مقاله – بررسی تأثیر عوامل سازمانی و فردی بر ارزش ویژه برند داخلی شرکت شناسایی …

تحقیقات بنیادی جهت معتبر ساختن نظریه موجود یا درک بیشتر از یک مفهوم یا پدیده است. تحقیقات بنیادی سعی در توسعه مرزهای دانش دارند. برای مثال، تحقیقات بازاریابی بنیادی ممکن است یک فرضیه را در مورد تصمیم گیری با سطح درگیری بالا یا پردازش اطلاعات مشتری مورد آزمون قرار دهد. بیشتر تحقیقات بنیادی در دانشگاه ها انجام می شود (دهدشتی شاهرخ و بحرینی زاده، ۱۳۷۹، ص۲۰).
۳-۳-۲تحقیقات کاربردی
در اغلب موارد، تحقیقات بازاریابی برای درک بهتر بازار، یافتن علت شکست یک استراتژی و کاهش عدم تصمیم گیری مدیریت انجام می شود. کلیه تحقیقاتی که در این زمینه انجام می گیرد، تحقیقات کاربردی نامیده می شوند. بیشتر تحقیقاتی که از طریق کسب و کارها انجام می گیرد کاربردی هستند. در واقع هدف از تحقیق کاربردی، یافتن راه حل برای مشکلی خاص می باشد (دهدشتی شاهرخ و بحرینی زاده، ۱۳۸۹: ۲۰).
۳-۴دسته بندی پژوهش ها بر اساس چگونگی گردآوری داده ها
تحقیقات علمی را براساس چگونگی بدست آوردن دادهای مورد نیاز می توان به دسته های زیر تقسیم نمود:
۳-۴-۱ تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی)
تحقیق توصیفی با هدف توصیف خصوصیات یا کارکردهای بازار انجام می گیرد. تحقیقات توصیفی با فرضیات روشن و سوالات تحقیقی، ساختارمند می شوند. اگر هدف تحقیق به صورت شناسایی روابط معنادار یا اثبات وجود اختلاف بین پدیده های بازار تعریف شده باشد، تحقیق توصیفی مناسب است (دهدشتی شاهرخ و بحرینی زاده، ۱۳۸۹، ص۶۵).
۳-۴-۲ تحقیقات آزمایشی
علمی ترین روش تحقیقات، تحقیقات آزمایشی هستند. در تحقیقات آزمایشی، متغیر مستقل توسط پژوهشگر مورد دستکاری قرار میگیرد تا اثر آن بر متغیر وابسته مشخص شود (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۱۰). بنابر مطالب فوق، تحقیق حاضر که هدف آن تعیین روابط تجربی است از نظر هدف کاربردی است.
۳-۵ متغیرهای پژوهش
به طور کلی، متغیرهای موجود در تحقیق حاضر در دو دسته متغیرهای زیر جای می گیرند:
متغیر مستقل
متغیر وابسته
۳-۵-۱متغیر مستقل
متغیر مستقل متغیری است که در پژوهشهای تجربی به وسیله پژوهشگر دستکاری می شود تا تاثیر (یا رابطه) آن بر روی پدیده دیگری بررسی شود. پژوهش حاضر دارای هفت متغییر مستقل میباشد که عبارتند از:
استفاده آسان
هزینه استفاده از اینرنت
تبلیغات
امنیت اطلاعات خصوصی
وجود زیرساختهای مناسب
آگاهی نسبت به بانکداری اینترنتی
صرفه جویی در زمان.
۳-۵-۲متغیر وابسته
متغیر وابسته، متغیری است که تأثیر (یا رابطه) متغیر مستقل بر آن مورد بررسی قرار میگیرد. به عبارت دیگر، پژوهشگر با دستکاری متغیر مستقل درصدد آن است که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته مطالعه نماید. متغییر وابسته پژوهش حاضر عبارت است از:
پذیرش بانکداری اینترنتی
۳-۶جامعه آماری و نمونه گیری
نمونه گیری، فرآیند انتخاب تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است. به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات و ویژگیهای آزمودنی گروه نمونه، میتوان این خصوصیات یا ویژگیها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد.
۳-۶-۱جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران، ۱۳۸۱: ۱۷۷). جامعه آماری به کلیه کسانی گفته می شود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای تحقیق دارای صفت مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر میباشند. محقق باید قبل از آغاز کار پژوهش، چارچوب جامعه آماری آن تحقیق را مشخص و روشن کند تا هم تکلیف خودش معلوم باشد و هم بتواند آن را به سادگی به دیگران معرفی نماید. جامعه آماری را جامعه هدف نیز میگویند (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۷: ۳۹۱). جامعه آماری این تحقیق را کلیه مشتریان بانک تجارت در استان یزد که رمز عبور فعال برای استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی دارند، تشکیل میدهند.
۳-۶-۲روش نمونه گیری
به منظور گردآوری داده های مورد نیاز درباره افراد جامعه میتوان از روشهای زیر استفاده نمود: الف) نمونه گیری احتمالی ب) نمونه گیری غیر احتمالی ج) نمونه گیری کارشناسی و تخصصی.
از آنجا که جامعه آماری این تحقیق، مشتریان بانک تجارت استان یزد که دارای رمز عبور فعال برای استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی هستند، در این تحقیق از نمونهگیری جامعه نامحدود برای نمونهگیری استفاده میکنیم و از شیوه نمونه گیری قضاوتی استفاده شده است.
۳-۶-۳حجم نمونه
به دلیل صرفه جویی و تحلیل پژوهش و کاهش زمان در مراحل عملیاتی و تحلیل پژوهش در پژوهش های اجتماعی و مدیریتی، معمولاً تعداد اعضایی کمتر از تعداد اعضای کل جامعه آماری انتخاب می شوند که نمونه تحقیق نامیده می شوند. در واقع نمونه گروه کوچکی از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. با مشاهده مشخصات نمونهای که از یک جامعه انتخاب شده است، میتوان از مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل آورد. محقق می تواند از دو روش برای تخمین حجم نمونه استفاده نماید:
الف) تخمین شخصی
در این روش از تخمین شخصی استفاده می شود. یعنی اینکه محقق با در نظر گرفتن عواملی شخصاً اقدام به برآورد حجم نمونه یا تعیین درصد مشخصی از جامعه میکند. طبیعی است که هرچه جامعه کوچکتر باشد، این درصدها بزرگتر خواهد بود و هرچه جامعه بزرگتر باشد این درصدها کمتر خواهد بود.
ب) روشهای آماری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.