علمی : بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران- قسمت 48

مجذور لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه

347/1
(911/0)

677/3-
(000/0)

768/3-
(000/0)

518/3
(000/1)

944/1-
(026/0)

0.280-
(0.390)

رشد جمعیت

225/10-
(000/0)

570/5-
(000/0)

024/21-
(000/0)

921/7-
(000/1)

244/2-
(012/0)

928/19-
(000/1)

یاداشت:
– مقادير رديف اول هر متغیر، آمارهZ[t-bar] در آزمون پسران و مقادير داخل پرانتز مقدار احتمال است.
مأخذ: محاسبات پژوهش با استفاده از نرم افزار Stata12
متغیرهای مورد بررسی با وجود احتمال کمتر از 05/0 مانا میباشند و با وجود احتمال بزرگتر از 05/0 نامانا میباشند. نتایج جدول (4-4) نشان میدهد که در آزمون با عرض از مبدأ و با روند و عرض از مبدأ فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد تنها برای متغیرهای شاخص تمرکززدایی درآمدی، حاصلضرب شاخصهای تمرکززدایی مخارج (1) و (2) در اندازه دولت و رشد جمعیت پذیرفته نمیشود به این معنی که این متغیرها در سطح مانا میباشند. ولی طبق نتایج همین جدول فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد برای بقیه متغیرهای هر دو الگو، چه زمانیکه هر داده مقطعی دارای یک مقدار ثابت میباشد و چه زمانیکه هر داده مقطعی علاوه بر مقدار ثابت دارای روند نیز هست، تأیید میشود.
4-7- نتایج آزمون همجمعی پانلی وسترلاند و اجرتون (2008)
طبق نتایج جدول (4-4) به دلیل اینکه برخی از متغیرهای مورد بررسی در هر دو الگو مانا نیستند، امکان وجود رگرسیون کاذب وجود دارد. بنابراین در گام بعد باید ارتباط همجمعی میان متغیرها مورد بررسی قرار گیرد. آزمونهای مختلفی برای بررسی ارتباط همجمعی میان متغیرها در دادههای پانلی وجود دارد که عبارت است از آزمون پدرونی (1999 و 2004)، وسترلاند (2007)، کائو (1999) و …
آزمونی که در این مرحله باید استفاده شود آزمون وسترلاند و اجرتون (2008) میباشد. وسترلاند در این آزمون از روشی تحت عنوان خودگردانسازی[223] برای حذف اثرات وابستگی مقطعی استفاده کرده است.
آزمون همجمعی وسترلاند واجرتون (2008) یکی از آزمونهایی است که در صورت وجود وابستگی مقطعی و یک شکست ساختاری نامشخص در عرض از مبدأ و شیب رگرسیون همجمعی و همچنین جملات خطای دارای همبستگی پیایی و ناهمسانی واریانسها نتایج معتبری به دست میدهد (وسترلاند و اجرتون، 2008). از آنجا که در این پژوهش نیز وابستگی مقطعی وجود دارد از آزمون وسترلاند استفاده میشود. فرضیه صفر این آزمون، نبود رابطه همجمعی است. آماره آزمون به آمارههای پانلی و گروهی تقسیم میشود.
جدول- 4-5- نتایج آزمون همجمعی وسترلاند برای معادلات با متغیر وابسته فقر برای 28 استان ایران طی دورهی 1389:4-1379:1 در وقفه یک و با وجود عرض از مبدأ

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.