را بر عهده گرفته است و متعهد به پرداخت دین متعهد و یا مدیون اصلی نیست. او بر مبنای ضمان و به محض مطالبه ذینفع ضمانت و یا به کیفیتی که قرارداد... Read More | Share it now!

Continue Reading

اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد... Read More | Share it now!

Continue Reading

چارچوب منافع خاص بیمار تعریف می شود ، در نتیجه مشارکت توام با مشاوره ، مبنای معالجه و مراقبت بیمار است . به هر حال در صورتیکه هر یک از دو... Read More | Share it now!

Continue Reading

د صادر کننده حاکی از برائت ذمه اوست. اما اعتبار اسنادی چنین خصوصیتی ندارد و آخر آنکه برات سند ذاتا تجاری است و امتیازات ویژه ای هم چون، در... Read More | Share it now!

Continue Reading

ایراد خسارت معنوی به اشخاص نیز در فضای سایبر شایع است.2-2 خسارتهای جانی و بدنیمنظور خسارتهایی است که به بدن و جسم انسان وارد می شود. بعضی از... Read More | Share it now!

Continue Reading

تحقیق: تبیین فروض مختلف راجع به انتقال اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی جهت رفع ابهامات و مشکلات موجود1-5. روش انجام تحقیقروش مورد... Read More | Share it now!

Continue Reading

م ضررلفظ”ضرر” که در مقابل نفع استعمال می شود در لغت به معنی نقصان و زیان است و زیان نیز که ضد سود می باشد به معنی خسارت است . بنابر این... Read More | Share it now!

Continue Reading

حرفه‏ای»یا«مسئولیت‏های مدنی» استعمال می‏شود تا نشان دهد که منظور قواعد خاص حاکم بر هر یک از فعالیت‏های حرفه‏ای زیانبار است.مسئولیت... Read More | Share it now!

Continue Reading

استفاده از مرخصی را بین همکاران خود جا به جا نمایند.اگر در حالی که کارگر هنوز از تمام یا قسمتی از مرخصی خود استفاده نکرده قرارداد کار فسخ یا... Read More | Share it now!

Continue Reading