پایان نامه : شیوه های یادگیری

دانلود پایان نامه

هرباکووا (2012) در پژوهشی عملکرد مکانیزم های یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان کمک حرفه ای در دانشگاه توماس باتا در ازلین مورد بررسی قرار دادند. آنها عوامل شناختی و غیر شناختی را که در فرایند توسعه خودتنظیمی نقش کلیدی دارند را مورد توجه قرار دادند.آنها بررسی کردند که این عوامل چطور و تحت چه شرایطی به مهارت های لازم برای یادگیری خود فرد تبدیل خواهد شد.آنها به این نتیجه رسیدند موفقیت در یادگیری به انگیزه بستگی دارد که به نوبه خود شدیداً تحت تاثیر انتخاب مناسب زمینه تحقیق یا شغل آینده است که در راستای تامین انتظاراتی است که یکی از عوامل انگیزشی معنی دار می باشد. یک دانشجوی با انگیزه فرایند یادگیری اش را فعالانه تنظیم می کند. و در رابطه با یادگیری، چنین دانشجویی درباره راهبردهای بکار گرفته شده فکـــر می کند و آنها را بر اساس موفقیت ها و شکست هایش تعریف می کند.
در دیگر کشورها نیز رابطه بین دست برتری و متغیرهای روانشناختی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است ، به عنوان مثال ارتباط دست برتری با متغیرهایی مانند حافظه کوتاه مدت و بلند مدت (جاسپرز فایر و پتوز،2005) ، جنس (بارنت و کوربالیس ، 2002) ، یادگیری زبان و مغز (سان تاو و دیگران،)، عملکرد فضایی (ریو و همکاران،2004و علی پور،1387) از جمله موضوعات بررسی شده است.

