سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر عوامل سازمانی و فردی بر ارزش ویژه برند داخلی شرکت شناسایی …

در این روش برای برآورد حجم نمونه از تکنیکها و روشهای آماری استفاده میشود. منتهی محقق برای انجام آن به داشتن اطلاعات و پارامترهایی درباره جامعهای که قصد انتخاب نمونه از آن را دارد، نیاز دارد. یکی از روش های آماری که برای برآورد حجم نمونه به کار میرود، فرمول کوکران است. در پژوهش حاضر با توجه به اینکه اندازه جامعه نامشخص و نامحدود می باشد و با در نظر گرفتن سطح خطای ۵ درصد برای نمونه گیری، اندازه نمونه مورد نیاز ۳۸۵ نفر بدست آمد:
در این رابطه نسبت موفقیت جامعه(p) را ۵۰%، سطح خطا (α) را ۰۵/۰ و دقت برآورد ۵ درصد گرفته شده است. از آنجا که در این رابطه حداقل حجم نمونه ۳۸۵ نفر آزمودنی برآورد شده است، بنابراین با در نظر گرفتن نرخی جهت عدم بازگشت پرسشنامهها و یا دریافت پرسشنامه ناسالم، تعداد ۵۰۰ پرسشنامه توزیع شد و در نهایت تعداد ۴۱۸ پرسشنامه سالم دریافت گردید.
۳-۷منابع جمع آوری داده ها
گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق یکی از مراحل اصلی تحقیق است. اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق را به طرق مختلف می توان گردآوری کرد. ابزارهای گوناگونی مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک و … برای بدست آوردن این داده ها وجود دارد. هر یک از این ابزارها مزایا و معایب خاص خود را دارند که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد. هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مساله و فرضیه های طراحی شده، یک یا چند ابزار را انتخاب نماید و پس از کسب شرایط لازم در مورد اعتبار این ابزارها، از آنها در جهت جمع آوری داده ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این داده ها، بتواند درباره فرضیه ها قضاوت کند. انتخاب ابزارها باید به گونهای باشد که پژوهشگر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع نماید و از این طریق دستاوردهای پژوهش خود را معتبر سازد. انتخاب شیوه های جمع آوری داده ها به تسهیلات در دسترس، میزان دقت مورد نیاز، مهارت فنی و مهارت محقق، قلمروی زمانی بررسی و دیگر هزینه ها و منابع در دسترس برای جمع آوری داده ها بستگی دارد (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۷: ۷۲). روش های گردآوری اطلاعات به طور کلی به دوسته کتابخانهای و میدانی تقسیم می شوند (حافظ نیا، ۱۳۸۹).
۳-۷-۱روشهای کتابخانهای
روشهای کتابخانهای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار میگیرد، ولی در بعضی از آنها، تنها در بخشی از فرآیند تحقیق یعنی مطالعه ادبیات و سوابق پژوهشی مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانهای دارند، تقریبا تمام تلاش محقق در کتابخانه صورت میپذیرد (حافظ نیا، ۱۳۸۹).
۳-۷-۲روشهای میدانی
روشهای میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، مؤسسات و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. در واقع، او باید ابزار سنجش خود را به میدان ببرد و با پرسشگری و مصاحبه و مشاهده آنها را تکمیل نماید (حافظ نیا، ۱۳۸۹).
۳-۸پرسشنامه
پرسشنامه اشاره به مجموعه سوالاتی از قبل تدوین شده دارد که پاسخ دهندگان، پاسخ خود را در دامنه ای از گزینه های معین انتخاب میکنند. وقتی پژوهشگر واقعاً میداند چه اطلاعاتی نیاز دارد و نحوه اندازه گیری متغیرها را میداند. پرسشنامه ابزار کارآمد و مفیدی برای گردآوری دادهها است. انواع پرسشنامه استفاده شده در تحقیقات عبارت اتد از: ۱- پرسشنامه حضوری ۲- پرسشنامه پستی و ۳- پرسشنامه تلفنی. در این تحقیق، پرسشنامه حضوری مورد استفاده محقق قرار گرفت. در این تحقیق از یک پرسشنامه ۲۴ سوالی استفاده شد که به صورت حضوری بین اعضای نمونه توزیع گردید.
