پایان نامه روانشناسی : تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه

شدن
0.215
0.01
0.18
0.032
0.086
0.311
مشرق
تروریست پروری
0.192
0.022
0.384
0.001
0.168
0.046
اردوغان
0.198
0.018
..616
0.001
0.163
0.052
خاک
0.411
0.002
0.652
0.001
0.573
0.001
سوریه
0.207
0.048
0.262
0.001
0.321
0.001
چنانچه یافته های جدول فوق نشان می‌دهد
1- دربی بی سی رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی همه کلمات معنادار بود (به جز مخالفان و سوریه). رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود و رابطه بین غلبه و خوشایندی برای همه کلمات معنادار بود (به جز مخالفان).
2- در وی ا آ رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه فعالان و شهر و سوریه معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی همه کلمات معنادار بود (به جز فعالان، دولت و واگذار شدن).
3- در رادیو فردا رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات گزارش، شهر، شمال و سوریه معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی برای همه کلمات معنادار بود (به جز رقه و گزارش).
4- در فارس نیوز رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات اتحاد، اسلام معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه اتحاد، پاکستان و نشانه معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
5- در رجا نیوز رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه احمدی نژاد، عاملان و برخورد و سرنگونی معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمات منتفی شدن، کشتار و پاکستان معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
6- در مشرق رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی همه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه اردوغان معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
سؤال سوم. آیا رابطهای میان برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته در عناوین اخبار در خبرگزاری‌های مذکور با برانگیختگی و خوشایندی و غلبه کل عنوان خبر وجود دارد؟
برای مثال:
آژانس خواستار دسترسی فوری بازرسان به پارچین شد
آژانس+ دسترسی+ فوری+ بازرسان+ پارچین+ خواستار شدن
برای پاسخ به سؤال فوق از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
جدول 15-4 : رابطه برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته راجع به پاکستان با کل عنوان خبر
تارنماها
برانگیختگی
خوشایندی
غلبه
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
بی بی سی
164.
049.
123.
129.
120.
153.
صدای آمریکا
157.
062.
289.
001.
344.
001.
رادیوفردا
270.
001.
270.
001.
165.
049.
مشرق
262.
002.
347.
001.
405.
001.
فارس نیوز
301.
001.
135.
108.
366.
001.
رجا نیوز
375.
075.
275.
001.
176.
036.
با توجه به نتایج جدول ارائهشده
1- رابطهای میان برانگیختگی کلمات به کار رفته در مورد پاکستان در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به پاکستان
در بی بی سی، رادیو فردا، مشرق و فارس نیوز معنادار بود ولی در گزارش‌های خبری صدای آمریکا و رجا نیوز رابطه میان برانگیختگی کلمات به کار رفته در مورد پاکستان در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به پاکستان معنادار نبود.
2-رابطهای میان خوشایندی کلمات به کار رفته در مورد پاکستان در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به پاکستان
در صدای آمریکا، رادیو فردا، مشرق و رجا نیوز معنادار بود ولی در گزارش‌های خبری بی بی سی و فارس نیوز رابطه میان برانگیختگی کلمات به کار رفته در مورد پاکستان در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به پاکستان معنادار نبود.
3- رابطهای میان غلبه کلمات به کار رفته در مورد پاکستان در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به پاکستان
فقط در گزارش‌های بی بی سی معنادار نبود ولی در بقیه خبرگزاریها رابطه میان غلبه کلمات به کار رفته در مورد پاکستان در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به پاکستان معنادار بود.
جدول 16-4 : رابطهای میان برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته راجع به کنیا با کل عنوان خبر
تارنماها
برانگیختگی
خوشایندی
غلبه
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
بی بی سی
157
062.
289.
001.
344.
001.
صدای آمریکا
352.
001.
411.
001.
463.
001.
رادیوفردا
195.
02.
406.
001.
321.
001.
مشرق
055.
516.
-.209
013.
