بررسی تأثیر عوامل سازمانی و فردی بر ارزش ویژه برند داخلی شرکت شناسایی …

۴-۳-۱ جنسیت پاسخ گویان
همان طور که در جدول ۴-۱ ملاحظه می شود، مردان با ۷۸ درصد بیشترین حجم نمونه را تشکیل می دهند. زنان نیز ۲۲ درصد حجم نمونه را تشکیل می دهند.
جدول ۴-۱ جنسیت پاسخ گویان
۴-۳-۲سن پاسخ گویان
همان طور که در جدول ۴-۲ مشاهده می شود، افراد بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن، با ۳۲ درصد بیشترین حجم نمونه را تشکیل می دهند. افراد بالای ۵۰ سال سن نیز ۱۱ درصد حجم نمونه را تشکیل می دهند.
جدول۴-۲ سن پاسخ گویان
۴-۳-۳تحصیلات پاسخ گویان
همان طور که در جدول ۴-۳ مشاهده می شود، افراد دارای مدرک لیسانس با۵۲ درصد بیشترین حجم نمونه را تشکیل می دهند. افراد دارای مدرک پایین تر از دیپلم نیز با ۳ درصد کمترین حجم نمونه را تشکیل می دهند.
جدول ۴-۳ تحصیلات پاسخ گویان
۴-۳-۴ درآمد پاسخ گویان
همان طور که در جدول۴-۴ مشاهده می شود، افراد با درآمد۱ تا ۵/۱ میلیون تومان در هرماه، با۳۳ درصد بیشترین حجم نمونه را تشکیل میدهند. افراد با درآمد کمتر از یک ۵۰۰ هزار تومان در هر ماه، نیز با ۱۰ درصد کمترین حجم نمونه را تشکیل می دهند.
جدول ۴-۴٫ درآمد پاسخ گویان
۴-۴ آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (K-S)[196] برای بررسی نرمال بودن توزیع
یکی از پیش فرض‌های اصلی استفاده از آمار پارامتری و رگرسیون نرمال بودن توزیع است. برای بررسی نرمال بودن توزیع می‌توان از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده کرد که نتایج این آزمون برای تمامی متغیرهای تحقیق در ادامه آورده شده است.
۴-۴-۱آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر استفاده آسان
جهت آزمون نرمال بودن توزیع متغیر استفاده آسان از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می‌شود. بر این اساس فرض‌های صفر و یک را به صورت زیر در نظرمی‌گیریم.
: H0 دادهها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.
: H1دادهها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند.
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگ‌تر از مقدار خطا باشد، فرض صفر (یعنی نرمال بودن توزیع) را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچک‌تر از خطا باشد، فرض یک (یعنی غیر نرمال بودن توزیع) را نتیجه می‌گیریم. نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیر استفاده آسان در جدول ۴ -۵ نشان داده شده است.
جدول۴-۵ نتایج آزمون K-S برای متغیر استفاده آسان
چون مقدار سطح معنی داری برای متغیر استفاده آسان بزرگ‌تر از ۰۵/۰ است پس فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع این متغیر تأیید می‌شود.
۴-۴-۲آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر هزینه استفاده از اینترنت
جهت آزمون نرمال بودن توزیع متغیر هزینه استفاده از اینترنت از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می‌شود. بر این اساس فرض‌های صفر و یک را به صورت زیر در نظرمی‌گیریم.
: H0 دادهها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.
: H1دادهها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند.
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگ‌تر از مقدار خطا باشد، فرض صفر (یعنی نرمال بودن توزیع) را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچک‌تر از خطا باشد، فرض یک (یعنی غیر نرمال بودن توزیع) را نتیجه می‌گیریم. نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیر هزینه استفاده از اینترنت در جدول ۴-۶ نشان داده شده است.
جدول۴-۶ نتایج آزمون K-S برای متغیر هزینه استفاده از اینترنت
چون مقدار سطح معنی داری برای متغیر هزینه استفاده از اینترنت بزرگ‌تر از ۰۵/۰ است پس فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع این متغیر تأیید می‌شود.
۴-۴-۳آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر تبلیغات
جهت آزمون نرمال بودن توزیع متغیر تبلیغات از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می‌شود. بر این اساس فرض‌های صفر و یک را به صورت زیر در نظرمی‌گیریم.
: H0 دادهها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.
: H1دادهها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند.
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیر تبلیغات در جدول ۴-۷ نشان داده شده است.
جدول ۴-۷نتایج آزمون K-S برای متغیر تبلیغات
چون مقدار سطح معنی داری برای متغیر تبلیغات بزرگ‌تر از ۰۵/۰ است پس فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع این متغیر تأیید می‌شود.
۴-۴-۴آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر امنیت اطلاعات خصوصی
جهت آزمون نرمال بودن توزیع متغیر امنیت اطلاعات خصوصی از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می‌شود. بر این اساس فرض‌های صفر و یک را به صورت زیر در نظرمی‌گیریم.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.