جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در …

فرضیه : میزان دقت مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی، بیشتر از الگوی جریان های نقدی می باشد.
فرضیه ی پژوهشی، برای آزمون پذیر شدن خود به فرضیه آماری اصلی، تبدیل شده است. فرضیه های آماری این تحقیق عبارتند از:
:H0 میزان دقت مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی، بیشتر از دقت الگوی جریان های نقدی نیست.
1H: میزان دقت مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی، بیشتر از الگوی جریان های نقدی می باشد.
لازم به ذکر می باشد که برای آزمون این سه فرضیه، سطح معنی دار 5% در نظر گرفته شده است.
3-6) جامعه آماری
شرط لازم برای انجام هر تحقیقی وجود اطلاعات در دسترس می باشد که در وضعیت کنونی ایران عموما اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جمله اطلاعاتی است که تا حدودی به راحتی در دسترس می باشد. برای انجام این تحقیق از داده های یک دوره زمانی 6 ساله برای دستیابی به اهداف مربوطه استفاده می شود. قلمرو زمانی این تحقیق سال های 1381 تا سال 1386 می باشد. لذا جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت هایی که طبق بخشنامه سازمان بورس اوراق بهادار تهران به تابلوی غیر رسمی منتقل شدند، می باشد که دارای شرایط زیر باشند:
1-اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد. اطلاعات مورد نیاز شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد می باشد.
2-شرکت های مورد نظر طی سال های مورد بررسی سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
3-به دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی و متفاوت بودن ارقام حسابداری آن ها با شرکت های تولیدی و بازرگانی، از جامعه آماری حذف می گردند.
علت منتهی شدن دوره تحقیق به سال 1386 بخشنامه شماره 5575/121 سال 1386 سازمان بورس اوراق بهادار می باشد، که سازمان بورس اوراق بهادار طی این بخشنامه 89 برخی از شرکت ها را عمدتا به دلیل زیان ده بودن به تابلوی غیر رسمی منتقل نمود، در این پژوهش به علت اینکه در ایران شرکت ها به طور رسمی اعلان ورشکستگی نمی کنند از شرکت های مزبور در بخشنامه سازمان بورس اوراق بهادار بعنوان درمانده مالی استفاده گردیده است.
3-7) نمونه آماری
در این پژوهش با توجه به شرایط شرکتهای تولیدی در کشور و اطلاعات قابل دسترس آنها، شرکتهایی که طبق بخشنامه ی سازمان بورس اوراق بهادار به تابلوی غیر رسمی منتقل شده اند و دارای عواملی نظیر زیان ده بودن متعدد و سرمایه در گردش منفی (دارای مازاد بدهی جاری به دارایی جاری)و جریان نقد عملیاتی منفی بوده اند، بعنوان شرکتهای درمانده مالی در نظر گرفته شده است. این عوامل بر اساس نشانه های مالی عدم تداوم فعالیت در استاندارد حسابرسی 570 ایران در نظر گرفته شده است. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق، شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره 1381تا 1386است.علت انتخاب این دوره بخشنامه سازمان بورس اوراق بهادار جهت انتقال شرکت های زیان ده به بازار غیر رسمی بوده است. بر اساس اطلاعات و آمارهای موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار،طی این دوره 89 شرکت طبق بخشنامه مذکور به بازار غیر رسمی متقل شده اند، که از بین این تعداد 41 شرکت اطلاعات مورد نیاز در دسترس بوده ومطابق معیارهای تعریف شده برای عدم تداوم فعالیت طبق استاندارد 570 حسابرسی که شامل زیان ده بوده،سرمایه در گردش منفی و منفی بودن جریان های نقدی عملیاتی بوده اند، بعنوان شرکت های درمانده مالی انتخاب شده اند و برای مطابقت با شرکت های درمانده مالی، 41 شرکت سالم نیز بر اساس اندازه(جمع کل داراییها) شرکت های درمانده در سال درماندگی مالی انتخاب شدند،که به این ترتیب نمونه تحت بررسی شامل 82شرکت است.کوچک بودن جامعه شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و توزیع ناهمگون آنها نسبت به نوع صنعت سبب شده که عملا امکان بررسی تاثیر صنعت بر ورشکستگی وجود نداشته باشد.در ادامه لازم به ذکر است که تعریف درماندگی مالی در این تحقیق بر اساس نشانه های مالی عدم تداوم فعالیت در استاندارد حسابرسی شماره 570 می باشد،که طبق آن شرکتی که دارای زیان دهی،سرمایه در گردش منفی و منفی بودن جریان های نقدی عملیاتی باشد تردید عمده ای نسبت به تداوم فعالیت آن وجود دارد.
3-8) نحوه جمع آوری داده ها و اطلاعات
جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق مشاهده میدانی که شامل استخراج اطلاعات از صورتهای مالی و قرار دادن این اطلاعات در مدل تعیین شده تحقیق می باشد، صورت گرفته است. برای این منظور از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین از اطلاعات موجود در سامانه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت بورس و اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این تحقیق اطلاعات مربوط به صورت گردش وجوه نقد و ترازنامه و صورت سود و زیان از طریق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها گرد آوری شده است. صورتهای مالی از طریق لوح فشرده مربوط به اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و همچنین سامانه اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت با انتقال داده های مورد نیاز مدل ها همانگونه که در نگاره های (3-3) و معادله (3-1) به آنها اشاره شده است به صفحه گسترده اکسل و اعمال محاسبات لازم، نتایج حاصل از دو مدل را جهت تجزیه و تحلیل به نرم افزار spss منتقل شد.
3-9) نحوه اندا

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

زه گیری متغیرهای تحقیق
داده های اولیه برای محاسبات متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق جهت آزمون آماری فرضیه ها از منابع اطلاعاتی سازمان و شرکت بورس و اوراق بهادار تهران جمع آوری گردید که اطلاعات مورد نیاز در وهله اول شامل جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی، مالیات، سرمایه گذاری، تامین مالی، جمع دارایی های جاری، جمع داراییهای آنی، جمع کل داراییها، جمع کل بدهی ها، مبلغ فروش، سود عملیاتی، سود ناخالص، و هزینه بهره مربوط به 3 سال قبل از وقوع درماندگی مالی شرکتهای نمونه بود از صورتهای مالی مربوط به شرکت ها استخراج گردید، سپس وارد نرم افزار Excel شد. و سپس بر اساس مدل های زیر متغیرهای مورد نیاز را از اطلاعات جمع آوری شده استخراج نموده و در مدل های مورد نظر قرار داده تا تعیین شود شرکت بررسی شده طبق مدل ها بعنوان شرکت درمانده مالی یا شرکت سالم طبقه بندی می گردد. جهت انجام اینکار ابتدا نمودار درختی مدل برنامه ریزی ژنتیک نگاره (3-4) را بصورت فرمول ریاضی معادله (3-1) تبدیل شده و سپس فرمول مذکور به اکسل منتقل شده و طبق آن داده ها محاسبه شده و با توجه به آستانه تعیین شده نتایج (درمانده یا سالم بودن) مشخص می گردد و طبق نگاره (3-2) اطلاعات مربوط به صورت جریان وجوه نقد 5 طبقه ای را به 3 طبقه ای تبدیل گردیده و طبق نگاره (3-3) الگوی جریان های نقدی در دوره نزول را مورد بررسی قرار داده و نتایج حاصله به صورت صفر و یک به SPSS منتقل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گردد.
3-9-1) شرح الگوهای جریان های نقدی
الگوهای جریان های نقدی، سیاست های شرکت برای تأمین منابع، تخصیص منابع و ظرفیت عملیاتی را نشان می دهد. تئوری های اقتصادی و محققان قبلی مثبت یا منفی بودن هر یک از طبقات جریان وجوه نقد عملیاتی، سرمایه گذاری، تأمین مالی، را با توجه به مراحل چرخه عمر را پیش بینی کرده اند. براساس این مطالعات چرخه ی عمر را به 5مرحله تقسیم نموده اند که این مراحل عبارتند از:
1-مرحله ی ظهور 2- مرحله ی رشد 3- مرحله ی بلوغ 4-مرحله ی رکود 5-مرحله ی نزول(افول)
الگوهای جریان های نقدی به پیش بینی علائم جریان های نقد در هر یک از مراحل فوق می پردازد. که در جدول زیر با استفاده از علامت مثبت یا منفی هر یک از طبقات 8حالت ممکن ()مطابق با روش شناسی دیکینسن(2006)به 5 مرحله چرخه عمر تفکیک شده ارئه گردیده است:
نگاره(3-1):الگوهای جریان های نقدی در چرخه عمر
به عنوان مثال مثبت یا منفی بودن هر یک از طبقات، سیاست ها و خط مشی های مورد انتظار هر یک از مراحل چرخه عمر را نشان می دهد. بر طبق این الگوها در زمان نزول(افول)شرکت به شرح زیر می باشد:
جریان نقدی عملیاتی منفی،جریان نقد ناشی از سرمایه گذاری به علت فروش دارایی ها جهت ایفای تعهدات مثبت می باشد، و جریان نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی در صورت اخذ وام و یا افزایش سرمایه برای جلوگیری از نزول شرکت، مثبت و در حالت باز پرداخت بدهی های حال شده منفی می شود.لذا با بررسی این الگوها پیش بینی می کنیم که شرکت در دوره ی نزول قرار داردیا خیر؟اگر شرکتی دارای جریانات ذکر شده باشد بعنوان شرکت ورشکسته تلقی و در غیر اینصورت بعنوان شرکت سالم طبقه بندی می گردد.
برای آزمون فرضیه ی تحقیق ابتدا لازم است صورت جریان وجه نقد پنج طبقه(عملیاتی، بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات، سرمایه گذاری، تأمین مالی)را به صورت جریان وجوه نقد سه طبقه(عملیاتی، سرمایه گذاری، تأمین مالی) طبق FASB تبدیل شود. برای انجام این تبدیل جریان وجوه نقد به صورت آنچه در نگاره3-2 بیان شده عمل گردیده است :
نگاره(3-2): طبقه بندی صورت گردش وجوه نقد طبق استاندارد حسابداری ایران و FASB

صورت گردش وجوه نقد طبق استاندارد حسابداری ایران(5 طبقه ای) صورت گردش وجوه نقد طبق FASB (3 طبقه ای)
جریان وجوه نقد عملیاتی جریان وجوه نقد عملیاتی + جریان وجوه نقد بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی – سود پرداختی بابت تأمین مالی + جریان وجوه نقد ناشی از مالیات