متن کامل – بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران- قسمت …

غفاریفرد، محمد (1391). “مدلسازی آثار اقتصادی تمرکززدایی مالی در مناطق مختلف ایران در راستای توسعه عدالت محور”، پایاننامه دکتری در رشته علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه اسلام.
علیزاده، محمد، گلخندان، ابوالقاسم (1393). “آزمون فرضیه لویاتان برای کشورهای منتخب در حال توسعه”، مجله اقتصاد و توسعه منطقهای، سال بیست ویکم، دوره جدید شمارة 8، صص 81-50.
غفاریفرد، محمد، صادقیشاهدانی، مهدی (1391). “بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استانهای مختلف ایران”، فصلنامه علمی- پژوهشی برنامهریزی و بودجه، سال هفدهم، شماره 4، زمستان 1391: صص 24-3.
فرزینوش، اسد الله، غفاریفرد، محمد (1385). “بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران”، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 77، بهمن و اسفند 1385، صص، 26-1.
فرزینوش، اسدالله؛ صادقیشاهدانی، مهدی و محمد غفاریفرد (1388). “تمرکززدایی مالی و عملکرد اقتصادی آن”، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال هفدهم، شماره 49، صص40-19.
فطرس، محمدحسن، معبودی، رضا (1389). “اثر کاهش فقر درآمدی بر توزیع درآمد”، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال بیست و چهارم، شماره 9 و 10، صص 222-210.
قادریثانی، بتول (1389). “اثر تکانهی کسری بودجه بر کسری حساب جاری مورد اقتصاد ایران”، پایاننامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز.
قبادی، نسرین (1391). “چالشهای تأمین مالی دولتهای محلی و راهکارهای مقابله با آن: مطالعه موردی دولتهای محلی در ایران”، مجله اقتصادی – دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، شمارههای 11 و 12 ، بهمن و اسفند 1391، صص62.
قنبری، ابوالفضل (1390). “تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابري در نقاط شهري استانهاي ایران”، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره 13، صص 169-137.
ماندگانی، سجاد، افقه، سید مرتضی و احسان نامور (1391). “برآورد اثرات متغيرهاي اقتصادي كلان بر نابرابري توزيع درآمد در ايران”، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 46، صص 161-143.
محمدزاده، پرویز، فلاحی، فیروز و صمد حکمتیفرید (1390). “بررسی فقر و عوامل تعیینکننده آن در بین خانوارهای شهری کشور”، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 2، زمستان 1389، صص42.
مرادیکوچی، عاطفه (1392). “تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران”، پایاننامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز.
معاونت برنامهریزی استانداری فارس (1391). بررسی و محاسبه مقادیر حقیقی سری زمانی حسابهای ملی و منطقهای در اقتصاد ایران، دفتر آمار و اطلاعات.
مهدویعادلی، محمد حسین، رنجبرکی، علی (1384). “بررسی رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران”، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 18، صص 113-138.
مهدوی، مسعود (1373). “اصول و مبانی جغرافیای جمعیت“، نشر قومش، چاپ اول، تهران 1373.
مهرآرا، محسن (1381). “مقابله با فقر: ایجاد فرصت، اعطای قدرت و تأمین امنیت”، مجلس و پژوهش، سال نهم، شماره 33، بهار 1381، صص 83.
مهربانی، وحید (1387). “تأثیر آموزش بر فقر و نابرابری درآمدها”، مجله تحقیقات اقتصادی، بهار 1387، شماره 82، صص 228-211.
ناجیمیدانی، علیاکبر (1375). “بررسی آثار متقابل رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران”، پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
نجارزاده، رضا، مهدوی راسخ، الهام (1388). “بررسی تأثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهاي عضو گروه دي هشت”، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 54، صص 109-87.
نجفي، بهاءالدين، شوشتريان، آشان (1386). “برآورد خط فقر، اندازهي فقر و بررسي تعيينكنندههاي آن در خانوارهاي روستايي و شهري ايران”، اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال پانزدهم، شماره 59، صص 24-1.
نیلوفر، پریسا، گنجعلی، مجتبی (1387). “عوامل مؤثر بر فقر با استفاده از رویکرد بیزی”، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28، صص 128-107.
نیلی، فرهاد (1375). “رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در طی سالهای 1372-1361″، مجله برنامه و بودجه، سال اول، شماره 1، صص 62-47.
نیلی، مسعود، فرحبخش، علی (1377). “ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد”، مجله برنامه و بودجه، شماره 34 و 35، صص 154-121.
هادیزنوز، بهروز (۱۳۸۴). “فقر و نابرابری درآمد در ایران”، رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره ۱۷، صص ۲۰۶ – ۱۶۵.
واحدی، سجاد (1392). “تأثير تمركززدايي مالي بر مرگ و مير كودكان در استانهاي ايران”، پایاننامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی.
ج. منابع انگلیسی
Abou El-Zahab, K. Z. A. (2005). “Fiscal Decentralisation and Poverty: Across- Sectional Analysis and A Case Study of Egypt”, A Thesis Submitted in partial fulfillment of the Requirements of PHD, Robert F. Wagner Graduates School of Public Service, New York University.
Akai, N., and, M. Sakata (2005). Fiscal Decentralization, Commitment and Regional Inequality: Evidence From State-Level Cross-Sectional Data for The United States, (No. CIRJE-F-315). CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo. Available at http://www.e.u-
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.