۳-۹روایی و پایایی پرسشنامه
ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوالات تحقیق پاسخ دهد.
۳-۹-۱روایی پرسشنامه
روایی از واژه روا به معنی جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. روایی (اعتبار) در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق بر میگردد (خاکی، ۱۳۸۶: ۲۸۸). روایی را به شکل های مختلف طبقه بندی کردهاند که تعدادی از آنها عبارتند از: روایی محتوایی، روایی نمایی (ظاهری)، روایی مربوط به ملاک، روایی موافق، روایی متضمن پیش بینی، روایی سازه، روایی همگرا و روایی متمایز کننده (خاکی، ۱۳۸۶: ۲۸۹-۲۹۱). روایی تعیین میکند ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه میگیرد. یعنی هنگامی که به امید مطالعه یک مفهوم، مجموعهای از پرسشها را مطرح میشود، چگونه می توان اطمینان یافت که واقعا به اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر پرداخته شده است. با آزمون های خاصی می توان روایی ابزار اندازه گیری را سنجید ولی در پژوهش حاضر از روایی محتوا و روایی ظاهری استفاده شده است.
۳-۹-۱-۱روایی محتوایی
روایی محتوایی این اطمینان را به وجود میآورد که مقیاس شامل موارد کافی و نمونه برای استفاده از مفهوم مورد سنجش است. برای طراحی پرسشنامه با توجه به پیشینه قوی مدلهای استفاده شده در تحقیق حاضر، و همچنین در نظر داشتن متغیرهای مدلهای اصلی سعی شد تا پرسشنامه از حیث شاخص هایی که سازه ها را اندازه گیری میکنند، بر پشتوانه مناسبی از نظریه و کاربردهای عملی آنها در پژوهش ها و آزمون های متعدد متکی باشد.
۳-۹-۱-۲روایی صوری (ظاهری)
یک شاخص مقدماتی و حداقل از روایی محتوایی است. روایی نمایی مواردی را که انتظار می رود یک مفهوم را اندازه گیری کنند، نشان میدهد آنها ظاهر مفهوم را میسنجند و به نظر میرسد مفاهیم را اندازه گیری میکنند (خاکی، ۱۳۸۶). در روایی ظاهری در واقع بررسی میکنیم که آیا متخصصین تایید میکنند که ابزار همان چیزی را که از نام آن استنباط میشود، میسنجد؟ به منظور سنجش روایی نمایی، پرسشنامه و محتوای آن تحت بررسی اساتید محترم و متخصصان بانکی قرار گرفته و نظرات اصلاحی ایشان لحاظ گردید.
۳-۹-۲پایایی پرسشنامه
پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد. پایایی یک سنجه، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ ها در ابزار اندازه گیری را نشان میدهد و به ارزیابی درستی و خوب بودن یک سنجه کمک میکند (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۵۰). هدف از سنجش پایایی پرسشنامه این است که در زمانها و مکانهای مختلف قابلیت کاربرد داشته باشد. در واقع تحقیقی پایاست که ابزار اندازه گیری آن معتبر باشد و چنانچه تحقیق توسط فرد دیگر یا همان محقق دوباره در زمان ها و مکان های دیگر انجام شود به همان نتیجه مشابه دست یابد.
یکی از معروفترین معیارهای سنجش پایایی، استفاده از معیار آلفای کرونباخ است. آلفای کرونباخ همبستگی درونی داده ها را اندازه گیری میکند و به صورت زیر محاسبه میشود. در این پژوهش به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای محاسبه آلفای کرونباخ باید ابتدا واریانس نمرههای هر زیر مجموعه سؤالات پرسشنامه واریانس کل را محاسبه نمود (سرمد و همکاران، ۱۳۸۱: ۱۶۹):
j: تعداد سوالات
واریانس زیر آزمون J ام
: واریانس کل آزمون
هر قدر درصد بدست آمده به ۱۰۰درصد نزدیکتر باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است. ضریب آلفای کمتر از ۶۰ درصد معمولاً ضعیف، دامنه ۷۰ درصد قابل قبول، و دامنه بیش از ۸۰ درصد خوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیک تر باشد بهتر است(سکاران: ۱۳۸۸، ۳۸۵). بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیه شامل ۳۷ پرسشنامه پیش آزمون گردید. و سپس با استفاده از داده های بدست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد. مقادیر آلفای کرونباخ برای هر کدام از ابعاد و همچنین شماره و تعداد سؤالات هر بعد در پرسشنامه در جدول زیر آورده شده است.
