دانلود مقاله طواری رسیدگی و توافق طرفین

دانلود پایان نامه

 • 3-2-2-بند دوم:ادعای جعل و تزویر در سند………………………………………………………………..162
  3-2-3-بند سوم:لزوم بهره گیری از نظر کارشناسی………………………………………………………..164
  3-3-گفتار سوم:زوال داوری……………………………………………………………………167
  3-3-1-بند اول:توافق طرفین بر لغو داوری…………………………………………………………………167
  3-3-2-بند دوم:فوت و حجر یکی از طرفین…………………………………………………………………169
  3-3-3-بند سوم:امتناع یا عدم امکان داوری توسط شخص داور……………………………………….172
  3-3-4-بند چهارم:عدم صدور رای در مدت تعیین شده داوری………………………………………..174
  3-3-5-بند پنجم:صدور حکم به بطلان رای داور……………………………………………………………174
  3-3-6-بند ششم :زوال دعوا………………………………………………………………………………………175
  3-3-7-بند هفتم:انتفای موضوع داوری………………………………………………………………………..176
  3-3-8-بند هشتم:انتقال مو ضوع دعوا …………………………………………………………………………177
  3-3-9-بند نهم:عزل داور………………………………………………………………………………………….178
  3-3-10-بند دهم:صدور رای توسط داور……………………………………………………………………..178
  نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………….180
  منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………….184
  189….……………..……………………………………………………………………….Abstract
  ج
  چکیده:
  به بیانی واضح تر این موضوع طواری رسیدگی در امر داوری است که شامل دعاوی طاری به معنای خاص و ایرادات می شود؛همچنین توقیف داوری به عنوان وقفه موقت و زوال داوری به عنوان وقفه دائمی در ذیل طواری مورد بررسی قرار گرفته است.
  ایراد عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا ، لذا مشخص می شود که بین دفاع و ایراد تفاوت وجود دارد. در رابطه با ایرادات باید گفت عموما ایرادات مندرج در ماده 84 در داوری ها قابل اعمال است مگر ان دسته از ایراداتی که به دلیل طبیعت قضایی بودن یا نبود نص و مجوز قانونی نتوان در داوری ها اعمال نمود.عموما ایرادات در داوری تحت چهار عنوان کلی ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده،طرفین دعوا ، خود دعوا و مختص داوری مطرح می شود.
  دعاوی طاری دعاوی محسوب می شوند که در کنار دعوای اصلی اقامه می شوندو جریان داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند؛در این رابطه دعاوی اضافی، متقابل،ورود و جلب ثالث،موارد مربوط به توقیف جریان داوری به عنوان (وقفه موقت) و موارد مربوط به عنوان زوال داوری به عنوان (وقفه دائمی) مورد بررسی قرار گرفته است. در ذیل مبحث دعاوی طاری به معنای خاص اعتراض ثالث اعم از اصلی طاری و اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.

  مطلب مشابه :  عملیات نفوذ و اکسیداسیون
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.