077.
522.
فارس نیوز
085.
316.
226.
007.
359.
001.
رجا نیوز
222.
008.
410.
001.
241.
004.
با توجه به جدول فوق نتایج زیر بر میآید:
1- رابطهای میان برانگیختگی کلمات به کار رفته در مورد کنیا در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به کنیا
در بی بی سی، مشرق و فارس نیوز معنادار نبود ولی در گزارش‌های خبری صدای آمریکا و رجا نیوز و رادیوفردا رابطه میان برانگیختگی کلمات به کار رفته در مورد کنیا در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به کنیا معنادار بود.
2-رابطهای میان خوشایندی کلمات به کار رفته در مورد کنیا در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به کنیا
در همه خبرگزاری‌ها معنادار بود. در خبرگزاری مشرق رابطهای میان خوشایندی کلمات به کار رفته در مورد کنیا در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به کنیا رابطه منفی و معنادار بود.
3- رابطهای میان غلبه کلمات به کار رفته در مورد کنیا در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به کنیا
فقط گزارش‌های مشرق معنادار نبود ولی در بقیه خبرگزاری‌ها رابطه میان غلبه کلمات به کار رفته در مورد کنیا در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به کنیا معنادار بود.
جدول 17-4 : رابطهای میان برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته راجع به سوریه با کل عنوان خبر
تارنماها
برانگیختگی
خوشایندی
غلبه
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
بی بی سی
299.
001.
383.
-.074
374.
001.
صدای آمریکا
152.
071.
226.
007.
365.
001.
رادیوفردا
342.
001.
370.
001.
300.
001.
مشرق
392.
001.
125.
140.
234.
005.
فارس نیوز
314.
001.
132.
119.
317.
001.
رجا نیوز
181.
031.
230.
006.
198.
018.
با توجه به نتایج جدول فوق
1- رابطهای میان برانگیختگی کلمات به کار رفته در مورد سوریه در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به سوریه
در همه خبرگزاری‌ها معنادار بود.
2-رابطهای میان خوشایندی کلمات به کار رفته در مورد سوریه در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به سوریه
در بی بی سی، مشرق و فارس نیوز معنادار نبود ولی در بقیه خبرگزاری‌ها رابطه میان خوشایندی کلمات به کار رفته در مورد سوریه در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به سوریه معنادار بود.
3- رابطهای میان غلبه کلمات به کار رفته در مورد سوریه در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به سوریه
در همه خبرگزاری‌ها معنادار بود.
جدول 18-4 : رابطهای میان برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته راجع به انرژی اتمی ایران با کل عنوان خبر
تارنماها
برانگیختگی
خوشایندی
غلبه
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
بی بی سی
020.-
817.
096.-
285.
271.
001.
صدای آمریکا
163.
052.
084.
320.
106.
211.
رادیوفردا
282.
001.
107.
207.
307.
001.
مشرق
105.
215.
114.
175.
107.
207.
فارس نیوز
309.
001.
301.
001.
344.
001.
رجا نیوز
075.
375.
275.
001.
176.
036.
با توجه به نتایج جدول فوق
1- رابطهای میان برانگیختگی کلمات به کار رفته در مورد سوریه در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به هسته ای ایران فقط در خبرگزاری رادیوفردا، فارس نیوز معنادار بود. در بقیه خبرگزاری‌ها معنادار نبود.
2-رابطهای میان خوشایندی کلمات به کار رفته در مورد هسته ای ایران در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به هسته ای ایران در رجا نیوز و فارس نیوز معنادار بود ولی در بقیه خبرگزاری‌ها رابطه میان خوشایندی کلمات به کار رفته در مورد هسته ای ایران در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به هسته ای ایران معنادار نبود.
3- رابطهای میان غلبه کلمات به کار رفته در مورد هستهای ایران در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به هسته ای ایران فقط در خبرگزاری صدای آمریکا و مشرق معنادار نبود. در بقیه خبرگزاری‌ها معنادار بود.
