دانلود پایان نامه ارشد درمورد یادگیری از راه دور و مهارت های ارتباطی

دانلود پایان نامه
 • مبانی نظری پژوهش
   
   
   
   
   
   
   
  مقدمه
  تعریف اطلاعات (1) :
  اطلاعات عبارت است از داده های شکل گرفته و تغییر یافته به طوری که معنی دار و مفید باشند.

 • اطلاعات با بشر آمیخته شده و پدیده ای اجتماعی است به دلیل آنکه انسانها سبب انتقال اطلاعات میشوند. تقسیم کارمیان انسانها به منظورتامین نیاز ارتباطات میان انسانها زمینه سازانتقال اطلاعات بین افراد است. اطلاعات آن چیزی است که بتواند درسیستم ذهنی دریافت کننده دگرگونی ایجاد کند و ازبی نظمی بکاهد. حاصل این دگرگونی درسیستمهای انسانی- پدید آمدن دانش و توانایی تصمیم گیری است. ( حمیدی ، 1388 : 53 )

  توقعات برای ایجاد تغییراتی در یادگیری دانش آموز:
   درواقع اقرار به پیچیدگی سه عامل کلیدی است که باید در ارزیابی تاثیر فناوری روی پیشرفت دانش آموز ، در نظر گرفته شوند. این سه عامل عبارتند از :

  1. لغت فناوری نه تنها به نوع فناوری بلکه به دامنه ی وسیعی از مواد و روش های الکترونیکی برای یادگیری مربوط می شود. فناوری می تواند برای آموزش از کامپیوترها ، کلاس های یادگیری از راه دور و تولیدات دیداری استفاده کند. هرنوع فناوری ، کاربردهای متفاوتی دارد و اهداف یادگیری متفاوتی را دنبال می کند.

  2.ارزیابی کردن تاثیر فناوری روی پیشرفت دانش آموز یک فرایند پیچیده می باشد.
  3.تغییرات در کلاس درس با تغییرات در عوامل آموزشی دیگر در ارتباط می باشند. ( اصنافی ، 1388 : 24)

   
   
  انواع مختلف فناوری :
  عنوان کردن عامل اول ، بیانگر این است که مربیان به این نتیجه رسیده اند که انواع مختلف بسیاری ا ز فناوری ها در پشتیبانی و افزایش یادگیری کاربرد دارند. فناوری های مختلف دارای محتواهای مختلفی می باشندو در کلاس درس ، اهداف مختلفی را دنبال می کنند به عنوان مثال : واژه پردازی و پست الکترونیکی باعث ارتقای مهارت های ارتباطی ، بانک اطلاعاتی و برنامه های گسترده(2) باعث ارتقای مهارت های سازمانی و نرم افزار الگوسازی باعث ارتقای درک علوم و مفاهیم ریاضی می شود. ( حبیبیان ، 1386 ، 13 )
  اما در نظر گرفتن این نکته مهم است که چگونه این فناوری های الکترونیکی از یکدیگر متفاوت می باشند و داشتن چه ویژگی هایی آنها را به عنوان وسیله ای برای آموزش با اهمیت می کند دامنه ی فناوری هایی که امروزه در کلاس های درسی کاربرد دارند از کاربردهای ابزاری مانند واژه پردازی تا منابع تحت وب شامل : اطلاعاتی علمی و مدارک تاریخی اولیه ، کانال های تلویزیون مدار بسته و کلاس های درس یادگیری(3) از راه دور است هر کدام از این فناوری ها ، نقشی متفاوت در یادگیری دانش آموزان بازی می کنند بنابراین محققان به جای اینکه یکی بودن تاثیر فناوری ها را بررسی کنند باید روی نوع فناوری و اهداف آن د رکلاس درس تمرکز کنند. ( همان منبع ، 26 )
  بعضی محققان استفاده از نفاوری را بر اساس کابرد آن توضیح می دهند. به این معنی که چگونه از آن برای یادگیری استفاده می شود. به عنوان مثال شخصی به نام مینز چهار عملکرد اصلی فناوری را که برای پشتیبانی از یادگیری به کار برده می شوند این گونه توضیح می دهد :
  1 فناوری به عنوان یک معلم خصوصی در نظر گرفته میش ود به عنوان مثال : نرم افزار تمرین و عمل ، تک آموزی ، تلویزیون آموزشی ، تدریس با کمک کامپیوتر و تدریس با کمک کامپیوتر هوشمند .

  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.