تحقیق درباره تعاریف وتوصیف ها مشاوره وراهنمایی گروهی و پرسش نامه چند الگویی تاریخچه زندگی

دانلود پایان نامه

 • 2-3-8-2 پرسش نامه چند الگویی تاریخچه زندگی……………………………………………………………………60

 • 2-3-8-3 تهیۀ نیمرخ الگویی (ابعادی) ……………………………………………………………………………………….60
  2-3-8-4 تهیه نیمرخ ساختاری ………………………………………………………………………………………………….60
  2-3-8-5 تنظیم ثانویه ابعاد :BASIC_ID ………………………………………………………………………………….61
  2-3-8-6 پیگیری ………………………………………………………………………………………………………………………..61
  2-4 ضرورت مشاورۀ گروهی ………………………………………………………………………………………………………..61
  2-4-1.تعاریف وتوصیف ها مشاوره وراهنمایی گروهی …………………………………………………………………62
  2-4-1-1 راهنمایی گروهی ………………………………………………………………………………………………………….63
  2-4-1-2 مشاورۀگروهی ………………………………………………………………………………………………………………63
  2-4-1-3 گروه درمانی …………….. ……………………………… ……………………………… ………………………………63
  2-4-2 فرایند گروه وپویایی های گروه …………… ……………………………… ……………………………………….63
  2-5 مروری بر تحقیقات انجام شده …………………….. …………………………….. ……………………………………64
  2-5-1 تحقیقات انجام شده درارتباط با بهزیستی ذهنی در داخل کشور ………. …………………………64
  2-5-2 تحقیقات انجام شده درارتباط با بهزیستی ذهنی در خارج کشور ……………………………………66
  2-5-3 تحقیقات انجام شده درارتباط بارضایت از زندگی در داخل کشور ………………………………….68
  2-5-4 تحقیقات انجام شده درارتباط بارضایت از زندگی در خارج از کشور ………………………………69
  2-5-5 تحقیقات انجام شده درارتباط با رویکرد لازاروس در داخل کشور ………………………………..71
  2-5-6 تحقیقات انجام شده درارتباط با رویکرد لازاروس در خارج کشور …………………………………72
  2-6 خلاصه وجمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………….74
  فصل سوم: روش شناسی ……………………………………………………………………………….76
  3-1 روش وطرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………77

  مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.