علمی : ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی …

3-9-2) مدل ژنتیک فرج زاده:
3-9-2-1)مدل GP براساس درخت تصمیم گیری
مدل حاصل از فرآیند ژنتیک یک درخت تصمیم است. هر گره این درخت یک گره عملیاتی است که یکی از ارزش های مجموعه زیر را در بر می گیرد:
 
“+”دو متغیر یا دو ارزش را با یکدیگر جمع می کند،”-“دو متغیر یا ارزش را از یکدیگر کسر می کند،”ˣ”این دو متغیر یا ارزش را در یکدیگر ضرب می کند،”̭”نماد توان است،NOTبه معنای 1منهای یک متغیریا یک ارزش وLTهنگامی که ارزش یک “متغیر”و یا یک “مقدار ثابت”از ارزش “متغیر”یا ارزش “ثابت”دومی کمتر است عدد یک را به دست می دهدو در غیر این صورت عدد صفر ایجاد می شود.هنگامی که نتیجه حاصل از مدل برنامه ریزی ژنتیک برای یک شرکت، بزرگتریا مساوی 5/.(ارزش آستا نه ای)باشد این شرکت در گروه شرکت های ورشکسته طبقه بندی می شود.بالعکس، هنگامی که ارزش حاصل از مدل برنامه ریزی ژنتیک کمتر از 5/. است شرکت در گروه غیر ورشکسته طبقه بندی می شود.
مقایسه گروه واقعی شرکت ها با گروه پیش بینی شده توسط مدل برنامه ریزی ژنتیک دقت مدل را اندازه گیری می کند. تصویر زیر بهترین مدل حاصل از برنامه ریزی ژنتیک را نشان می دهد. این درخت تصمیم متشکل از 3زیر درخت است که در آن هر زیر درخت معرف یک ژن است.مجموع این سه زیر درخت یک کروموزوم را تشکیل می دهند. مجموع این 3زیر درخت برای یک شرکت بایستی باارزش آستانه ای 5/.برای تعیین گروه شرکت، مقایسه شود. نتایج حاصل از این مدل در نگاره(5-3) و (5-4) ارائه شده است.
نگاره (3-4): بهترین مدل پیش بینی ورشکستگی حاصل از فرآیند برنامه ریزی ژنتیک
3-9-2-2) مدل GP بصورت فرمول ریاضی
B-D)-A*6.2),((((C*-9.66)-E)*D)³)+A,a:(IF(E-5.5)<(-2.5*C)then1,else 0),((a-(1-)))
معادله(3-1):مدل برنامه ریزی ژنتیک به صورت فرمولی D))+(A²))
که درآن:
A:نسبت دارایی های آنی به کل دارایی ها،
B:نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها،
C:نسبت فروش به دارایی های جاری،
D:نسبت سود عملیاتی به فروش،
E:نسبت هزینه بهره به سود ناخالص
مدل ژنتیک فرج زاده در شرایط محیطی ایران به وجود آمده ونیازی به تعدیل بر اساس شرایط محیطی بورس اوراق بهادار تهران در آن وجود ندارد.از این رو ابتدا نسبت های مورد نظر در مدل محاسبه شده و سپس در سه زیر شاخه مدل قرار داده شده و اعداد بدست آمده با هم جمع می شوند.
3-9-2-3) تفسیر متغیرهای مدل GP :
نسبت “سود عملیاتی به فروش”بیانگر توان سودآوری شرکت است.تحلیل تشخیصی این نسبت را به عنوان تاثیر گذارترین متغیر جهت تفکیک گروه شرکت های ورشکسته از گروه شرکت های غیر ورشکسته در نظر گرفته است.تاثیر گذاری این متغیر در افتراق شرکت های ورشکسته از شرکت های غیر ورشکسته به این معنی است که شرکت های که از سود آوری کمتری برخوردارند نسبت به سایر شرکت ها بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند. این شرکت ها برای کاهش خطر باید کنترل های بیشتری بر روی هزینه ها اعمال کنند.مدیریت می تواند با برنامه ریزی و استراتژی های مناسب در جهت افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها گام برداشته و در نتیجه شرکت رااز خطر ورشکستگی نجات دهد.متغیر تاثیر گذار بعدی در تشخیص گروه شرکت ها یکی از نسبت های توانایی پرداخت بدهی ها است.
نسبت “کل بدهی ها به کل دارایی ها”،سهم بدهی ها در تامین مالی برای خرید دارایی ها را اندازه گیری می کند.می توان گفت،شرکت های با نسبت بدهی های کوچک تر نسبت به دیگر شرکت ها در معرض خطر ورشکستگی کمتری قرار دارند.این نسبت در مورد شرکت های ورشکسته می تواند حاکی از کمبود سرمایه و یا توسعه بیش از اندازه شرکت از طریق بدهی باشد که خروج منابع جهت پرداخت اصل و فرع بدهی هادر کوتاه مدت، کاهش سودآوری،اعمال فشار از طرف بستانکاران ودر نتیجه سقوط شرکت را به دنبال دارد.نسبت های سودآوری ونسبت های اهرم مالی از مهمترین نسبت ها درپیش بینی ورشکستگی به شمار می روند (دیمیتراس و دیگران،1996).
سومین متغیر تاثیر گذار جهت تفکیک شرکت های سالم از ورشکسته، نسبت “دارایی های آنی به کل دارایی ها”است.این نسبت معرف توانایی نقدینگی شرکت است و بیانگر انعطاف شرکت در دستیابی سریع به وجه نقد پهت پرداخت بدهی های جاری و شرایط پیش بینی نشده است.این نسبت با خطر ورشکستگی رابطه ی عکس دارد به طوری که شرکت های دارای نقدینگی بالاتر نسبت به دیگر شرکت ها با خطر ورشکستگی کمتری مواجه هستد.
چهارمین متغیر تاثیر گذار جهت پیش بینی ورشکستگی نسبت”فروش به دارایی های جاری”است. این نسبت جزءنسبت های ارزیابی کارایی طبقه بندی می شود.این نسبت بیانگراین است که شرکت به ازای هر ریال سرمایه گذاری دردارایی های جاری چه میزان درآمد دارد.هرچه شرکت بتواند درآمد بیشتری از دارایی های خود ایجاد کند خطر ورشکستگی کمتری آن شرکت را تهدید می کند.
آخرین نسبت مالی انتخاب شده نسبت”هزینه بهره به سود ناخالص “است.این نسبت مالی در گروه نسبت های پوشش هزینه بهره قرار می گیرد و بیانگر حاشیه اطمینانی است که سود ناخالص جهت پوشش هزینه بهره و سایر هزینه های عملیاتی فراهم می آورد. هر چه شرکت ها دارای نسبت هزینه بهره به سود ناخاص پایین تری باشند،بستانکاران نسبت به وصول بهره و اصل وام های اعطایی خود، اطمینان بیشتری خواهند داشت.همچنین مقادیر پایین این نسبت بیانگر دسترسی بیشتری به منابع جهت تامین هزینه های عملیاتی است از این بعد نیز مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد. درنتیجه با کاهش این نسبت خطر ورشکستگی نیز کاهش خواهد یافت.
3-10) روش های آماری
از آنجایی که هدف ا

