منابع و ماخذ مقاله خانواده ها، خشونت خانگی، طلاق، تبعیض جنسیتی

جامعه و نقش آن در ایجاد خشونت و بررسی آن ساختار اجتماعی که موقعیت های درون خانواده را نیز نابرابر تنظیم کرده […]

دانلود پایان نامه درمورد خانواده ها، عوامل اجتماعی، خشونت خانگی، طلاق

به تبیین خشونت علیه زن کمک کند. اکنون در ذیل به بررسی عوامل اجتماعی شخصی و عوامل اجتماعی عمومی که در خشونت […]