سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر عوامل سازمانی و فردی بر ارزش ویژه برند داخلی شرکت شناسایی عوامل مؤثر …

بر اساس یافتههای تحقیق، متغیرهای احساس کاربردی بودن به طور مستقیم بر روی نگرش مصرف کننده و از این طریق بر روی پذیرش بانکداری اینترنتی تأثیر دارند. متغیر احساس کاربردی بودن، ریسک درک شده و نگرش، تناسب زیاد نیات رفتاری را برای استفاده از بانکداری تعیین میکنند. همچنین متغیر لذت درک شده تنها، اثر مثبت بر روی احساس سهولت کاربری دارد. متغیر احساس کنترل رفتاری نیز اثر مستقیم مثبت بر احساس سهولت کاربری و احساس کاربری بودن؛ و اثر غیر مستقیم بر روی احساس کاربردی بودن و نگرش دارد.
۲-۷-۸ مطالعه حسین وظیفه دوست و هاشم نیکو مرام و شیوا مصطفوی(۱۳۸۵)- ایران
عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی را بررسی کردند. در این نحقیق برای بررسی فرضیات و ارتباط بین متغیرهای پیشبینی ( تمایل به امتحان نوآوریهای جدید، تواناییهای شخصی، علافهمندی به برقراری مراودات اجتماعی و منافع حاصل از خدمات الکترونیکی ) و متغیر ملاک ( استفاده یا عدم استفاده از خدمات الکترونیکی) و همچنین سنجش ارتباط بین متغیرهای مداخلهگر ( خطر ادراک شده و پشتیبانی توسط کارکنان ) و متغیرهای پیش بینی، از مدل مفهومی ارائه شده از سوی واکر و همکاران در سال ۲۰۰۶به شرح زیر استفاده شده است.
نمودار۲-۲۰روابط بین متغیرها در مدل مورد مطالعه حسین وظیفه دوست و هاشم نیکومرام و شیوا مصطفوی (۱۳۸۵)
نتایج این تحقیق نشان میدهد که استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی از تمایل مصرف کنندگان در به کارگیری این خدمات، توانایی های شخصی آنها، خطر ادراک شده، علاقه مندی به برقراری مراودات اجتماعی و پشتیبانی توسط کارکنان تاثیر می پذیرد.
۲-۷-۹ نورمحمد یعقوبی و بدرالدین اورعی یزدانی و رویا شاکری(۱۳۹۰)- ایران
به شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی پرداختد که یکی از جدیدترین نظریه های مطرح در زمینه پذیرش فناوری است حاصل یکپارچگی سازههای مربوط به هشت الگوی پرکاربرد و مهم در حوزه تحقیقات پذیرش فناوری می باشد. در این مقاله سعی شده است پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی با استفاده از نظریه تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری و با تاکید بر نقش متغیر تعدیل کننده جنسیت به صورت ارائه شده در شکل زیر مورد بررسی قرار گیرد.
نمودار۲-۲۱ روابط بین متغیرها در مدل مورد مطالعه نورمحمد یعقوبی و بدرالدین اورعی یزدانی و رویا شاکری (۱۳۹۰)- ایران
برای آزمون فرضیه های تحقیق از داده های بدست آمده از ۳۴۹ نفر از مشتریان بانک ملی ایران در شهر تهران استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که رابطه انتظارات مربوط به عملکرد، انتظارات مربوط به تلاش و اثرات اجتماعی با قصد استفاده و شرایط تسهیل کننده با رفتار استفاده واقعی از خدمات بانکداری اینترنتی نیز معنا دار می باشد.
