پرسشنامه قابل قبول برگشت داده شد. و نیز به دلیل کم بودن تعداد سوپروایزرها، پرسشنامه بین تمامی آنها توزیع گردید که تعداد 27 نفر از آنها به سوالات پاسخ دادند. در نهایت دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-3)روش و ابزار جمعآوری دادهها
روش جمعآوری اطلاعات میدانی است و از ابزار جمعآوری اطلاعات دو دسته پرسشنامه است. که سوپروایزرها (مدیران) و پرستاران (کارکنان) دو گروه از پاسخ دهندگان این پرسشنامه بودهاند. که به شرح زیر استفاده شد:
3-3-1) پرسشنامه استرس شغلی
استرس شغلی دارای هفت مولفه بوده و برای سنجش آن از پرسشنامه استاندارد 35 آیتمی موسسه سلامت و ایمنی[27] (سوالات 1 الی 35) و از روش پنج درجهای لیکرت (از 1= هرگز تا 5=همواره) استفاده شده است.
3-3-2)پرسشنامه رهبری تحولگرا
جهت سنجش متغیر رهبری تحولگرا از پرسشنامه استاندارد 39 آیتمی MLQ[28] (سوالات 36 الی 74) و از روش پنج درجهای لیکرت (از 1= کاملاً مخالفم تا 5=کاملاً موافقم) استفاده شده است.
3-3-3) پرسشنامه هوش هیجانی
هوش هیجانی در این تحقیق دارای پنج مولفه است و برای سنجش آن از پرسشنامه 30 آیتمی بار- آن[29] (سوالات 75 الی 104) و از روش پنج درجهای لیکرت (از 1= کاملاً مخالفم تا 5=کاملاً موافقم) استفاده شده است.
جدول 3-1: تعداد سوالات پرسشنامه

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

متغیر مولفه سوالات منبع
استرس شغلی تقاضا 8-1 موسسه سلامت و ایمنی (2009)
نقش 13-9
ارتباط 17-14
حمایت مسئولین 22-18