پایان نامه با موضوع شیوه های جبران خسارت و جبران خسارت معنوی

دانلود پایان نامه

 • سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 7
  فصل اول : منشأ اعتبار مطالبه ، شیوه های جبران و نحوه ارزیابی خسارت معنوی ….. 9
  گفتار اول : منشأ اعتبار مطالبه خسارت معنوی  ……………………………………………………… 10
  1 – 1 : منشأ اعتبار مطالبه خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران  ………………………….. 11
  1 – 2 : دیدگاههای مختلف در مورد امکان مطالبه خسارت معنوی  …………………………………. 31
  گفتار دوم : شیوه های جبران خسارت معنوی  ………………………………………………………………… 40
  2 – 1 – نگاهی کلی به روشهای جبران خسارت معنوی  …………………………………………………… 40
  2 – 2 – روش جبران خسارت معنوی در لطمه های روحی و اعتبار اجتماعی …………………. 45
  2 – 3 – پول به عنوان جبران مناسبی برای خسارات معنوی  ………………………………………….. 46
  گفتار سوم : نحوه ارزیابی خسارات معنوی  ………………………………………………………………………. 55
  3 – 1 – تفاوت تألم پذیری افراد و تأثیر آن در ارزیابی خسارت معنوی  …………………. 55
  3 – 2 – ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب ………………………………………………… 57
  3 – 3 – ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی ………………………….. 59
  فصل دوم : قلمرو قائم مقامی و شرایط دعوی درخسارت معنوی  ……………………………………… 63
  گفتار اول : قلمرو قائم مقامی در مطالبه خسارت معنوی ………………………………………………. 64

 • 1 – 1 : خسارت معنوی ناشی از زیان شخصی و مستقیم به قائم مقام ……………………… 65
  1 – 2  : فرضهای مطالبه خسارت معنوی توسط وراث و بازماندگان  ………………………………… 72
  1 -2 – 1 – مطالبه خسارت معنوی وارده قبل از فوت زیاندیده  ………………………………………. 72
  1 – 2 – 1 – 1 – نظریه عدم امکان انتقال حق مطالبه خسارت معنوی به ورثه  ……………… 72
  1 – 2 – 1 – 2 – نظریه انتقال حق مطالبه ورثه در صورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت…74
  1 – 2 – 1 – 3 – نظریه امکان انتقال حق مطالبه به ورثه  ……………………………………………….. 77
  1 – 2– 2 – دعوای مطالبه خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه از ناحیه وراث  …….. 80
  1– 2 – 3 – مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه از ناحیه وراث و            به عنوان قائم مقام او  ……………………………………………………………………………………………………………………………….81
  1 – 2 – 4 – مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از نفس فوت مجنی علیه  ………………….. 83
  1 – 3  : ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور و روش مطالبه آن  …………………………………. 84
  گفتار دوم : شرایط دعوای خسارت معنوی  ………………………………………………………………………. 89
  2 – 1 – ماهیت دعوی خسارت معنوی  ……………………………………………………………………………… 89

  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه میثاق بین المللی حقوق و محتوای کتاب های درسی
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.