مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران- قسمت 65

به طور کلی، با توجه به نتایج حاصل از اثرات متفاوت تمرکززدایی مالی (درآمدی و مخارج) بر فقر با در نظر گرفتن شاخصهای مختلف میتوان گفت که تمرکززدایی درآمدی از طریق شاخصهای نسبت شکاف و شدت فقر باعث کاهش فقر در استانهای کشور میشود. ولی تمرکززدایی مالی از بعد مخارج، باعث افزایش فقر از طریق شاخصهای نسبت سرشمار و شکاف فقر و با در نظر گرفتن شاخص شدت فقر باعث کاهش فقر در ایران میشود.
طبق نتایج جدولهای (4-7)، (4-8) و (4-9) متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی در همه الگوهای با شاخصهای مختلف فقر و تمرکززدایی مالی تأثیر منفی و معنادار بر کاهش فقر استانها دارد. یعنی در درازمدت افزایش تولید موجب کاهش فقر در استانها میشود. افزایش تولید و در نتیجه آن رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای جامعه میتواند از طریق گسترش بازارها، فرصتها و محرکهای لازم را برای افزایش درآمد همه گروههای کم درآمد جامعه ایجاد کند. در این وضعیت، تولیدکنندگان در پاسخ به فرصتهای جدید ایجاد شده در بازارها، نیروی کار بیشتری را تقاضا میکنند که این مسئله از طریق جذب کار مازاد (افزایش اشتغال) و حتی افزایش دستمزدها میتواند نقش قابل توجهی در کاهش فقر جامعه محسوب شود.
متغیر ساختار سرمایه انسانی در همه این الگوها نیز اثر مثبت بر کاهش فقر استانها دارد. یعنی یک واحد افزایش درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی به کل افراد باعث کاهش فقر در استانهای کشور میشود. البته ضرایب این متغیر برای شاخص نسبت سرشمار فقر در الگوهای با شاخصهای تمرکززدایی درآمد، مخارج (1) و (2) در هیچ کدام از سطوح بحرانی 1، 5 و 10 درصد معنادار نیست. ولی ضرایب این متغیر برای شاخص شکاف فقر در الگوهای با شاخصهای تمرکززدایی درآمد و مخارج (1)، در سطح 1 درصد و برای شاخص تمرکززدایی مخارج (2) در سطوح بحرانی 1 و 5 درصد معنادار است. ضرایب این متغیر برای شاخص نسبت شدت فقر در الگوهای با شاخصهای تمرکززدایی درآمد، مخارج (1) و (2) در هر سه سطح بحرانی 1، 5 و 10 درصد معنادار است. علت کاهش فقر ناشی از افزایش سرمایه انسانی این است که امروزه ثابت شده است سرمایه انسانی کمتر برای یک فرد، خانوار یا جامعه همواره با کارایی کمتر و در نهایت ظرفیتهای درآمدی پایینتر همراه خواهد بود. به این دلیل که افزایش سطح تحصیلات برای فرد میتواند تواناییهای کسب درآمد را برای او افزایش دهد. از طرف دیگر کارفرمایان توجه خاصی به نیروی کار متخصص دارند، چرا که داشتن درجات تحصیلی بالاتر به عنوان یکی از عوامل مثبت برای اندازهگیری و پیشبینی میزان سعی، تلاش و جدیت فرد در انجام امور محوله شغلی محسوب میشود که در نهایت بر این اساس باید گفت افراد با سطوح تحصیلی بالاتر، با فرصتهای شغلی بیشتر و مناسبتری روبهرو میباشند.
نتایج حاصل از برآوردها نشان میدهد در درازمدت اثر متغیر بار تکفل بر فقر در همه الگوها به صورت مثبت و معنادار میباشد (اثر این متغیر تنها در الگوی با شاخص تمرکززدایی مخارج (2) بر شاخص نسبت شکاف فقر مثبت ولی از نظر آماری معنادار نیست). یعنی هر چه مقدار وابستگی سنی بیشتر شود، نسبت اعضای غیر مولدی (جمعیت کمتر از 14 سال و بالای 64 سال و جمعیت غیرفعال) که از نظر اقتصادی به یک فرد فعال متکی هستند افزایش میبابد و به دنبال آن افزایش مخارج زندگی و کاهش متوسط درآمد سرانه و در نتیجه فقر گسترش مییابد.
همینطور نتایج جدولهای (4-7)، (4-8) و (4-9) گویای این است که متغیر نسبت شهرنشینی تأثیر منفی و معنادار بر فقر در استانهای ایران دارد. یعنی رشد شهرنشینی باعث کاهش فقر در استانهای ایران میشود. به عبارت دیگر، استانهایی که جمعیت شهرنشینی سهم بالاتری در آن دارند از حجم فقر و محرومیت کمتری برخوردار میباشند که این مسئله ناشی از سطح پایینتر فقر در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی در استانهای کشور است. ذکر این نکته ضروری است که این متغیر تنها در الگوهای با شاخصهای تمرکززدایی درآمدی و مخارج (2) به ترتیب برای شاخصهای نسبت سرشمار و شدت فقر اثر مثبت از خود نشان داده است اما این اثر از سطح معنیداری لازم برخوردار نیست.
4-8-2- نتایج تخمین ضرایب الگوهای مربوط به نابرابری درآمد با در نظر گرفتن شاخصهای مختلف برای تمرکززدایی مالی در استانهای ایران به روش CUP-FM
نتایج تخمین ضرایب الگوهای مربوط به شاخص نابرابری درآمد (ضریب جینی) با در نظر گرفتن سه شاخص برای تمرکززدایی مالی در استانهای ایران در جدول (4-10) آورده شده است:
جدول- 4-10- برآورد ضرایب الگوهای مربوط به نابرابری درآمد در استانهای ایران به روش CUP-FM

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

آماره t متغیرها
4.1195994- 0.012132578- Dec الگوی (1):
شاخص تمرکززدایی درآمدی
4.4085401 0.82937886 Dec×GovSize
1.5214437- 0.012610319- LGGR
2.1589253 0.0050580306 LGGR2
25.527079 0.046922410 PG