۲-۷-۱۰ مطالعه حسین صفرزاده و مجتبی فروتن (۱۳۹۲)- ایران
تغییرات ناشی از گسترش بانکداری اینترنتی در ساختار نظام بانکی، مشکلات موجود جهت استفاده از خدمات مذکور و عدم گرایش برخی از مشتریان و حتی کارمندان بانک‌ها به استفاده از این خدمات، سبب شده است تا مدیران سیستم بانکی به دنبال شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشریان باشند. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان سیستم بانکی است. مطالعه به روش توصیفی- پیمایشی و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که عوامل نگرش، کنترل‌های رفتاری و هنجارهای ذهنی، به ترتیب بیشترین تاثیر را بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان سیستم بانکی دارد. این عوامل قریب به ۳۳ درصد از عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی را تبیین می‌کنند و این در حالی است که مدل‌های مرسوم استفاده شده در تحقیقات پیشین نیز به طور متوسط ۳۷ درصد از عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی را تبیین کرده‌اند.
۲-۷-۱۱ ساجده کارخانه و شهریار محمدی (۱۳۹۱)- ایران
در این مطالعه به عنوان ارائه یک مدل پیشنهادی برای پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان و مقایسه آن با مدلهای جهانی به بررسی برخی مدلها پرداخته و متغیر مهم تبلیغات را به آنها افزوده و به تبیین آن پرداخته است و به مقایسه آن با سایر مدلهای جهانی پرداخته است که مدل آن در شکل ۲-۱۸ نشان داده شده است. در نهایت نتیجه میگیرند که تبلیغات نقش موثری دارد و باید در کنار سایر عوامل در نظر گرفته شود.
نمودار شماره ۲-۲۲ مدل ارائه شده توسط محمدی و کارخانه
۲-۸ جمع بندی
نگاهی به مطالعات انجام گرفته در سایر کشورها که به طور نمونه در مقالات قسمت قبل، نشان میدهدکه همه این تحقیقات به این اذعان داشتهاندکه همه با وجود اینکه مدل پذیرش تکنولوژی و دو متغیر احساس سهولت کاربری و احساس کاربردی بودن میتوانند تا حدود زیادی رفتار مصرفکننده برای تصمیم و پذیرش یک تکنولوژی جدید در حوزه سیستمهای اطلاعاتی را تبیین کنند، اما این دو متغیر به تنهایی قادر نیستند تمام عوامل اثرگذار بر رفتار مصرف کننده را تبیین کنند. بالاخص در حوزه بانکداری الکترونیکی که بحث منابع مالی و انتقال مالکیت و مدیریت وجوه در آن نقش تعیین کنندهای برای ملاحظات مشتری و تصمیم گیری وی بازی میکند. اکثر تحقیقات بعدی انجام گرفته در حوزه بانکداری الکترونیکی که بحث منابع مالی و انتقال مالکیت و مدیریت وجوه در آن نقش تعیین کنندهای برای ملاحظات مشتری و تصمیمگیری وی بازی میکند. اکثر تحقیقات بعدی انجام گرفته در حوزه بانکداری الکترونیکی تقریباٌ با مبنا قرار دادن مدل پذیرش تکنولوژی، یک یا چند مؤلفه دیگر را نیز برای تبیین هرچه بهتر موضوع به مدل خود افزودهاند که در قسمت قبل به چند مورد اشاره شد.
در حوزه مقالات و پایان نامههای داخلی نیز اکثر مطالعات انجام گرفته در زمینه بانکداری الکترونیکی عمدتاً به بررسی موانع استقرار و یا پیش نیازها پیاده سازی و عرضه خدمات بانکداری الکترونیکی پرداخته است. در چند مورداند و هم به نوعی در ارتباط با موضوع پذیرش و به کارگیری از بانکداری بوده، از مدل پذیرش تکنولوژی که پذیرفته شدهترین مدل از سوی بیشتر محققان این حوزه در کشورهای مختلف است، به طور مستقل مورد استفاده قرار نگرفته است.
