بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران- قسمت 25

شاخص پنجم شاخص عدم توازن عمودی[115] است. این شاخص درجهای را میسنجد که دولتهای محلی برای پشتیبانی هزینههایشان به درآمد دولت مرکزی وابسته هستند و به صورت نسبت پرداختهای انتقالی بیندولتی[116] بر هزینههای زیرملی تعریف میشود. این نسبت بیانگر استقلال مالی محلی[117] است. بنابراین چنانچه میزان بیشتری از هزینههای سطوح محلی از پرداختهای انتقالی تأمین شود سطوح محلی دارای استقلال مالی کمتری هستند که در این صورت تمرکززدایی مالی چندان موفقیتآمیز نبوده است. افزایش در این شاخص به معنی افزایش در پرداختهای انتقالی از سطوح مرکزی به سطوح محلی است. بنابراین با افزایش شاخص باید انتظار کاهش تمرکززدایی مالی را داشت. همچنین با افزایش هزینههای محلی این شاخص کاهش و در نتیجه تمرکززدایی مالی افزایش مییابد (کتاب سالنامه آمارهای مالی دولت و صندوق بینالملل پول، 1998؛ ملو،2000: 8).
شاخصهای استفاده شده برای اندازهگیری تمرکززدایی مالی در تعدادی از مطالعات انجام شده در فصل دوم این پژوهش به صورت خلاصه در جدول 3-1 آورده شده است.
جدول- 3-1- شاخصهای تمرکززدایی مالی مورد استفاده در مطالعات مختلف

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

شاخص مورد استفاده عنوان پژوهش محققین ردیف
1- نسبت درآمد دولت محلی به درآمد دولتهای محلی و ایالتی2- نسبت مخارج دولت محلی به مخارج دولتهای محلی و ایالتی 3- نسبت درآمدهای خود دولتهای محلی به کل درآمد، درآمدهای حاصل به استثنای کمکهای مالی فدرال 4- ترکیبی از هر دو سهم درآمد و سهم مخارج (یا میانگین تمرکززدایی درآمد و مخارج) تمرکززدایی مالی، تعهد و نابرابری منطقهای: شواهدی از سطح دادههای مقطعی دولت برای ایالات متحده آکای و ساکاتا[118] (2005) 1
1- نسبت سهم مخارج محلی به کل مخارج دولت 2- نسبت درآمدهای محلی به کل درآمدهای دولت تمرکززدایی مالی و نتایج کاهش فقر: تئوری و شواهد یائو (2007) 2
شاخص تمرکززدایی مخارج: نسبت مخارج محلی به کل مخارج دولت مرکزی تمرکززدایی مالی و نابرابریهای منطقهای: شواهدی از چندین کشور اتحادیه اروپا ایزسورا و پاسکووال[119](2008) 3
1- نسبت سهم مخارج محلی به کل مخارج دولت 2- نسبت درآمدهای محلی به کل درآمدهای دولت مرکزی تمرکززدایی مالی تعهد و نابرابری منطقهای: شواهدی در سطح امور خارجه، دادههای مقطعی برای ایالات متحده آکای و هوسیو[120] (2009) 4
1- شاخص تمرکززدایی مخارج 2- شاخص تمرکززدایی سیاسی اشتاینر اهمیت تمرکززدایی مالی برای نابرابری منطقهای رودریگیوز- پوس و ایزکورا (2010) 5