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ین تحقیق مطالعه ارزیابی میزان اثربخشی دو مدل می باشد، در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از آزمون مقایسه زوجی استفاده گردیده است. چنانچه محقق درصدد تشخیص تفاوت بین اثر گذاری چند متغیر یا انتخاب بهترین آنهاست، برای مثال می خواهد بداند که بین چند روش تدریس یا در بین چند روش تولید کالا یا چند روش مدیریت یا چند روش کاشت محصول کدام روش بهتر است. برای این کار استفاده از آزمون T به صورت مقایسه های زوجی امکان پذیر است (حافظ نیا، 1389 ).
3-11) خلاصه فصل
در این فصل، روش مورد استفاده در پژوهش تشریح گردید. در ابتدا تحقیق را براساس ماهیت و روش و هدف را مورد بررسی قرار گرفته شد و سپس موضوع تحقیق، فرضیه ها، جامعه و نمونه آماری، نحوه جمع آوری داده ها و نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق بیان شد. و در نهایت الگو های جریان های نقدی و مدل برنامه ریزی ژنتیک و آزمون های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، تشریح گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه یافته های پژوهش
(1-4 مقدمه
تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق، روشی است که به وسیله آن کل فرآیند تحقیق و پژوهش از انتخاب مسئله تا رسیدن به یک نتیجه، مورد کننرل قرار می گیرد. در این فصل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. بنابراین در ادامه بعد از تشریح تحلیل آماری، نتایج بدست آمده با استفاده از آزمونهای آماری مناسب که با روش تحقیق، نوع متغیر ها سازگاری دارند، تجزیه و تحلیل شده و مبنای لازم برای رد یا تائید فرضیه ها فراهم می گردد. بطور کلی تجزیه و تحلیل به منظور تنظیم و خلاصه کردن داده ها به صورت اطلاعاتی روشن، خوانا، مستدل و تفسیر پذیر به کار می رود، به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسایل پژوهش را کشف، بررسی و آزمون نمود.
(2-4 تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل داده ها مشتمل بر دو بخش است:
الف – توصیف داده ها
ب – تحلیل داده ها