ارزیابی و رتبه بندی کارایی نسبی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده هاDEA- قسمت ۳۹

۲۷۱۸۸۲۳۳۳*u1 + 2870*u2 + 1518*u3 + 38*u4-62454*v1-1436440*v2-5*v3 < 0;
۸۹۷۳۲۱۱۰*u1 + 814*u2 + 728*u3 + 22*u4-24424*v1-1723728*v2-6*v3 < 0;
۵۲۱۹۴۳۲۷۱*u1 + 7032*u2 + 4131*u3 + 92*u4-206114*v1-1723728*v2-6*v3 < 0;
۱۸۴۵۱۳۲۹*u1 + 831*u2 + 624*u3 + 48*u4-20736*v1-861864*v2-3*v3 < 0;
۵-۴-۲ ) مدل CCR نوشته شده ادارات ثبت احوال استان مرکزی توسط نرم افزار lingo
اراک :
max = 1218000000*u1 + 25060*u2 + 9619*u3 + 661*u4;
۴۳۸۳۳۸*v1+4509000*v2+27*v3=1;
۱۲۱۸۰۰۰۰۰۰*u1 + 25060*u2 + 9619*u3 + 661*u4 -438338*v1-4509000*v2-27*v3<0;
۵۱۵۰۸۵۰۰*u1 + 1334*u2 + 343*u3 + 73*u4-10324*v1-668000*v2-4*v3<0;
۵۴۰۸۴۵۰۰*u1 + 1173*u2 + 514*u3 + 74*u4-13914*v1-668000*v2-4*v3<0;
۲۸۰۹۱۰۲۰۰*u1 + 4040*u2 + 1878*u3 + 74*u4-64031*v1-2004000*v2-12*v3<0;
۳۲۴۳۰۰۰۰*u1 + 3621*u2 + 518*u3 + 132*u4-6928*v1-835000*v2-5*v3<0;
۱۵۳۸۰۱۵۰۰*u1 + 3171*u2 + 759*u3 + 77*u4-31852*v1-835000*v2-5*v3<0;
۶۷۳۴۵۲۰۰*u1 + 2830*u2 + 508*u3 + 55*u4-17337*v1-1002000*v2-6*v3<0;
۲۵۹۷۲۲۹۰۰*u1 + 10391*u2 + 3255*u3 + 361*u4-179009*v1-2338000*v2-14*v3<0;
۲۶۴۲۷۵۰۰*u1 + 684*u2 + 2*u3 + 54*u4-2081*v1-501*v2-3*v3<0;
۲۱۵۸۶۳۰۰۰*u1 + 4159*u2 + 998*u3 + 246*u4-19353*v1-1837000*v2-11*v3<0;
۶۳۶۲۵۵۰۰*u1 + 950*u2 + 9*u3 + 89*u4-3566*v1-1002000*v2-6*v3<0;
۱۰۳۵۶۴۰۰۰*u1 + 1278*u2 + 436*u3 + 114*u4-8928*v1-1002000*v2-6*v3<0;
۱۷۳۸۲۸۵۰۰*u1 + 1473*u2 + 434*u3 + 81*u4-35319*v1-1002000*v2-6*v3<0;
آشتیان :
max =51508500*u1 + 1334*u2 + 343*u3 + 73*u4;
۱۰۳۲۴*v1+668000*v2+4*v3=1;
۵۱۵۰۸۵۰۰*u1 + 1334*u2 + 343*u3 + 73*u4-10324*v1-668000*v2-4*v3<0;
۱۲۱۸۰۰۰۰۰۰*u1 + 25060*u2 + 9619*u3 + 661*u4-438338*v1-4509000*v2-27*v3<0;
۵۴۰۸۴۵۰۰*u1 + 1173*u2 + 514*u3 + 74*u4-13914*v1-668000*v2-4*v3<0;
۲۸۰۹۱۰۲۰۰*u1 + 4040*u2 + 1878*u3 + 74*u4-64031*v1-2004000*v2-12*v3<0;
۳۲۴۳۰۰۰۰*u1 + 3621*u2 + 518*u3 + 132*u4-6928*v1-835000*v2-5*v3<0;
۱۵۳۸۰۱۵۰۰*u1 + 3171*u2 + 759*u3 + 77*u4-31852*v1-835000*v2-5*v3<0;
۶۷۳۴۵۲۰۰*u1 + 2830*u2 + 508*u3 + 55*u4-17337*v1-1002000*v2-6*v3<0;
۲۵۹۷۲۲۹۰۰*u1 + 10391*u2 + 3255*u3 + 361*u4-179009*v1-2338000*v2-14*v3<0;
۲۶۴۲۷۵۰۰*u1 + 684*u2 + 2*u3 + 54*u4-2081*v1-501*v2-3*v3<0;
۲۱۵۸۶۳۰۰۰*u1 + 4159*u2 + 998*u3 + 246*u4-19353*v1-1837000*v2-11*v3<0;
۶۳۶۲۵۵۰۰*u1 + 950*u2 + 9*u3 + 89*u4-3566*v1-1002000*v2-6*v3<0;
۱۰۳۵۶۴۰۰۰*u1 + 1278*u2 + 436*u3 + 114*u4-8928*v1-1002000*v2-6*v3<0;
۱۷۳۸۲۸۵۰۰*u1 + 1473*u2 + 434*u3 + 81*u4-35319*v1-1002000*v2-6*v3<0;
دلیجان :
