پایان نامه نیازهای آموزشی و محیط نرم افزار

دانلود پایان نامه
 • تعاریف مفهومی
  1- شبیه سازی : کلمه شبیه سازی به‌معنی «عمل نائل شدن به اصل چیزی بدون واقعیت» (گروه مولفین1384) شبیه‌سازی‌ در واقع فرآیند طراحی‌ مدلی‌ از سیستم‌ واقعی است؛ که با ‌انجام‌ آزمایشها با استفاده از این‌ مدل و‌ با هدف‌ پی‌بردن‌ به‌ رفتار سیستم‌، یا ارزیابی‌ استراتژیهای‌ گوناگون،‌ در محدوده‌ای‌ که‌ به‌وسیله‌ معیار و یا مجموعه‌ای‌ از معیارها اعمال‌ شده‌، برای‌ عملیات‌ سیستم‌، صورت ‌می‌گیرد.( شانون، رابرت1380)
  2- درس افزار: به نوع خاصی از نرم افزارهای آموزشی اطلاق می شود که بتواند تا حد ممکن مجموع ی فرآیند یاد دهی- یادگیری را در محیط نرم افزاری شبیه سازی نماید و هدف و محتوای آن با سرفصلهای برنامه ی درسی ملی و سطوح نظام آموزش رسمی هماهنگی و تطابق داشته باشد.
  3- خلاقیت: خلاقیت یعنی استعداد تفکر واگرا، عرضه هدف ها ومراحل جدید ومنحصر به فرد،امکان تفکر جدید واصیل وانحراف از عقاید متعارف موجود (اسکوییلر وهمکاران،1372ٍ)
  4- بسط: تورنس بسط را توجه به جزئیات تعریف می کند (تورنس،به نقل از عابدی)
  5- سیالی: تورنس روانی وسیالی را استعداد تولید ایده های فراوان تعریف می کند. (تورنس،به نقل از عابدی،1372،ص49)نمره شخص در این فاکتور از طریق شمارش ساده تعداد اشکال گوناگون بدست می آید.
  6- ابتکار: تورنس ابتکار راتولید ایده های بدیع،غیرعادی وتازه تعریف می کند. (تورنس،به نقل از عابدی،1372،ص49)
  7-انعطاف پذیری:تورنس انعطاف پذیری را توانایی تفکر به راههای مختلف وغیرعادی تعریف می کند. (تورنس،به نقل از عابدی،1372،ص49)
  8-پیشرفت درسی: پیشبرد اهداف درسی و تغییر در میزان یادگیری وتغییر در دانش ،توانش ونگرش فرد یادگیرنده گه منجر به یادگیری پایدار وعمیق گردیده است.(سیف، 1391)
  تعاریف عملیاتی
  1- شبیه سازی : عبارت است از محیطی آموزشی که بوسیله یک درس افزار طراحی شده از کتاب علوم زیستی وبهداشت سال اول متوسطه دوم کلیه مفاهیم ومباحث درس علوم زیستی و بهداشت را در اختیار دانش آموزان قرار دهد. تا در یک محیط مجازی آن مفاهیم را دریک موقعیت زنده مشاهده وبا آن در تعامل باشد.
  2-درس افزار: نرم افزاری که توسط نرم افزار ادب کپتیویت واتوپلی مدیا استدیو وفتوشاب طراحی شده که بدون نیاز به دانش فنی خاص در امر به کار گیری رایانه توسط مخاطب (بدون نیاز به حضور در کلاس درس و داشتن معلم) و تنها با تکیه به دانسته های کاربر نیازهای آموزشی وی را برطرف سازد .
  3-خلاقیت: توانایی دانش آموز در بکارگیری ایده ها وتوانایی های جدید درجهت درک بهترمفاهیم درسی ونمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون وپس آزمون بدست می آید.
  4-بسط: بسط بیانگر توانایی آزمودنی در گسترش،آراستن ونقش اندازی ایده هاست. نمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون وپس آزمون بدست می آید.
  5-سیالی: بیانگر توانایی فرد درخلق ایده های جدید وبیان موضوعات متنوع درسی ونمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون وپس آزمون بدست می آید.
  6- ابتکار: ابتکار دورشدن از چیزهای واضح ومعمولی یا قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادت است واجراوبیان ایده هایی در ارتباط با موضوعات درسی بصورت خلاقانه وبدیع. نمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون وپس آزمون بدست می آید.
  7- انعطاف پذیری:توانایی فرد برای یافتن راه های مختلف از طریق تفکر، نمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون وپس آزمون بدست می آید.
  8-پیشرفت درسی:به اختلاف مثبت حاصل از نتیجه آزمون های پس آزمون وپیش آزمون برحسب نمره کمی
  متغیرهای پژوهش
  متغیر مستقل :نرم افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت
  متغیر وابسته: پیشرفت درسی، خلاقیت، بسط، سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری
  متغیرکنترل:جنسیت،معدل درسی،دبیر موضوعی،امکانات آموزشی،شرایط جغرافیایی،پایه تحصیلی
  متغیرمداخله گر:
  فصل دوم :
  ادبیات و پیشینه تحقیق
  پیش درآمد فصل دوم
 • این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.