دانلود پایان نامه قوانین بین المللی و تحلیل محتوای کتاب

دانلود پایان نامه

 • بند اوّل: اسناد و قوانین بین المللی در خصوص اهمیت آموزش و پرورش…………………………….65
  بند دوم: اسناد و قوانین بین المللی در خصوص محتوای کتب درسی…………………………………..70
  گفتار دوم: اسناد و قوانین داخلی………………………………………………………………………………….71
  بند اوّل: اسناد و قوانین داخلی در خصوص اهمیت آموزش و پرورش…………………………………71
  بند دوم: اسناد و قوانین داخلی در خصوص محتوای کتب درسی………………………………………..72
  مبحث چهارم: نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش و طرّاحی کتب درسی…………………………78
  گفتار اوّل: کاربردهای تحلیل محتوای کتاب درسی…………………………………………………………79
  بند اوّل: کاربرد توصیفی…………………………………………………………………………………………….79
  بند دوم: کاربرد تحلیلی………………………………………………………………………………………………79
  بند سوم: کاربرد توسعه ای………………………………………………………………………………………….80
  گفتار دوم: ابعاد تحلیل محتوای کتاب درسی………………………………………………………………….81
  بند اوّل: بعد درونی کتاب درسی………………………………………………………………………………….81
  بند دوم: بعد بیرونی کتاب درسی………………………………………………………………………………….82
  فصل سوم: تجزیه و تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی…………………………………83
  مبحث اوّل:تجزیه محتوای کتب هدیه های آسمانی……………………………………………………84
  گفتار اوّل:کتاب هدیه های آسمانی پایه دوم………………………………………………………………….84
  بند اوّل: نماز…………………………………………………………………………………………………………….84
  بند دوم: مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………86
  بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو……………………………………………………………………………………89
  بند چهارم: محیط های مثبت……………………………………………………………………………………….93
  گفتار دوم: هدیه های آسمانی پایه سوم…………………………………………………………………………95
  بند اوّل: حجاب………………………………………………………………………………………………………..95
  بند دوم: معاد باوری…………………………………………………………………………………………………..97
  بند سوم: مسئولیت اجتماعی………………………………………………………………………………………..98

 • مطلب مشابه :  تلویزیون های ماهواره ای و رشد و توسعه اقتصادی
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.