max =153801500*u1 + 3171*u2 + 759*u3 + 77*u4;
۳۱۸۵۲*v1+835000*v2+5*v3=1;
۱۵۳۸۰۱۵۰۰*u1 + 3171*u2 + 759*u3 + 77*u4-31852*v1-835000*v2-5*v3<0;
۱۲۱۸۰۰۰۰۰۰*u1 + 25060*u2 + 9619*u3 + 661*u4-438338*v1-4509000*v2-27*v3<0;
۵۱۵۰۸۵۰۰*u1 + 1334*u2 + 343*u3 + 73*u4-10324*v1-668000*v2-4*v3<0;
۵۴۰۸۴۵۰۰*u1 + 1173*u2 + 514*u3 + 74*u4-13914*v1-668000*v2-4*v3<0;
۲۸۰۹۱۰۲۰۰*u1 + 4040*u2 + 1878*u3 + 74*u4-64031*v1-2004000*v2-12*v3<0;
۳۲۴۳۰۰۰۰*u1 + 3621*u2 + 518*u3 + 132*u4-6928*v1-835000*v2-5*v3<0;
۶۷۳۴۵۲۰۰*u1 + 2830*u2 + 508*u3 + 55*u4-17337*v1-1002000*v2-6*v3<0;
۲۵۹۷۲۲۹۰۰*u1 + 10391*u2 + 3255*u3 + 361*u4-179009*v1-2338000*v2-14*v3<0;
۲۶۴۲۷۵۰۰*u1 + 684*u2 + 2*u3 + 54*u4-2081*v1-501*v2-3*v3<0;
۲۱۵۸۶۳۰۰۰*u1 + 4159*u2 + 998*u3 + 246*u4-19353*v1-1837000*v2-11*v3<0;
۶۳۶۲۵۵۰۰*u1 + 950*u2 + 9*u3 + 89*u4-3566*v1-1002000*v2-6*v3<0;
۱۰۳۵۶۴۰۰۰*u1 + 1278*u2 + 436*u3 + 114*u4-8928*v1-1002000*v2-6*v3<0;
۱۷۳۸۲۸۵۰۰*u1 + 1473*u2 + 434*u3 + 81*u4-35319*v1-1002000*v2-6*v3<0;
فراهان :
max =63625500*u1 + 950*u2 + 9*u3 + 89*u4;
۳۵۶۶*v1+1002000*v2+6*v3=1;
۶۳۶۲۵۵۰۰*u1 + 950*u2 + 9*u3 + 89*u4-3566*v1-1002000*v2-6*v3<0;
۱۲۱۸۰۰۰۰۰۰*u1 + 25060*u2 + 9619*u3 + 661*u4-438338*v1-4509000*v2-27*v3<0;
۵۱۵۰۸۵۰۰*u1 + 1334*u2 + 343*u3 + 73*u4-10324*v1-668000*v2-4*v3<0;
۵۴۰۸۴۵۰۰*u1 + 1173*u2 + 514*u3 + 74*u4-13914*v1-668000*v2-4*v3<0;
۲۸۰۹۱۰۲۰۰*u1 + 4040*u2 + 1878*u3 + 74*u4-64031*v1-2004000*v2-12*v3<0;
۳۲۴۳۰۰۰۰*u1 + 3621*u2 + 518*u3 + 132*u4-6928*v1-835000*v2-5*v3<0;
۱۵۳۸۰۱۵۰۰*u1 + 3171*u2 + 759*u3 + 77*u4-31852*v1-835000*v2-5*v3<0;
۶۷۳۴۵۲۰۰*u1 + 2830*u2 + 508*u3 + 55*u4-17337*v1-1002000*v2-6*v3<0;
۲۵۹۷۲۲۹۰۰*u1 + 10391*u2 + 3255*u3 + 361*u4-179009*v1-2338000*v2-14*v3<0;
۲۶۴۲۷۵۰۰*u1 + 684*u2 + 2*u3 + 54*u4-2081*v1-501*v2-3*v3<0;
۲۱۵۸۶۳۰۰۰*u1 + 4159*u2 + 998*u3 + 246*u4-19353*v1-1837000*v2-11*v3<0;
۱۰۳۵۶۴۰۰۰*u1 + 1278*u2 + 436*u3 + 114*u4-8928*v1-1002000*v2-6*v3<0;
۱۷۳۸۲۸۵۰۰*u1 + 1473*u2 + 434*u3 + 81*u4-35319*v1-1002000*v2-6*v3<0;
خمین :
max =280910200*u1 + 4040*u2 + 1878*u3 + 74*u4;
۶۴۰۳۱*v1+2004000*v2+12*v3=1;
۲۸۰۹۱۰۲۰۰*u1 + 4040*u2 + 1878*u3 + 74*u4-64031*v1-2004000*v2-12*v3<0;
۱۲۱۸۰۰۰۰۰۰*u1 + 25060*u2 + 9619*u3 + 661*u4-438338*v1-4509000*v2-27*v3<0;
۵۱۵۰۸۵۰۰*u1 + 1334*u2 + 343*u3 + 73*u4-10324*v1-668000*v2-4*v3<0;
۵۴۰۸۴۵۰۰*u1 + 1173*u2 + 514*u3 + 74*u4-13914*v1-668000*v2-4*v3<0;
۳۲۴۳۰۰۰۰*u1 + 3621*u2 + 518*u3 + 132*u4-6928*v1-835000*v2-5*v3<0;

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *