کانون کنترل سلامت و چاقی و اضافه وزن

دانلود پایان نامه
 • جدول 5-4. شاخص‌های توصیفی کانون کنترل سلامت در گروه آزمایش و گواه د پیش و پس آزمون 75
  جدول 6-4. نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیر 76
  جدول 7-4. مقایسه نشانگان دیابت،افسردگی، رضایت زناشویی، کانون کنترل سلامت در گروه آزمایش و گواه در خط پایه 77
  جدول 8-4. تحلیل کوواریانس اثر بخشی مداخله ایماگوتراپی بر نشانگان دیابت زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم 77
  جدول9-4. آماره‌های توصیفی دو گروه پس از تعدیل پیش آزمون 78
  شکل 1-4. نمودار مقایسه‌ای میانگین نشانگان دیابت گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون 78
  جدول10-4. تحلیل کوواریانس اثر بخشی مداخله ایماگوتراپی بر افسردگی زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم 79
  جدول11-4. آماره‌های توصیفی دو گروه پس از تعدیل پیش آزمون 79

 • شکل 2-4 .نمودار مقایسه ای میانگین افسردگی گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون 80
  جدول 12-4. تحلیل کوواریانس اثر بخشی مداخله ایماگوتراپی بر رضایت زناشویی زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم 80
  جدول13-4. آماره‌های توصیفی دو گروه پس از تعدیل پیش آزمون 81
  شکل 3-4. نمودار مقایسه‌ای میانگین رضایت زناشویی گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون 81
  جدول14-4. نتایج آزمون مانکوا 82
  جدول 15-4. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مقایسه گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیر کانون کنترل سلامت در پس آزمون 83
  فهرست شکل‌ها
  شکل (1-2) انواع دیابت نوع1و 2 9
  شکل (2-2) آزمایش هموگلوبین 13
  شکل (1-3) دیاگرام طرح پژوهش 66
  شکل (1-4) نمودار مقایسه ای میانگین نشانگان دیابت گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون 78
  شکل (2-4) نمودار مقایسه ای میانگین افسردگی گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون 80
  شکل (3-4) نمودار مقایسه‌ای میانگین رضایت زناشویی گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون 81
  چکیده
  هدف اصلی پژوهش بررسی اثربخشی ایماگوتراپی برکاهش نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی و کانون کنترل سلامت زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع II بود. روش پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به بنیاد بین المللی کنترل وپیشگیری دیابت شهر مشهد در بهار 1394 بود. نمونه این پژوهش شامل 20 زن متاهل مبتلا به دیابت نوع II که به همراه همسرشان در این طرح شرکت داشته و به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش (10 زوج) و کنترل (10 زوج) جایگزین شده بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، اندازه‌گیری نشانگان دیابت HbA1c) )، افسردگی بک، رضایت زناشویی انریچ، کانون کنترل سلامت والستون بود. پس از اجرای پیش‌آزمون، زوجهای گروه آزمایش بمدت 10 جلسه 120 دقیقه‌ای تحت ایماگوتراپی قرار گرفتند. در پایان دوره درمان، پس‌آزمون گرفته شد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس و کوواریانس چند متغیره با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نشانگان دیابت وافسردگی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش و رضایت زناشویی افزایش یافته است و ایماگوتراپی بر روی کانون کنترل سلامت (درونی) تاثیرگذار بوده و بر کانون کنترل سلامت (قدرت دیگران و شانس) زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم تاثیر گذار نبوده است.
  واژه‌های کلیدی: ایماگوتراپی، نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی، کانون کنترل سلامت، دیابت نوع II
  فصل اول: کلیات تحقیق
  بیان مسأله
  دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن است که نقش عوامل روانشناختی در آن، مورد توجه پژوهش‌های مختلف قرار گرفته است. دیابت هم اکنون بعنوان یکی از نگرانی‌های عمده سلامت عمومی در هزاره سوم شناخته می شود که پنجمین دلیل مرگ و میر در جهان محسوب می‌گردد. این بیماری سالانه موجب 4 میلیون مرگ می شودکه حدود 9 درصد مرگ‌های سراسر جهان است (شریفی‌راد، آزادبخت، آوا و محبی، 1390). درطول دهه‌های گذشته، جنبه‌های روانشناختی دیابت نظر بسیاری از متخصصان را به خود جلب کرده است. زیراکه دیابت بعنوان یکی از پر زحمت‌ترین بیماری‌های مزمن از لحاظ هیجانی و رفتاری به شمار می‌آید (عدیلی، لاریجانی و حقیقت پناه، 2006، نقل از امیری، آقایی و عابدی، 1389). دیابت نوع 2 بیماری است که عدم هماهنگی بین نیاز بدن به افزایش ترشح انسولین و توانایی بدن در انجام این کار می باشد. در ابتدابا مقاومت به انسولین شروع می شود، به صورتی که سلول‌های ماهیچه ای، کبد و چربی‌ها از انسولین به خوبی استفاده نمی کنند. بنابراین پانکراس به علت افزایش نیاز سلول‌های بدن به قند انسولین بیشتری می سازد و به تدریج توانایی خود را برای ترشح انسولین کافی قند خون ناشی از غذااز دست می‌دهد. از آنجا که مهمترین دلایل افزایش نیاز به انسولین، افزایش توده چربی بدن (چاقی و اضافه وزن) و کاهش فعالیت فیزیکی می‌باشد، افزایش وزن اضافی و بی تحرکی سبب افزایش شانس ابتلابه دیابت نوع2 می‌شود. درمان شامل کاهش وزن، ورزش منظم، استفاده از داروهای دیابت، مصرف آسپرین روزانه، کنترل فشار خون و کلسترول می‌باشد. داروهای دیابت به تحرک ترشح انسولین و موثر شدن انسولین کمک می‌کند (عبداللهی، حسین‌پور، رجب و رمضانی،1390). آزمایش همو گلوبین ای وان سی، یک آزمایش خون بسیار رایج می‌باشد که برای غربالگری بیماران دیابتی کارآیی داشته و نشان می‌دهد بیماران به چه میزان در کنترل بیماری دیابت موفق بوده اند.آزمایش هموگلوبین ای وان سی(Hb A1C) نشانگر میزان گلوگز (قند) همراه با هموگلوبین موجود در خون و میانگین قند خون بیمار در 2 تا 3 ماه گذشته است. بنابراین در صورتی که میزان قند خون در 2 یا 3 ماه گذشته بالا باشد نتیجه این آزمایش نشان دهنده کنترل نامناسب قند خون و در نتیجه امکان بروز عوارض بیشتر دیابت می‌باشد.
  این نوشته در آموزشی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.