مقدمه
درحوزه علوم رفتاری ، از جمله روان شناسی و علوم تربیتی ، انتخاب رویکرد انجام پژوهش بر پایه جهان بینی و نوع مثال فکری(پاردایم) است که پژوهشگر اختیار می کند.(سرمدو همکاران،1384).
آگاهی از روش انجام پژوهش می تواند الگویی برای انجام پژوهشهای بعدی گردد و به انجام پژوهشهای بعدی کمک نماید. دراین فصل روش شناسی پژوهش حاضر معرفی می شود. در ضمن به تفصیل جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری ، روش های گردآوری اطلاعات ، ابزارهای پژوهش و روش های آماری تحلیل داده ها بحث می شود.
3-1- روش پژوهش
از آنجایی که بررسی رابطه ی سبکهای شناختی و با دست برتری و مشخص نمودن میزان رابطه آنها کار اصلی این تحقیق است، پژوهش حاضر تحقیق غیر آزمایشی و پس رویدادی (علی – تطبیقی) است. .به منظور تعیین میزان رابطه انواع سبک های شناختی و با دست برتری از آزمون خی دو ، آزمون t مستقل ، تجزیه وتحلیل واریانس یک راهه((ANOVA و آزمون تعقیبی شفه استفاده می شود.
3-2- جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از گروهی از افراد اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند. در پژوهش ، مفــهوم جامعه به کلـــیه افرادی اطلاق می شــــود که عمل تعمــیم پذیری در مــــورد آنها صورت می گیرد(دلاور،1382). جامعـــــه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویانی تشکیل می دهندکه در سال تحصیلی 93-92 دردانشگاه خوارزمی مشغول به تحصیل بودند.
3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری
این پژوهش در قالب یک روش تحقیق غیرآزمایشی انجام شد. به این منظور نمونه ای به حجم 90 نفر آزمودنی ( 43 نفر چپ دست ، 47 نفر راست دست ) از بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. بدین صورت که با در نظر گرفتن کلاس به عنوان واحد نمونه گیری و با توجه به تعداد دانشجویان هر دانشکده، چند یاچندین کلاس از هر دانشکده انتخاب شد.
3-4- ابزارهای پژوهش
در این تحقیق از پرسشنامه های زیر برای گردآوری داده ها استفاده شده است:
1-پرسشنامه مشخصات کلی.
2-پرسشنامه سبک یادگیری کلب.
3-پرسشنامه بوفارد.
4-پرسشنامه دست برتری چاپمن و چاپمن.
3-4-1-پرسشنامه مشخصات کلی
این پرسشنامه برای بدست آوردن اطلاعات عمومی شامل سن ،رشته ی تحصیلی و جنس دانشجویان می باشد که در ابندای آزمون دست برتری گنجانده شده است.
3-5-2-پرسشنامه سبک های شناختی
برای اندازه گیری سبک شناختی، از پرسشنامه ی سبک یادگیری کلب (1985) استفاده می شود. در این پرسشنامه که شیوه های یادگیری افراد مشخص می شود دوازده ماده موجود است. پرسشنامه کلب 12 سوال و هر سوال آن 4 گزینه دارد: تجربه ی عینی CE، مشاهده ی تاملی (RD)، مفهوم سازی انتزاعی (AC) و آزمایشگری فعال (AE) .حسینی لرگانی (1377)از طریق تحلیل عوامل داده ها، روایی آزمون را تایید کرده است. کلب در سال 1985 ضریب پایایی پرسشنامه اش را با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ به صورت زیر گزارش داده است:
آزمایشگری فعال 78/0=AE، مفهوم سازی انتزاعی 83%=AC، مشاهده ی تأملی 73%= RD، تجربه ی عینی 83%=CE همچنین حسینی لرگانی اعتبار این آزمون را با آلفای کرونباخ به شرح زیر بیان کرده است. آزمایشگری فعال 72%=AE، مفهوم سازی انتزاعی 76%=AC، مشاهده ی تأملی 64%=RD، تجربه ی عینی 68%=CE. (به نقل از بیگی ،1388)
شیوه تفسیر پرسشنامه سبک یادگیری کلب
همانطور که قبلاً گفته شد پرسشنامه کلب 12 سوال 4 گزینه ای دارد و با جمع امتیاز هر یک از این چهار گزینه در 12 جمله ی پرسشنامه ، چهار نمره به دست می آید که شیوه های یادگیری فرد را نشان می دهد . از تفریق مفهوم سازی انتزاعی از تجربه ی عینی (Ac- CE ) و آزمایشگری فعال از مشاهده ی تاملی (AE-RO) دو نمره به دست می آید.
ابن دو نمره روی دو محور مختصات قرار می گیرند: در یک سر محور عمودی مفهوم سازی انتزاعی و در انتهای دیگرتجربه ی عینی، و در یک سر محــور افقی آزمایشگر ی فعال و در انتهای دیگر آن مشاهده ی تاملی قرار می گیرد. این دو محور چهار ربع یک مربع را تشکیل می دهند که هر ربع آن بیانگر یکی از سبکهای یادگیری است.
ربع تجربه ی عینی و مشاهده ی تاملی سبک واگرا را تشکیل می دهند و به همین ترتیب، ربع تجربه ی عینی و آزمایشگری فعال سبک انطباق یابنده را، و ربع آزمایشگری فعال و مفهوم سازی انتزاعی سبک همگرا را ، و ربع مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده ی تاملی سبک یادگیری جذب کننده را شامل می شوند:
-تجربه ی عینی + مفهوم سازی انتزاعی = سبک واگرا
-آزمایشگری فعال + مفهوم سازی فعال = سبک همگرا
تجربه عینی + آزمایشگری فعال = سبک انطباق یابنده
مفهوم سازی انتزاعی + مشاهده ی تاملی = سبک یادگیری جذب کننده
می توان نمرات فرد را با نمراتی که کلب بر اساس نمونه ای مشتمل بر 1446 نفر 18 تا 64 ساله به دست آورده است مقایسه کرد؛ چهـار سبک یادگیری می تواند نمراتی بالاتر یا پایین تر از میانه AE-RO و میـــانه ی AE-CE داشتــــه باشد. لذا افراد همگرا، برای مثال ، دارای نمره ی 9/5 AE-RO و 8/3 هستند ( بنابراین هر آزمودنی می تواند فقط یک نمره ی صحیح به دست آورد). در صورتی که افراد واگرا نمراتی زیر این میانه و غالباً نمره های منفی خواهند داشت.
برای مثال اگر فردی در4 AC-CE= باشد و در13 AE-RO=+ باشد سبـــک یادگـــی این فرد همگرا می شود و اگر نمره ی فردی در12+ AC-CE= باشد و در13 AE-RO=- باشد سبک یادگیری این فرد جذب کننده می شود. اگر نمره فرد نزدیک محور مختصات باشد، سبک یادگیری فرد بیشتر متعادل است ؛ یعنی به هر چهار سبک یادگیری به طور مساوی گرایش دارد. اگر نمره فراگیر در چهار گوشه ی محور مختصات باشد ، نشان دهند این است که سبک یادگیری فرد به یک سبک خاص گرایش دارد(کلب،1991).