بر این اساس برانگیختگی 15 عنوان از مجموع 24 عنوان با خوشایندی مجموع کلمات آن همبستگی معنادار داشتند که مثبت یا منفی بودن همبستگی آن بسته به مثبت یا منفی بودن کلمه متغیر بود. معادل 5/62 درصد با داشتن برانگیختگی یک کلمه میتوان به تخمین برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی آن متن پرداخت.
بر این اساس خوشایندی 13 عنوان از مجموع 24 عنوان با غلبهی مجموع کلمات آن همبستگی معنادار داشتند که مثبت یا منفی بودن همبستگی آن بسته به مثبت یا منفی بودن کلمه متغیر بود. معادل16/54 درصد با داشتن برانگیختگی یک کلمه میتوان به تخمین برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی آن متن پرداخت.
بر این اساس غلبه 20 عنوان از مجموع 24 عنوان با غلبهی مجموع کلمات آن همبستگی معنادار داشتند که مثبت یا منفی بودن همبستگی آن بسته به مثبت یا منفی بودن کلمه متغیر بود. معادل 3/83درصد با داشتن برانگیختگی یک کلمه میتوان به تخمین برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی آن متن پرداخت.
سؤال چهارم. آیا تفاوتی در تارنماهای مختلف فارسی در زمینهی برانگیختگی کلمات به کار رفته وجود دارد؟
برای پاسخ از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد. مراحل به صورت زیر بود.
جدول 19-4 : شاخص‌های آماری برانگیختگی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی
تارنما
میانگین
انحراف معیار
بی بی سی
3.14
1.34
1.63
1.16
2.64
1.54
2.71
1.55
2.38
1.37
2.5000
1.3904
رادیوفردا
2.79
1.66
2.66
1.61
2.60
1.53
3.06
1.38
2.7775
1.5448
فارس نیوز
2.52
1.50
1.48
.79
2.85
1.54
2.52
1.39
2.3425
1.3020
مشرق
3.15
1.54
2.20
1.48
2.08
1.28
2.20
1.27
2.4075
1.3910
رجا نیوز
2.50
1.46
1.98
1.26
2.66
1.66
2.3800
1.4597
صدای آمریکا
3.85
1.23
1.77
1.13
2.57
1.44
3.03
1.37
2.8050
1.2933
نمودار 16-4: شاخص‌های آماری برانگیختگی
بر اساس اطلاعات جدول بالا برانگیختگی کلمات توسط صدای آمریکا (80/2) و رادیو فردا (70/2) بیشتر از بقیه خبرگزاری‌ها است. برای بررسی یکسانی واریانس برانگیختگی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی آزمون کرویت موچلی استفاده شد.
جدول20-4 : خلاصه‌ی آزمون کرویت موچلی
آزمون موچلی
مجذور خی
درجه آزادی
Sig
860/0
849/3
14
102/0
نتایج آزمون کرویت موچلی و مجذور خی در جدول فوق نشان داد که، واریانس برانگیختگی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی تفاوت معناداری ندارد (سطح معناداری بیشتر از 05/0 بود. بنابراین در تحلیل واریانس درون آزمودنی‌ها از آزمون شفرسیتی استفاده می‌شود)
جدول 21-4 : خلاصه‌ی اثرات گزارش برانگیختگی در تارنماهای مختلف فارسی
اثرات
آزمون‌ها
SS
df
MS
F
Sig
برانگیختگی
Sphericity Assumed
85.371
5
17.074
14.010
.001
Greenhouse-Geisser
85.371
4.075
20.952
14.010
.001
Huynh-Feldt
85.371
4.210
20.278
14.010
.001
Lower-bound
85.371
1.000
85.371
14.010
.001
خطا
Sphericity Assumed
865.296
710
1.219
Greenhouse-Geisser
865.296
578.596
1.496
Huynh-Feldt
865.296
597.825
1.447
Lower-bound
865.296
142.000
6.094
با توجه به مقدار F محاسبه شده آزمون شفرسیتی (010/14) با درجه‌ی آزادی 5 و 710 و (01/0p<) می‌توان گفت تارنماهای مختلف فارسی در زمینهی برانگیختگی کلمات به کار رفته تفاوت معنادار دارند. به عبارت دیگر، با توجه به میانگین برانگیختگی کلمات توسط تارنماهای مختلف فارسی می‌توان گفت، برانگیختگی کلمات توسط صدای آمریکا (80/2) و رادیو فردا (70/2) بیشتر از بقیه خبرگزاری‌ها است.
