می دهد.می توان تعریف کلی تری نیز ارائه داد: این حق مجموعه ای از قوانین ومقررات که در یک کشور دامنه و شمول یک اثر یا نحوه عملکرد یک فعالیت را... Read More | Share it now!

Continue Reading

داشتن شرائط عمومی اهلیت مختص ایرانیان می داند. لیکن بیگانگان بر اساس آیین نامه استملاک 25 مرداد 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول... Read More | Share it now!

Continue Reading

هزینه های ناشی از انتقال این اسناد بر عهده کدام یک از طرفین قرارداد انتقال است؟ در این مبحث خواهیم کوشید تا به ترتیب به پرسش های فوق پاسخ... Read More | Share it now!

Continue Reading

اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد... Read More | Share it now!

Continue Reading

را بر عهده گرفته است و متعهد به پرداخت دین متعهد و یا مدیون اصلی نیست. او بر مبنای ضمان و به محض مطالبه ذینفع ضمانت و یا به کیفیتی که قرارداد... Read More | Share it now!

Continue Reading

می تواند وسیله اسناد تحقق این جرم قرار گیرد؟ به عبارت دیگر آیا عبارت: به هروسیله دیگر شامل رایانه هم می شود؟مثلا شخص از طریق گفت و گو (چت)،... Read More | Share it now!

Continue Reading

مکلف است نسبت به آن رسیدگی و خسارت را تعیین و مورد حکم قرار دهد.»شورای نگهبان در مقام اظهار نظر در خصوص این تبصره چنین مرقوم داشته است: «در... Read More | Share it now!

Continue Reading

ایراد خسارت معنوی به اشخاص نیز در فضای سایبر شایع است.2-2 خسارتهای جانی و بدنیمنظور خسارتهایی است که به بدن و جسم انسان وارد می شود. بعضی از... Read More | Share it now!

Continue Reading

د صادر کننده حاکی از برائت ذمه اوست. اما اعتبار اسنادی چنین خصوصیتی ندارد و آخر آنکه برات سند ذاتا تجاری است و امتیازات ویژه ای هم چون، در... Read More | Share it now!

Continue Reading

چارچوب منافع خاص بیمار تعریف می شود ، در نتیجه مشارکت توام با مشاوره ، مبنای معالجه و مراقبت بیمار است . به هر حال در صورتیکه هر یک از دو... Read More | Share it now!

Continue Reading