پایان نامه درمورد حق در اصطلاح حقوق و حق در اصطلاح فقه

دانلود پایان نامه

 • بخش اوّل: کلیّات تحقیق
  1- مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………………..3
  2- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………….4
  3- پیشینه ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………4
  4- ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 5
  5- سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 5
  6- فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………………. 5
  7- اهداف………………………………………………………………………………………………………………………..6
  8- مشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6
  فصل دوّم : مفهوم شناسی
  1- حقوق………………………………………………………………………………………………………………………..8
  1-1- حق در لغت……………………………………………………………………………………………………………8

 • 1-2- حق در اصطلاح………………………………………………………………………………………………………9
  1-2-1- حق در اصطلاح فقه…………………………………………………………………………………………..10
  1-2-2- حق در اصطلاح حقوقدانان…………………………………………………………………………………10
  2- تکالیف…………………………………………………………………………………………………………………….11
  2-1- تکلیف در لغت……………………………………………………………………………………………………..11
  2-2- تکلیف در اصطلاح………………………………………………………………………………………………..11
  2-2-1- تکلیف در اصطلاح دین……………………………………………………………………………………..11
  3- اقسام حقوق……………………………………………………………………………………………………………..12
  3-1- حق مالی………………………………………………………………………………………………………………12
  3-2- حق غیر مالی…………………………………………………………………………………………………………12
  4- نکاح………………………………………………………………………………………………………………………..13
  5 – عقد………………………………………………………………………………………………………………………..14
  6- تمکین………………………………………………………………………………………………………………………14
  7- طلاق……………………………………………………………………………………………………………………….15
  8- نشوز………………………………………………………………………………………………………………………..15

  مطلب مشابه :  پایان نامه درباره اسباب و عناصر تشکیل حالت اشاعه و مفهوم اشاعه در حقوق مصر
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.