و سپس چند نمودار غیر خطی با یکدیگر جمع خواهند شد.باید دقت شود که لایه های میانی بالاتر از یک، برای زمانی است که بین ورودی های شبکه interaction... Read More | Share it now!

Continue Reading

استفاده کردند.لیاو و همکاران139 (2011) با تأکید بر مزایای سرمایه گذاری در پرتفوهای بین المللی، بیان می کنند که با تمایل جاری نسبت به کار در... Read More | Share it now!

Continue Reading

استفاده تبدیل می‌شوند و پس از بهبود آنها، الگوهایی که کارا محسوب می‌شوند، در یک سیستم اجرایی به کار گرفته خواهند شد. 2-3-5- داده کاوی و رابطه... Read More | Share it now!

Continue Reading

شرکت منتشر شده است، و اگر اطلاعات تازه‌ای درباره این شرکت و یا صنعت و کل اقتصاد برسد، در یک بازار کارا، بلافاصله تعدیل قیمت صورت می‌گیرد.... Read More | Share it now!

Continue Reading

عموما از مدل‌های کلاسیک سری زمانی و تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، هر کدام از این دو، تعداد زیادی الگوریتم دیگر را شامل می‌شوند که کار... Read More | Share it now!

Continue Reading

5-2- جمع بندی تحقیق 1235-3- نتایج و نوآوری های تحقیق 1245-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 125 فهرست جدول هاجدول 2-1 : توابع فعالسازی نرون های مختلف در... Read More | Share it now!

Continue Reading

is no final resolution for the trauma; recovery is never complete. The impact of the event continues to reverberate throughout the survivor’s lifecycle since issues that were sufficiently resolved at one stage of recovery may be reawakened at new... Read More | Share it now!

Continue Reading

life events of Billy since his birth, even his pre-birth as seen by him, until his death which is also predicted by him. The chronological chain of events is as follows: he was born in 1922, attended war in 1944 when he experienced his first emotional... Read More | Share it now!

Continue Reading

and specifically the destruction of Dresden. For him this subject was significant enough to make both a masterpiece and a good fortune out of it. Yet when he started writing, he found it more challenging than what he had expected since he could not... Read More | Share it now!

Continue Reading

with alcohol very much. Yet there are only two situations in which he drinks. Once in 1961 on New Year’s Eve: It was New Year’s Eve, and Billy was disgracefully drunk at a party where everybody was in optometry or married to an optometrist. ... Read More | Share it now!

Continue Reading