با عنایت به خلأهای اشاره شده بالا یعنی توجه اندک به مطالعه پذیرش بانکداری الکترونیکی و لزوم استفاده از یک مدل پذیرفته شده از سوی مجامع علمی و اکثر محققان این حوزه برای تبیین رفتار مشتریان بانکی در ایران، تصمیم گرفته شد در این مدل پذیرش تکنولوژی مورد استفاده قرار گیرد و از طرفی پیکاراتین و همکاران با افزودن چهار متغیر جدید به مدل اولیه دیویس، مدلی را برای تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی ارائه نمودهاند؛ که در این تحقیق سعی شده است با بهبود و بومی این مدل، تمایل رفتاری مشتریان نسبت به استفاده و پذیرش بانکداری اینترنتی در بانک تجارت را مورد بررسی قرار دهد.
مدل تحقیق حاضر برگرفته از تحقیقات دیویس[۱۹۳] (۱۹۹۶) و پیکارایتن(۲۰۰۴) و محمدی وکارخانه (۱۳۹۱) می باشد به طوری که تاثیر متغیرهای هزینه استفاده از اینترنت و صرفه جویی در زمان و کاربرد آسان از تحقیق دیویس و متغیرهای امنیت اطلاعات خصوصی و وجود زیرساختهای مناسب و آگاهی نسبت به بانکداری اینترنتی از تحقیق پیکارایتن و متغیر تبلیغات از تحقیق محمدی وکارخانه گرفته شده است.
با توجه به مطالب و دلایل فوق، در این تحقیق مدل مفهومی طبق نمودار ۲-۲۳ طراحی و مورد استفاده قرار گرفته و فرضیههای تحقیق بر این اساس مطرح گردیده است. همانگونه که توضیح داده شد و در مدل تحقیق مشاهده میشود متغیرهای مستقل شامل استفاده آسان، هزینه استفاده از اینترنت، تبلیغات، امنیت اطلاعات خصوصی، وجود زیرساختهای مناسب، آگاهی نسبت به بانکداری اینترنتی و صرفه جویی در زمان میباشد که بر متغیر وابسته یعنی پذیرش بانکداری اینترنتی تاثیر گذار هستند.
نمودار۲-۲۳ مدل مفهومی تحقیق
۲-۸-۱ واژگان کلیدی تحقیق
۱-بانکداری اینترنتی: استفاده بانک‌ها از اینترنت برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده مشتریان از اینترنت برای ساماندهی، کنترل و انجام تراکنش بر روی حساب های بانکی خود تعریف می‌کند (مولر[۱۹۴] ۲۰۰۸).
۲- بانکداری الکترونیکی: شیوه‌ای از بانکداری است که در آن مشتری بدون حضور فیزیکی در بانک و با استفاده از واسطه‌های ایمن بتواند از خدمات بانکی برخوردار شود، به عبارتی استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه‌ها و مخابرات جهت انتقال منابع (پول) در سیستم بانکداری. این نوع از بانکداری این امکان را به مشتری می‌دهد که سطح گسترده‌ای از نقل و انتقال وجوه و اطلاعات را به شیوه‌ای الکترونیکی و از طریق وب‌سایت بانک عامل انجام دهد(مولر۲۰۰۸).
۳-کاربرد آسان: به میزان اطمینان شخص از سهولت یادگیری و استفاده از سیستمی خاص مربوط می شود. بدین معنی که شخص با تحصیلات معمول به راحتی بتواند از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کند. (پیکارایتن[۱۹۵]۲۰۰۴).
۴- امنیت اطلاعات خصوصی: مطمئن، امن و محرمانه بودن ساختارها، چند بعدی هستند که دراین مدل تنها بر جنبههایی که مشتریان بیشترین نگرانی را در این زمینه دارند تمرکز شده است(پیکارایتن ۲۰۰۴).
۵- آشنایی با بانکداری الکترونیکی: عبارت است از میزان اطلاعاتی که یک فرد درباره مزایا، امکانات و خدمات بانکداری الکترونیکی دارد.