سؤال پنجم. آیا تفاوتی در تارنماهای مختلف فارسی در زمینهی خوشایندی کلمات به کار رفته وجود دارد؟
برای پاسخ از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد. مراحل به صورت زیر بود.
جدول 21-4 : شاخص‌های آماری خوشایندی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی
تارنما
میانگین
انحراف معیار
بی بی سی
3.04
1.32
2.71
.95
2.64
1.03
2.54
1.20
2.78
1.03
2.7420
1.1070
رادیوفردا
2.47
1.28
2.31
1.19
3.34
1.37
2.26
.97
2.5950
1.2038
فارس نیوز
3.46
1.20
2.66
.99
2.23
.93
2.68
.95
2.7575
1.0185
مشرق
3.43
1.26
3.08
1.18
3.24
1.15
2.92
1.04
3.1675
1.1563
رجا نیوز
2.15
.98
2.64
.99
2.10
.93
2.2967
.9667
صدای آمریکا
1.59
.90
2.83
.96
2.57
.98
2.31
1.14
2.3250
.9950
نمودار 17-4: شاخص‌های آماری خوشایندی کلمات
بر اساس اطلاعات جدول بالا خوشایندی کلمات توسط مشرق (16/3) بیشتر از بقیه خبرگزاری‌ها است؛ بی بی سی (74/2) و فارس نیوز (75/2) در رتبه بعدی و سپس بقیه خبرگزاری‌ها هستند. برای بررسی یکسانی واریانس خوشایندی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی آزمون کرویت موچلی استفاده شد.
جدول 22-4 : خلاصه‌ی آزمون کرویت موچلی
آزمون موچلی
مجذور خی
درجه آزادی
Sig
468/0
825/12
14
001/0
نتایج آزمون کرویت موچلی و مجذور خی در جدول فوق نشان داد که، واریانس خوشایندی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی تفاوت معناداری دارد (سطح معناداری کمتر از 05/0 بود. بنابراین در تحلیل واریانس درون آزمودنی‌ها از آزمون گرین هاوس استفاده می‌شود)
جدول23-4 : خلاصه‌ی اثرات گزارش خوشایندی در تارنماهای مختلف فارسی
اثرات
آزمون‌ها
SS
Df
MS
F
Sig
برانگیختگی
Sphericity Assumed
404.946
5
80.989
39.814
.001
Greenhouse-Geisser
404.946
3.774
107.294
39.814
.001
Huynh-Feldt
404.946
3.890
104.098
39.814
.001
Lower-bound
404.946
1.000
404.946
39.814
.001
خطا
Sphericity Assumed
847.387
710
1.194
Greenhouse-Geisser
847.387
535.931
1.581
Huynh-Feldt
847.387
552.387
1.534
Lower-bound
847.387
142.000
5.968
با توجه به مقدار F محاسبه شده آزمون گرین هاوس (814/39) با درجه‌ی آزادی 774/3 و 931/535 و (01/0p<) می‌توان گفت تارنماهای مختلف فارسی در زمینهی خوشایندی کلمات به کار رفته تفاوت معنادار دارند. به عبارت دیگر، با توجه به میانگین خوشایندی کلمات توسط تارنماهای مختلف فارسی می‌توان گفت، خوشایندی کلمات توسط مشرق (16/3) بیشتر از بقیه خ

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد ناسخ و منسوخ و بلاغت قرآن

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید