فایل دانشگاهی – ارزیابی عوامل مؤثر بر تعیین سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش شرکت‌های فعال …

دیپلم

1

05%

لیسانس

10

50%

فوق‌لیسانس و بالاتر

9

45%

کل

20

100

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها در باب فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات افراد مصاحبه‌شونده می‌توان گفت:
درصد از افرادی مصاحبه‌شونده زیر دیپلم می‌باشد. 5 درصد از افراد دیپلم دارند و 50 درصد از افراد مصاحبه‌شونده دارای مدرک لیسانس می‌باشند و 45 درصد از افراد فوق‌لیسانس و بالاتر می‌باشد.
نمودار (3-4) توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات افراد مصاحبه‌شونده
تحلیل یافته‌ها
فهرست عوامل
در پژوهش‌های پیشین، عوامل اصلی مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش، بررسی‌شده‌اند، که مهم‌ترین آن‌ها در ادامه آورده شده است:
کالبارو و همکاران[84] (2014) در تحقیق خود به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت‌ها با در نظر گرفتن محدودیت مالی آن‌ها پرداختند. آنان در پژوهش خود از متغیرهای اهرم مالی رشد شرکت اندازه شرکت شرایط اقتصادی عینی بودن دارایی‌ها عمر شرکت سودآوری جریان نقدی عملیاتی نوسان پذیری سود اندازه هیئت‌مدیره استقلال هیئت‌مدیره، استفاده نمودند.
واسیوزامن و آروموگان[85] (2013) نیز در همین راستا، در مالزي با بررسی اطلاعات 192 شر کت براي دوره زمانی 2000- 2007 به شواهدي مبنی بر عدم رابطه‌ای معنادار بین ویژگی‌های هیئت‌مدیره شامل اندازه هیئت‌مدیره و درصد مدیران غیرموظف با سرمایه در گردش خالص دست یافتند. علاوه بر این، نتایج آن‌ها نشان داد که شرکت‌هایی با میزان دارایی‌های مشهود و اهرم کمتر و جریان‌های نقد عملیاتی بیشتر و همچنین نابرابري اطلاعاتی کمتر، تمایل بیشتري به سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه در گردش دارند. این نتایج با یافته‌های زاریاواتی و همکاران (2010) نیز مطابق است.
نیلسون[86] (2010) در پژوهشی اثر ویژگی‌های شرکت را بر مدیریت سرمایه در گردش بررسی کرد و بامطالعه اطلاعات یک‌ساله 40 شرکت بورس اوراق بهادار استکهلم پی برد که سودآوري و نوع صنعت ارتباط مثبت و معنادار و اندازه شرکت، جریان نقد عملیاتی و رشد شرکت ارتباط منفی و معناداري با چرخه تبدیل وجه نقد دارد.
بهار مقدم و همکاران (1391) در پژوهش خود بانام ” بررسي اثر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها بر مديريت سرمايه در گردش” به بررسی اثر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها بر مديريت سرمايه در گردش پرداختند. در اين راستا، اثر متغيرهاي نسبت جاري، نسبت آني و رشد فروش نيز كنترل شد. به‌منظور اندازهگيري مديريت سرمايه در گردش از معيار چرخهي تبديل وجه نقد و براي ویژگی‌های خاص شرکت‌ها از متغيرهاي فرصتهاي رشد، سودآوري، ساختار سرمايه، جريان نقد عملياتي استفاده‌شده است. دادههاي مورداستفاده شامل نمونهاي مركب از 80 شركت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طي سالهاي 1384 تا 1389 است. براي تجزیه‌وتحلیل دادهها و آزمون فرضيهها از الگوي رگرسيون خطي چند متغيره استفاده‌شده است. نتايج حاصل آزمون فرضيههاي تحقيق نشان ميدهد كه بين فرصتهاي رشد و جريان نقد عملياتي با مديريت سرمايه در گردش ارتباط منفي و معناداري وجود دارد. همچنين، بين ساختار سرمايه با مديريت سرمايه در گردش ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. علاوه بر اين، نتايج نشان داد كه بين سودآوري و چرخهي تبديل به‌نقد ارتباط معناداري وجود ندارد.
پور حیدری و هوشمند (1391) با بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و ارزش بازار شرکت‌های ایرانی نشان دادند که بین چرخه تبدیل وجه نقد با عملکرد و ارزش بازار شرکت ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
با توجه به مطالب بالا و موارد ذکرشده در ادبیات تحقیق، برای شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش، از موارد تعیین‌شده استفاده‌شده است، که درنهایت، تعداد 10 متغیر به شرح جدول زیر به‌عنوان متغیرهای اصلی مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش انتخاب شدند، که به شرح جدول (5-4) می‌باشد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

جدول (4-4): لیست نهایی داده‌های اصلی پژوهش