مطلب مشابه :  پایان نامه منطقه مورد بررسی و روش کتابخانه ای

واگرا
9/5 AE-RO
8/3 AC-CE


-12-
-10-
-8- انطباق یابنده
-6- 9/5 AC-CE
-4- 8/3 AC-CE
-2-
-0
-2
I I I I I I I I I
12- 10 – 8 – 6 – 4- 2- 0 2 4

جذب کننده
9/5 AE-RO
8/3 AC-CE

– I I I I I I I I I
-4 6 8 10 12 14 16 18 20
-6
-8 همگرا
-10 9/5 AE-RO
-12 8/3 AC-CE
-14
-16

نمودار3-1- شیوه و دستورالعمل محاسبه سبک یادگیری . (تقوایی،1382)

3-5-3- پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد
این پرسشنامه از نوع مداد و کاغذی است و 14 سوال دارد که توسط بوفارد و همکاران (1995) طراحی شده و توسط کدیور، (1380) هنجاریابی شده است.
ضریب پایایی کلی پرسشنامه بر اساس آلفای کرانباخ 70% بدست آمده است پایایی خرده مقیاس راهبردهای شناختی 70% و خرده مقیاس فراشنــــاختی 68% گزارش شده است. پایایی آزمون فوق در پژوهشی که در سال (1382)توسط غلامی انجام گرفته 63% گزارش شده است. همچنین پایایی آزمون فوق در پژوهشی که توسط نیکدل (1385) انجام گرفته است 67% گزارش شده است.
برای تعیین روایی سازه آن، نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ضریب همبستگی تفکیکی بین سوالها مناسب بوده و ابزار سنجش از دو عامل تشکیل شده است. بار ارزشی مربوط به عامل ها در حد قابل قبول بوده است. (نیکدل، 1385)
دراین آزمون برای هر سوال 5 گزینه در نظر گرفته شد که شامل : کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم می باشد و به ترتیب دارای امتیاز 1 تا 5 هستند. نمره گذاری سوالات 5 ، 13 و 14 بر عکس بقیه سؤالات است.
3-5-4- پرسشنامه ی دست برتری چاپمن و چاپمن
برای سنجش دست برتری از مقیاس دست برتری چاپمن و چاپمن (1987) استفاده می شود . این ابزار، پرسشنامه ای 13 ماده ای از افراد خواسته می شود تا مشخص کنند که فعالیت های نوشتن، رسم کردن (نقاشی)، پرتاب کردن، چکش زدن، مسواک زدن، پاک کردن با پاک کن، استفاده از قیچی، کبریت زدن (گرفتن چوب کبریت)، تکان دادن شیشه جوهر، استفاده از قاشق، استفاده از پیچ گوشتی، باز و بسته کردن درب بطری و استفاده از چاقو را با کدام دست انجام می دهند. آزمودنی ها پاسخ خود به هر سؤال را با سه گزینه دست راست (نمره 1)، هر دو دست (نمره 2) و دست چپ (نمره 3) مشخص می کنند. بنابراین نمرات آنها بین 13 (کاملاً راست دست) تا 39 (کاملاً چپ دست) در نوسان بود که آزمودنی های دارای نمره 13 تا 17 به عنوان راست دست و آزمودنی های دارای نمره 18 تا 39 به عنوان غیرراست دست طبقه بندی شدند. چاپمن و چاپمن (1987) همسانی درونی این پرسشنامه را 96% و اعتبار بازآزمایی آن را 97% و همبستگی آن با ارزیابی رفتاری دست برتری را 83% گزارش کرده اند.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد قانون جرایم رایانه ای مصوب و نظام حقوقی ایران

3-6- شیوه ی اجرا و گردآوری داده ها:
برای اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ، پس از انتخاب تصادفی گروه نمونه با هماهنگی معاونت محترم دانشگاه، در موقعیت مناسب آموزشی و بعد از اتمام کلاس درس در دانشگاه، آزمون در مورد دانشجویان انجام شد ؛ ضمن تشکر از گروه نمونه ، پس از آشنایی و معرفی مختصر ، هدف از اجرای پرسشنامه ها توضیح داده شد؛ لذا اجرای پرسشنامه ها به صورت گروهی و به ترتیب مشخص که ابتدا پسشنامه سبک های شناختی سپس پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی و در نهایت پرسشنامه دست برتری تکمیل گردید و در مورد هریک از پرسشنامه ها توضیحاتی در مورد نحوه علامت زدن گزینه ها ارائه شد و در هر کلاس تقریباً به تعداد هر فرد چپ دست از افراد راست دست آزمون بعمل آمد.
3-7- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش، از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و روش های آمار استنباطی (آزمون خی دو، آزمون t مستقل، تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه) استفاده شد.وبرای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SSPS22 استفاده می شود.

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید