مقاله – ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک …

ابتدای این فصل با توصیف داده ها برای متغیر ها شروع می شود. آمارهای توصیفی توزیع آماری متغیرها را نشان می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T به صورت مقایسه های زوجی استفاده گردیده است. در آمار استناطی پس از گردآوری داده ها به وسیله نمونه گیری از یک جامعه، باید مفاهیم و نکات کلی درباره آن جامعه را از طریق اطلاعات موجود در نمونه استخراج نمود که شامل فنون تخمین آماری و آزمون فرضیه ها می شود. استباط در مورد آزمون فرض ها بر اساس سطح معناداری بدست آمده از آزمون است. در آزمون فرضیه ها نفی ادعا به صورت فرض صفر (H0) و خود ادعا به صورت فرض مقابل یعنی (H1) است و سطح معنی داری آماری برای رد یا تائید فرضیه ها پنج درصد در نظر گرفته می شود. داده های اولیه مورد نیاز تحقیق همان طور که در فصل سوم بیان گردید از طریق فایل های دریافتی از شرکت بورس و اوراق بهادار تهران، استخراج و محاسبه گردید. سپس این داده ها در فایل Excel در جداول مربوطه وارد و مبنای محاسبه متغیرهای تحقیق قرار گرفت سپس با استفاده از نرم افزار SPSS فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
(3-4 آمار توصیفی برای متغیرهای الگوی جریان های نقدی
(1-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد عملیاتی منفی کل 3 سال قبل از درماندگی مالی
آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان نقدی عملیاتی منفی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم طی 3سال قبل از درماندگی در نگاره 4-1 ارائه گردیده است.
نگاره (4-1) آمار توصیفی مربوط به میانگین جریان نقدی عملیاتی منفی در میان دو گروه شرکت های درمانده و سالم طی 3سال قبل از درماندگی (میلیون ریال)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

کشیدگی چولگی خطاي معيار انحراف استاندارد ميانگين تعداد شرکت ها
19/- 62/0 6/2919 9/29916 7/22197- 105 درمانده مالی
83/0- 52/0 6/2106 1/10946 07/9719- 27 سالم

همانگونه که در نگاره 4-1 مشاهده می شود، از مجموع 123 شرکت درمانده و 123 شرکت سالم در طی 3سال قبل از وقوع درماندگی جریان های نقد عملیاتی منفی در شرکت های درمانده و سالم به ترتیب 105 و 27 شرکت است. بعبارت دیگر این بیان گر اینست که جریان نقد عملیاتی منفی می تواند بعنوان یک عامل تعیین کننده در تفکیک شرکت های درمانده و سالم باشد، لذا برای تعیین اینکه آیا جریان های نقدی عملیاتی منفی عاملی برای تفکیک شرکت های درمانده و سالم است، از آزمون t برای گروههای مستقل استفاده می شود، که در نگاره زیر مورد آزمون قرار می گیرد. فرض صفر و خلاف آن عبارتند از: