مبنای حقوقی و معامله

دانلود پایان نامه

 • دلیل قرآنی…………………………………………………………………………………………………………………………26
  روایات……………………………………………………………………………………………………………………………..27
  عقل………………………………………………………………………………………………………………………………….28
  گفتار چهارم : قلمرو فضولی به عنوان قاعده عمومی……………………………………………………………….29
  گفتار پنجم : موافق یا مخالف قاعده و اصل احکام و عقد فضولی ……………………………………………29
  گفتار ششم: ترتیب عقود متعدده بر مال مجیز ……………………………………………………………………….34
  مبحث سوم: اجازه در معامله فضولی…………………………………………………………………………………….35
  گفتار اول : مبنای حقوقی اجازه در عقد فضولی …………………………………………………………………….36
  اجازه به عنوان شرط کمال…………………………………………………………………………………………………..36
  اجازه به عنوان شرط نفوذ……………………………………………………………………………………………………37
  اجازه به عنوان اماره به رضای تقدیری…………………………………………………………………………………..38

 • اجازه به عنوان ایجاب جدید………………………………………………………………………………………………..38
  اجازه به عنوان اعطای نیابت………………………………………………………………………………………………..39
  گفتار دوم : آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی ………………………………………………………………………40
  نظریه کشفی(حقیقی) …………………………………………………………………………………………………………40
  نظریه نقل………………………………………………………………………………………………………………………….41
  نظریه کشف حکمی…………………………………………………………………………………………………………..42
  گفتار سوم: شرایط تاثیر اجازه ……………………………………………………………………………………………..44
  شرایط اجازه …………………………………………………………………………………………………………………….44
  شرایط مجیز(اجازه دهنده) ………………………………………………………………………………………………….45
  مبحث دوم : رد بیع فضولی…………………………………………………………………………………………………46
  گفتار اول : نحوه بروز رد…………………………………………………………………………………………………….46
  1.رد لفظی………………………………………………………………………………………………………………………..46
  2.رد عملی……………………………………………………………………………………………………………………….47
  گفتار دوم : وضعیت کالای فضولی در صورت رد…………………………………………………………………..48

  مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع نظریه سبب متعارف و اصلی و قانون مجازات اسلامی
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.