جدول ۳-۱٫ تعیین آلفای کرونباخ متغییرهای پرسشنامه
با توجه به جدول فوق و مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده می توان گفت که ابزار اندازه گیری متغیرهای مختلف تحقیق از اعتماد مناسبی برخوردار میباشد. بنابراین ابزار اندازه گیری تک تک متغییرها و کل مدل پژوهش به درستی انتخاب گردیده اند.
۳-۱۰مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه
به منظور پاسخ دهی به سوالات تحقیق، از پاسخ دهندگان خواسته شده بود که میزان موافقت خود را با هر یک از جمله واره ها (سوالات) بیان کنند. بدین منظور طیف لیکرت که در برگیرنده ۵ گزینه ۱- کاملاً مخالف ۲- مخالف ۳- نسبتاً موافق ۴- موافق و ۵- کاملاً موافق مورد استفاده قرار گرفت.
۳-۱۱روش جمع آوری داده ها و آزمون فرضیات
قبل از اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها ، به برسی و سنجش پایایی پرسشنامه اقدام شد. برای این منظور از یک نمونه ابتدایی ۳۷ تایی پرسشنامه جمع آوری گردید. آلفای کرونباخ حاصل از این نمونه بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه طراحی شده بود. سپس بعد از جمع آوری ۴۱۸ عدد پرسشنامه، به تحلیل داده ها پرداخته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها استفاده شد. پس از اثبات نرمال بودن داده ها، اقدام به تحلیل عاملی تاییدی برای سنجش برازش مدل استفاده شد. در نهایت برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. به طور کلی در بخش تحلیل داده ها از دو بسته نرم افزاری SPSS و LISREL استفاده شد.
۴-۱مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، دادههای مورد نیاز را برای فرضیههای خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک‌های آماری مناسبی که به روش تحقیق، نوع متغیرها و … بستگی دارد، دادههای جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه‌هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده‌اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن‌ها را روشن نماید و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشتهای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشهای خلاق است؛ معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می‌کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است؛ در ضمن آرایش و تنظیم داده‌ها نیز مستلزم خلاقیت است.
فرایند تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحلهای است که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده‌اند. خلاصه، کد بندی، دسته بندی، … و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه های تحقیق فراهم آید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحلهای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می‌رود که به وسیله آن کلیه فعالیت‌های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می‌شود. در این فصل نیز به توصیف دادههای پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده‌هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده‌اند، پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود.
۴-۲ توصیف داده‌ها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری، لازم است این داده‌ها توصیف شوند. همچنین توصیف آماری داده‌ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن‌ها و پایهای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می‌رود. همان طور که در فصل قبل بیان شد، تحقیق حاضر یک پرسشنامه دارد که به اندازه گیری متغیرهای موجود در مدل تحقیق می‌پردازد. همچنین تعدادی سؤال جمعیت شناختی نیز در انتهای پرسشنامه آورده شده است. با توجه به دادههای حاصل از قسمت ویژگی‌های جمعیت شناختی این پرسشنامه، اطلاعات زیر به صورت خلاصه در مورد مشخصات نمونه آماری مورد نظر ارائه می‌شود. این داده‌ها و جداول توصیفی مربوط به این داده‌ها، به درک و شناخت بهتر ما از نمونه و جامعه آماری تحقیق حاضر کمک می‌کند.
۴-۳جداول مربوط به درصدهای متغییرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرسشنامه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.