۶- وجود سختافزارهای مناسب: به در دسترس بودن سختافزارها و نرمافزارهای مناسب دلالت دارد و توجه به این امر که بدون یک ارتباط اینترنتی مناسب استفاده از خدمات بانکداری الکترنیکی ممکن نیست (پیکاراینن، ۲۰۰۴)
۳-۱مقدمه
این فصل به بررسی تفصیلی روش تحقیق اختصاص دارد. دستیابی به شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر اینکه با روش شناسی صحیح انجام گیرد. برای درک روش تحقیق ابتدا باید تصویر اجمالی از دو واژه “روش” و “تحقیق” فراهم آید. روش، مجموعه شیوهها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به کار برده میشود. از این دیدگاه روش، دارای ویژگیهای خاصی چون “انتظام”، “عقلایی بودن”، “برخورداری از روح علمی” و “واقعیت گرایی” است (ساروخانی، ۱۳۸۲، ص۲۶).
لذا روش، نه تنها کم اهمیت تر از محتوای تحقیق نیست، بلکه در آن تأثیر مستقیم میگذارد. اما تحقیق عبارت است از تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که یک راه حل نیاز دارد. تحقیق، شامل گام هایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ هایی برای مساله مورد بررسی ما در محیط کاری بدست آید (اعرابی و فیاضی، ۱۳۸۸). حال با توجه به تعریف روش و تحقیق، می توان تعریفی صحیح از روش تحقیق ارائه نمود. روش شناسی علمی، نظامی از قواعد و روش هایی است که پژوهش بر آن بنا نهاده شده است و ادعاها در مورد مساله پژوهش مورد ارزیابی قرار می گیرد. روش علمی تحقیق، به همه مراحلی اشاره دارد که در جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای رسیدن به یک هدف معین (که همان حقیقت می باشد) مورد استفاده قرار می گیرد.
در واقع هدف از روش علمی، کشف حقیقت است. روش تحقیق علمی به طور کلی شامل ۵ مرحله پیوسته است: ۱- انتخاب، تحلیل و تبیین مساله. ۲- گزینش، طراحی و تشریح روش های کار. ۳- گردآوری اطلاعات و داده ها. ۴- طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها. ۵- تدوین گزارش تحقیق (حافظ نیا، ۱۳۸۹: ۵۴). در ادامه این فصل ابتدا به توضیح روش شناسی تحقیق پرداخته خواهد شد و روش جمع آوری داده ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت، سپس جامعه آماری تحقیق، نحوه برآورد حجم نمونه و نحوه نمونه گیری تشریح خواهد شد. و در ادامه روایی پرسشنامه و روش های آماری آزمون فرضیه ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۳-۲روش شناسی تحقیق
پژوهش، به فرآیندی اشاره دارد که برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده می شود تا فهم ما نسبت به موضوع مورد مطالعه افزایش یابد. به طور کلی پژوهش از سه گام اصلی تشکیل شده است: ۱- طرح یک پرسش ۲- گردآوری داده ها برای پاسخ به آن پرسش ۳- ارائه پاسخی به آن پرسش. بنابراین پژوهش را می توان این چنین تعریف کرد: فعالتی نظامند و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که مستلزم راه حلی است. پس پژوهش، اشاره به مجموع گام هایی دارد که هدفش یافتن پاسخ هایی برای مسائل موجود در محیط کاری است. شیوه های پژوهش اشاره به روش ها یا راهکارهایی دارد که به کمک آنها مطالعات پژوهشی انجام می شود (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۸). به طور کلی، شیوه های پژوهش در علوم مدیریت و نیز علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و نحوه گردآوری دادهها تقسیم کرد.
۳-۳دسته بندی پژوهش ها بر اساس هدف
تحقیق را به دو منظور مختلف انجام می دهند: نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه دانش بشری در زمینه خاصی که مورد علاقه محقق است. پژوهش ها را می توان بر اساس هدف به دو دسته بنیادی و کاربردی تقسیم نمود.
۳-۳-۱تحقیقات بنیادی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.