بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران- قسمت 29

مسئولیت ارائه خدمات
قدرت بالا بردن درآمد
قدرت قضایی
استقلال منطقهای
حق اظهارنظر و قدرت
کارایی
درآمد
آسیبپذیری کمتر
کاهش فقر
شکل 3-1- تأثیر تمرکززدایی بر کاهش فقر+
مأخذ: اشتاینر (2007، 176)
شکل 3-2 معابر اصلی اقتصادی و سیاسی نفوذ تمرکززدایی بر فقر را نشان میدهد. به منظور بررسی اثرات مختلف سیاست تمرکززدایی ممکن است بین معابر سیاسی و اقتصادی تفاوت وجود داشته باشد.
با توجه به کانال اقتصادی انتظار میرود که تمرکززدایی، تأثیر قوی و مثبتی بر فقر از طریق افزایش کارایی و هدفگذاری بهتر خدمات ارائه شده، داشته باشد. تمرکززدایی (واگذاری) ممکن است منجر به بهبود رشد اقتصادی شود، که این به نوبه خود ممکن است به طور قابل توجهی بر فقر مطلق یا درآمدی تأثیر بگذارد (ارتباط 1). کارایی اقتصادی و اهداف منطقهای نیز ممکن است ارائه خدمات عمومی را بهبود بخشند، افزایش کارایی در ارائه خدمات میتواند دسترسی مردم فقیر به آموزش، بهداشت، آب و فاضلاب، برق و دیگر مسائل مهم مرتبط با فقر را بهبود بخشد. تفویض قدرت و منابع به سطح محلی نیز ممکن است به هدفگیری بهتر فقرا منجر شود. که این خود به میزان زیادی محرومیت نسبی را کاهش میدهد و از این طریق باعث کاهش فقر میشود (ارتباط 2). یک چارچوب غیرمتمرکزتر برای شناسایی و نظارت بر برنامهها و پروژهها نه تنها به کاهش هزینهها کمک میکند بلکه کسانی که بیشترین نیاز (فقرا) را دارند شناسایی میکند. علاوه بر این، تمرکززدایی باعث پاسخگویی بیشتر به نیازهای محلی میشود.
انتظار میرود تمرکززدایی سیاسی و دموکراتیک بتواند برای بعضی از شهروندانی که به طور کلی به دلیل نداشتن نمایندگی یا سازمان به اندازه کافی کنار گذاشته میشوند، امکان مشارکت در فرآیندهای تصمیمگیری محلی را فراهم کند. به نوبه خود، بهبود نمایندگی به وسیله افرادی که قبلاً در شهرداریهای محلی سمتی نداشتند، به فقرا اجازه دسترسی بهتر به خدمات عمومی محلی و طرحهای امنیت اجتماعی، کاهش آسیبپذیری و ناامنی را میدهد. از طریق افزایش مشارکت و از اینرو توانمندسازی، تمرکززدایی ممکن است به کاهش محرومیت از قابلیتهای خاص کمک کند (فقر قابلیتی) به عنوان مثال، قابلیتهای اقتصادی، سیاسی، انسانی و اجتماعی – فرهنگی (ارتباط 3). تمرکززدایی میتواند در کشورهای تقسیم شده از نظر قومی، روشی برای به اشتراک گذاشتن قدرت میان گروههای قومی محلی و در نتیجه ایجاد زمینههایی برای توافق و ثبات سیاسی پیشنهاد دهد. نظام سیاسی تثبیت شده پایه و اساسی به فقرا برای ساخت زندگی خود و شروع سرمایهگذاری ارائه میدهد، به طور کلی تمرکززدایی نیز میتواند به کاهش آسیبپذیریشان نسبت به تکانهها کمک کند (علیخان،2013: 151-150، جوتینگ و همکاران، 2004: 10).
حق اظهار نظر
توانمندسازی
اجتماعی- فرهنگی
کاهش محرومیت از قابلیتها
کاهش فقر
کاهش فقر درآمدی
کاهش محرومیت نسبی
انسانی
رشد اقتصادی
بهبود ارائه خدمات
سیاسی
مشارکت
تمرکززدایی (واگذاری)
کارایی اقتصادی
نمایندگی
اهداف منطقهای
شکل 3-2- معابر سیاسی و اقتصادی تأثیر تمرکززدایی بر کاهش فقر
مأخذ: علیخان (2013، 151)
3-8- اثرات بالقوه تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد
در ادامه یک چارچوب تحلیلی برای ارائه معابر اصلی تأثیرگذاری تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد بیان میشود. همانطورکه نشان داده خواهد شد معابری که به طور بالقوه این رابطه را نشان میدهند پیچیده و متعدد میباشند و طبیعتاً تبیین علامت اثر خالص تمرکززدایی مالی بر این دو متغیر کار چندان سادهای نخواهد بود. در شکل (3-3) به طور خلاصه معابر تأثیرگذاری تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد نمایش داده شده است. در این چارچوب اقتصادی- اجتماعی سیاستهای تمرکززدایی و نحوه اثرگذاری آنها دیده میشود این چارچوب اقتصادی- اجتماعی شامل عواملی از جمله مراحل توسعه اقتصادی کشور و مناطق، هنجارهای اجتماعی، پیکربندی جمعیتی، نظام سیاسی، بازارها و تنظیمات نهادی میباشد، در عوض این عوامل به طور پیوسته با هم عمل کرده و بر اساس وسعت و مشخصات فرآیند تمرکززدایی مالی تعیین میشوند.
چارچوب/ عوامل اقتصادی- اجتماعی:
مراحل توسعه
هنجارهای اجتماعی
نظام سیاسی
ساختار جمعیتی
ترتیبات نهادی و مدنی
ساختار و تعادل بازار (نتایج بازار در مورد فقر و توزیع درآمد)
پاسخگویی و حسابرسی ادارات دولتی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.