مقاله دانشگاهی – ارزیابی عوامل مؤثر بر تعیین سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش شرکت‌های …

-1/06

3/5

5/20

3/93

6/81

57/71

بر مبنای نتایج مندرج در جدول شماره 4-1 در ارتباط با توصیف یافته‌ها ملاحظه می‌شود که:
1) اهرم مالی در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 18/0 و حداکثر 89/0 بوده است. متوسط اهرم مالی 58/0 با انحراف معیار 164/0 بوده است.
2) رشد شرکت در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 1 و حداکثر 3 بوده است. متوسط رشد شرکت 6/1 با انحراف معیار 636/0 بوده است.
3) اندازه شرکت در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 8/11 و حداکثر 5/17 بوده است. متوسط اندازه شرکت 6/13 انحراف معیار 1 بوده است.
4) عینی بودن دارایی‌ها در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 07/0 و حداکثر 44 بوده است. متوسط عینی بودن دارایی‌ها 19 با انحراف معیار 075/0 بوده است.
5) عمر شرکت در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 6 و حداکثر 68 بوده است. متوسط عمر شرکت 36 با انحراف معیار 22/16 بوده است.
6) سودآوری شرکت در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 91068- و حداکثر 13575863 بوده است. متوسط سودآوری شرکت 435137 با انحراف معیار 3/1639292 بوده است.
7) جریان نقد عملیاتی شرکت در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 481119- و حداکثر 12196172 بوده است. متوسط جریان نقد عملیاتی 97/362256 با انحراف معیار 97/1493584 بوده است.
8) اندازه هیئت‌مدیره شرکت در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 5 و حداکثر 6 بوده است. متوسط اندازه هیئت‌مدیره 0727/5 با انحراف معیار 88/26 بوده است.
9) استقلال هیئت‌مدیره شرکت در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 000/0 و حداکثر 1 بوده است. متوسط استقلال هیئت‌مدیره 27/0 با انحراف معیار 447/0 بوده است.
10) تغییرات سود شرکت در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 06/1- و حداکثر 5/3 بوده است. متوسط تغییرات سود 20/5 با انحراف معیار 93/3 بوده است.
توصیف یافته ها
برای شناسایی عوامل مؤثر در روش تحلیل عاملی، می‌توان عوامل موردنظر را از دو روش پرسشنامه از نخبگان و جمع‌بندی از ادبیات تحقیق یافت. در این پژوهش اطلاعات موردنیاز، به‌واسطه‌ی بررسی‌ها و مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه جمع‌آوری‌شده است، به این صورت که پس از مطالعه کتب و مقالات مرتبط، جهت تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی فعال در بورس اوراق بهادار تهران، مصاحبه‌ای با 20 نفر از صاحب‌نظران و مدیران شرکت‌های دارویی انجام شد. پس از اتمام کلیه‌ی مصاحبه‌ها، عامل‌های اصلی استخراج‌شده و در لیستی گردآوري شدند. سپس این لیست با بهره‌گیری از تحقیقات پیشین انجام‌شده و مرور ادبیات موضوع تکمیل شد. در اين قسمت ابتدا به بررسي ویژگی‌های توصيفي مصاحبه‌شوندگان بر اساس متغيرهاي جنسيت، سابقه خدمت در جدول (2-4) تا جدول (4-4) پرداخته‌شده است.
اطلاعات مربوط به جنسیت

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

جدول (2-4): توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت مصاحبه‌شوندگان