قراری تعادل بین کشوری که سیستم را قبول نموده با سایر کشورها می‌شود. 4 – دسته چهارم ممالکی هستند که به طور کلی اتباع خارجه را متمتع از هر... Read More | Share it now!

Continue Reading

است، نه آنکه به نحو مطلق بتواند با انتقال مخالفت کند.3-3-1-2. رضایت متقاضی برای انتقالدر بحث از ماهیت اعتبارنامه و ضمانت‌نامه بیان شد که این... Read More | Share it now!

Continue Reading

ایران با توجه به ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، نرم افزارعبارت است از مجموعه برنامه‌های... Read More | Share it now!

Continue Reading

هزینه های ناشی از انتقال این اسناد بر عهده کدام یک از طرفین قرارداد انتقال است؟ در این مبحث خواهیم کوشید تا به ترتیب به پرسش های فوق پاسخ... Read More | Share it now!

Continue Reading

داشتن شرائط عمومی اهلیت مختص ایرانیان می داند. لیکن بیگانگان بر اساس آیین نامه استملاک 25 مرداد 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول... Read More | Share it now!

Continue Reading

می دهد.می توان تعریف کلی تری نیز ارائه داد: این حق مجموعه ای از قوانین ومقررات که در یک کشور دامنه و شمول یک اثر یا نحوه عملکرد یک فعالیت را... Read More | Share it now!

Continue Reading

ذکر شود». در چهارچوب کنوانسیون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های تضمینی, ماده 9 به «انتقال مطالبه وجه اعتبار ذینفع »... Read More | Share it now!

Continue Reading

مکلف است نسبت به آن رسیدگی و خسارت را تعیین و مورد حکم قرار دهد.»شورای نگهبان در مقام اظهار نظر در خصوص این تبصره چنین مرقوم داشته است: «در... Read More | Share it now!

Continue Reading

می تواند وسیله اسناد تحقق این جرم قرار گیرد؟ به عبارت دیگر آیا عبارت: به هروسیله دیگر شامل رایانه هم می شود؟مثلا شخص از طریق گفت و گو (چت)،... Read More | Share it now!

Continue Reading