پایان نامه روش TOPSIS و تخصیص خطی

دانلود پایان نامه
 • زیر گروه سازشی :
  دومین گروه از مدل جبرانی معروف به زیرگروه سازشی است به طوری که گزینه‌ای در روش‌های مربوط به این زیرگروه ارجح خواهد بود که نزدیکترین گزینه به راه حل ایده‌آل باشد. برخی از روش‌های این زیرگروه عبارتند از :
  روش LINMAP
  روش MRS
  روش TOPSIS
  روش MDS
  زیرگروه هماهنگ :
  خروجی این مدل‌ها به صورت یک مجموعه از رتبه‌ها بوده به نحوی که هماهنگی لازم را به مناسب‌ترین صورت تأمین می‌کند. روش‌های آن در ادامه آمده است :
  روش ELECTRE
  روش تخصیص خطی
  شرحی از مدل‌های معروفی چون TOPSIS و ELECTRE و SAW در ادامه مبحث آمده است، قبل از معرفی روش‌های مذکور‌، ابتدا روش‌های بی‌مقیاس سازی و روش‌های ارزیابی اوزان شاخص‌ها را معرفی می‌کنیم.
  2-6-2 بی‌مقیاس سازی
  به منظور قابل مقایسه شدن مقیاس‌های مختلف اندازه‌گیری‌، باید از « بی‌مقیاس سازی» استفاده کرد که به وسیله آن‌، مقادیر شاخص‌های مختلف‌، بدون بعد شده و جمع پذیر می‌شوند. به عبارت ساده‌تر به دو دلیل این کار صورت می‌پذیرد‌، اولاً وجود شاخص‌های مثبت و منفی در یک ماتریس و دوماً وجود ابعاد مختلف برای شاخص‌های کمی‌مانند ریال‌، کیلوگرم‌، متر و غیره. برخی از راه‌های بی‌مقیاس سازی در ذیل آمده است. شایان ذکر است که با استفاده از هر یک این روش‌ها‌، مقدار حاصله‌، عددی بین صفر و یک خواهد شد.
  بی‌مقیاس سازی با استفاده از نورم
  در این روش‌، هر عنصر ماتریس تصمیم‌گیری بر مجذور مجموع مربعات هر ستون، تقسیم می‌شود که در فرمول ذیل ، مقدار بی‌مقیاس شده از گزینه ، از نظر شاخص می‌باشد.
  2-6-2-2 بی‌مقیاس سازی خطی
  اگر تمامی‌شاخص‌ها جنبه مثبت داشته باشند، هر مقدار به ماکزیمم مقدار موجود در ستون ام تقسیم می‌شود. یعنی :
  (2-3)
  چنان چه تمام شاخص‌ها منفی باشند نیز از این فرمول استفاده می‌شود :
  (2-4)
  و اگر در ماتریس هم شاخص مثبت وجود داشته باشد و هم شاخص منفی، برای شاخص‌های منفی معکوس آنها جایگزین در فرمول اول می‌شود.
  مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره قانون داوری تجاری بین المللی و رای داوری تجاری بین المللی

 • 2-6-2-3 بی‌مقیاس سازی فازی
  در این روش بی‌مقیاس سازی اگر شاخصی دارای جنبه مثبت باشد از این فرمول استفاده می‌شود :
  (2-5)
  و اگر شاخص دارای جنبه منفی باشد، به این صورت عمل می‌شود :
  (2-6)
  با استفاده از هر یک این روش‌ها، مقدار حاصله، عددی بین صفر و یک خواهد شد. (مؤمنی، 1385)
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.