پایان نامه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه
 • در نتیجه می­توان ­گفت در حقوق بین المللی کیفری ، اولین ومهمترین منبع عرف بین المللی است و علیرغم ایرادات اتخاذی ازاین سیستم ، مبنی برعدم شناسایی اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحقوق بین­الملل کیفری ،پاسخ داده شده است که جرم شناختن اعمال یاممنوعیت اعمال درحقوق بین المللی به علت فقدان حاکمیت مرکزی، ازعرف بین المللی نشات گرفته است نه ازقانون نوشته. به همین دلیل درجنگ جهانی ­دوم و با این استدلال، دادگاهای توکیو و نورنبرگ، متهمین به جنایت بشری را بدین ترتیب محکوم می­کردند.
  گفتاردوم: جایگاه اصول کلی حقوقی
  منبع دیگردرحقوق بین الملل،اصول کلی حقوقی است که عبارت است ازقواعدحقوقی کلی که مشترک میان نظام های حقوقی کشورهای متمدن بوده وموردقبول آنهاست ودرنتیجه جزوحقوق موضوعه میباشد. بدیهی است چنین منبعی درسطح اهمیت قرارداد وعرف بین المللی نمیباشدزیرا قلمرواجرایی ان نسبت به سایر منابع اصلی (قراردادوعرف) بی انداره محدود است این اصول کلی حقوقی به دودسته خاص ومشترک تقسیم بندی می­شود.
  الف: اصول کلی خاص:
  اصول­کلی­حقوقی خاص اصولی­هستندکه اختصاصادرروابط کشورها ودیگرموضوعات حقوق­بین الملل به مرحله اجرادرمی آیندونبایدانهاراباقواعدقراردادی وعرفی محدودکرد.این اصول بارهابه اشکال گوناگون درقراردادها وطرزعمل یکجانبه کشورهاموردتاییدقرارگرفته اند.حتی رویه قضایی بین المللی نیزبه دفعات مکرراصول کلی حقوقی خاص حقوق بین المللی رامعتبردانسته است .ماننداصل مراجعه به دادگاهای داخلی قبل ازمراجعه به دادگاهای بین المللی واصل احترام به استقلال کشورها.
  ب:اصول کلی حقوقی مشترک:
  اصولی هستندکه درکلیه نظام های حقوقی مشترک بوده ودرزمینه های داخلی و بین المللی قابلیت اجرایی دارند مانند. اصل وفای به عهد و اصل جبران خسارت ناروا.[50]
  گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی و دکترین حقوقی

 • درموردرویه قضایی ودکترین حقوقی بعنوان منابع حقوق بین المللی بایدگفت ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری که ازمنابع حقوق بین الملل صحبت میکند،ازرویه قضایی ودکترین بعنوان منابع ذکری ننموده است وتنها به این عبارت اکتفاءداردکه (تصمیمات قضایی وعقایدصلاحیت دارترین مولفین حقوق بین­المللی­کشورهای مختلف عوامل فرعی یاکمکی تعیین وشناخت قواعدحقوقی هستند.)  بنابراین رویه قضایی ودکترین ابزارهایی برای­تعیین شناخت قواعدحقوقی میباشندونه منابعی برای حقوق بین الملل.[51]
  امادرحقوق بین المللی کیفری که هرچندرشته ای ازحقوق بین الملل است امابااین وجودوضعیت آن درعمل تفاوت زیادی باآنچه که درفوق گقته شده دارد. رویه قضایی درحقوق بین المللی کیفری ازاهمیت بسیار زیادی برخورداراست. هرچندبه این دلیل که تشکیل مرجع قضایی بین المللی کیفری استثنایی و موردی است ،به عبارتی تشکیلاتی ومستقل نبوده وتعدادآنها بسیاراندک است، اما میتواندقاعده بین المللی ایجاد کند . مثال بارزتررامیتوان درقضیه دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم بین المللی درجنگ دوم جهانی ملاحظه کردکه عینابه تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده وجزواسناد بین المللی گردید.هرچندکه این قبیل دادگاهها درطول تاریخ  محدودبوده اندولی اثرشان درایجادقواعد بین المللی زیادبوده است.[52]
  ظاهرا این قضیه تا زمانی که دیوان کیفری بین المللی به گونه ای فعال نقش خود را در ایفا نماید، تدوام خواهد داشت.
  اهمیت دیگر رویه قضایی این است که تاحدودی ازنقص های شکلی وماهوی قرارداهای بین المللی کاسته وکاستیهای آنرامرفوع میسازد.به عبارتی درمسئله صلاحیت وتعیین مرجع رسیدگی کننده صالح ،رویه قضایی دخالت مستقیم دارد.بطورمثال دردادگاه یوگسلاوی سابق،
  متهمین ایرادکردندکه شورای امنیت حق نداردطبق منشورسازمان، دادگاه تشکیل بدهد. دراین حال حکم دادگاه(رویه قضایی) پاسخ دادکه حتی به صلاحیت دادگاه نیزخوددادگاه رسیدگی کند.
  درموردمجازات نیزاوضاع واحوال برهمین منوال است ورویه قضایی بایدباتوجه به قواعدی که در اختیاردارد،خواه قواعدحقوق تطبیقی وخواه سابقه رسیدگی­های قبلی ،مجازات جرم خاصی­به مقدار مشخص تعیین کند.اماهرچنداین امریکی ازخصوصیات مهم رویه قضایی است که خلاء های قانونی را پر میکند اما هرگزنمیتواندرافع نقص هایی باشدکه ممکن است به قراردادهایی بین المللی واردشود.
  اهمیت دکترین نیزمبرهن است.البته درحقوق بین المللی کیفری که متون کمتری وجودارداین تئوری هاازارزش بیشتری برخوردارندوازابتداپایه گذاران حقوق بین المللی کیفری حقوق دانانی بوده اندکه ازپدیده های بین المللی همانندبرده داری وغیره احساس تنش کرده وآنان رادرکتب خودمنعکس نموده وعواطف بشری آنهارانقد می کردند.
  مبحث دوم: جایگاه اصل قانونمندی دردیوان بین الملل کیفری
  دراین مبحث وضعیت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دردیوان بین المللی کیفری دردوگفتار بررسی میشود دلیل طرح این دوگفتارآن است که اصل قانونی بودن جرائم ومجازات مباحث خودرامطرح میسازدبه تفصیل به آن پرداخته میشود.
  گفتارنخست: صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها   
  دیوان کیفری بین المللی نهادی است که به مهمترین جرائم بین المللی یعنی نسل کشی،جرائم علیه بشریت،جرائم جنگی و جرم تجاوز رسیدگی میکند بنابراین صلاحیت دیوان کیفری بین المللی  نسبت به مهمترین­جرائم بین­المللی مربوط به مجموعه جامعه بشری خواهد بود همچنین دیوان تکمیل کننده صلاحیت های محاکم کیفری ملی است این اصول،بیانگروجودصلاحیت ونحوه ی اعمال ان است . دیوان تنهادرارتباط باجرائم واعمال مشخص وبه عنوان مکمل صلاحیت محاکم ملی واردعمل خواهدشد.[53]
  وهمانطوری که مستحضریداصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاشامل قانونی بودن صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیزمیباشد.به عبارتی به موجب قانون است که دادگاهی صالح به رسیدگی قرار می­گیرد اما در حوزه حقوق بین الملل کیفری که نص قانونی وجودنداردو اصولاقانون گذارمفهومی ندارد، ریشه های صلاحیت قانونی دادگاه رسیدگی کننده رابایددر جای دیگری جستجونمود. توضیح انکه سازمان ملل یک دولت جهانی نیست ونمیتواند یک دیوان بین­المللی کیفری راایجادوصلاحیت دولت ها تحمیل نماید زیرا دولت­ها هنوزبه حاکمیت ومنافع ملی خودوابسته اندوهرچیزی رابانظرموافق خودمیپذیرند.تشکیل دیوان بین المللی کیفری به وسیله انعقادیک معاهده جهانی ومستقل ازسازمان ملل میتواند به دوصورت موردارزیابی قرارگیرد.اول آنکه گفته میشودجامعه جهانی گام درمسیرایجادیک دولت جهانی گذاشته ودراین مسیر با تشکیل دیوان کیفری قصدایجادیک قوه قضاییه مستقل رادارد.
  بدیهی است دیوان بین المللی کیفری ازجایگاه بسیاررفیعی برخورداراست همچنین میتوان قائل به فرضیه دیگری شد وآن اینکه دیوان بین المللی  کیفری براساس یک معاهده وخارج ازسازمان ملل بوده که کشورها صلاحیت سازمان ملل را در ایجاد یک دیوان کیفری و تحمیل آن بر کشورها را قبول نداشته و تشکیل چنین دیوانی را منوط به توافق خود نموده اند. ریشه این امر وابستگی کشورها به حاکمیت خود و عدم اعتماد کامل به جامعه جهانی و نهادهای حاکم از جمله سازمان ملل متحد و نفوذ سیاست قدرت در مناسبات بین المللی استوار در این فرض دیوان کیفری نه یک قوه قضاییه بین المللی  بوده ونه رکنی از ارکان سازمان ملل متحد می­باشد.[54]
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.