پایان نامه روانشناسی : انتخابات ریاست جمهوری

دانلود پایان نامه

5-4 و نمودار 7-4 نشان می‌دهد، برانگیختگی کلمات راجع به پاکستان در مخاطبان 2 الی 5 بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع 3 حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود.
2- مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به پاکستان توسط تارنمای بی بی سی برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمه «پاکستان» توسط بی بی سی کمتر از حد متوسط و برای کلمه «مسیحیان» بیشتر از حد متوسط بود.
3- میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمه «پاکستان» توسط تارنمای وی –او- آ کمتر از حد متوسط و برای بقیه کلمات توسط تارنمای وی –او- آ بیشتر از حد متوسط بود.
4- مخاطبان با دیدن کلمات «پاکستان»، «مسیحیان» و «متعلق» توسط تارنمای رادیو فردا برانگیختگی کمتر از متوسط، برای کلمات «معترضین» و «به آتش کشیدن» توسط تارنمای رادیو فردا برانگیختگی بیشتر از متوسط و برای کلمات «حدود» و «خانه» توسط تارنمای رادیو فردا برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند.
5- مخاطبان با دیدن کلمات «پاکستان»، «شیعیان» و «نشانه» توسط تارنمای فارس نیوز برانگیختگی کمتر از متوسط، برای کلمات «کشتار»، «هراس» و «استکبار» توسط تارنمای فارس نیوز برانگیختگی بیشتر از متوسط و برای کلمات «اتحاد»، «دنیا» و «اسلام» توسط تارنمای فارس نیوز برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند.
6- مخاطبان با دیدن کلمات «برخورد» و «عاملان» توسط تارنمای رجا نیوز برانگیختگی در حد متوسط و برای کلمه «پاکستان» توسط تارنمای رجا نیوز برانگیختگی بیشتر از متوسط و برای بقیه کلمات توسط تارنمای رجا نیوز برانگیختگی کمتر از متوسط را تجربه کردند.
7- مخاطبان با دیدن کلمات «کشتار» و «محکوم کردن» توسط تارنمای مشرق برانگیختگی بیشتر از متوسط و برای بقیه کلمات توسط تارنمای مشرق برانگیختگی کمتر از متوسط را تجربه کردند.
نمودار 8-4: میانه خوشایندی کلمات راجع به پاکستان
1- چنانچه یافته های جدول 5-4 و نمودار 8-4 نشان می‌دهد، خوشایندی کلمات راجع به پاکستان در مخاطبان 2 الی 5 بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع 3 حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود.
2- مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به پاکستان توسط تارنمای بی بی سی خوشایندی در حد متوسط و بیشتر را تجربه کردند. البته میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمه «مسیحیان» توسط بی بی سی کمتر از حد متوسط بود.
3- میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمه «پاکستان» توسط تارنمای وی –او- آ در حد متوسط و برای بقیه کلمات توسط تارنمای وی –او- آ کمتر از حد متوسط بود.
4- مخاطبان با دیدن کلمات «معترضین» و «به آتش کشیدن» توسط تارنمای رادیو فردا خوشایندی کمتر از متوسط، برای کلمه «خانه» توسط تارنمای رادیو فردا «خوشایندی» بیشتر از متوسط و برای بقیه کلمات توسط تارنمای رادیو فردا برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند.
5- مخاطبان با دیدن کلمات «کشتار»، «هراس» و «استکبار» توسط تارنمای فارس نیوز خوشایندی کمتر از متوسط، برای کلمات «شیعیان»، «اتحاد» و «اسلام» توسط تارنمای فارس نیوز خوشایندی بیشتر از متوسط و برای بقیه کلمات «نشانه»، «دنیا» و «پاکستان» توسط تارنمای فارس نیوز خوشایندی در حد متوسط را تجربه کردند.
6- مخاطبان با دیدن کلمه «کشتار» توسط تارنمای رجا نیوز خوشایندی کمتر از متوسط و برای کلمه «شیعیان» توسط تارنمای رجا نیوز خوشایندی بیشتر از متوسط و برای بقیه کلمات خوشایندی در حد متوسط را تجربه کردند.
7- مخاطبان با دیدن کلمه «کشتار» و «محکوم کردن» توسط تارنمای مشرق خوشایندی کمتر از متوسط و برای کلمه «شیعیان» توسط تارنمای مشرق خوشایندی بیشتر از متوسط و برای بقیه کلمات خوشایندی در حد متوسط را تجربه کردند.
نمودار 9-4: میانه غلبه کلمات راجع به پاکستان
چنانچه یافته های جدول 5-4 و نمودار 9-4 نشان می‌دهد، غلبه کلمات راجع به پاکستان در مخاطبان 2 الی 5 بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع 3 حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به پاکستان توسط هر چهار تارنما غلبه در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان غلبه مخاطبان نسبت به کلمه پاکستان توسط هر چهار تارنما و «مسیحیان» توسط رادیو فردا؛ «نشانه» توسط فارس نیوز؛ «احمدی نژاد» توسط رجا نیوز و مشرق کمتر از حد متوسط بود. «مسیحیان» و «امنیت» توسط بی بی سی، «کشتار» توسط وی –او- آ، فارس نیوز، رجا نیوز و مشرق؛ خانه توسط رادیو فردا؛ «اتحاد» و «اسلام» توسط فارس نیوز بیشتر از حد متوسط بود. غلبه مخاطبان نسبت به بقیه کلمات راجع به پاکستان در حد متوسط بود.
جدول5-4: عناوین خبری با موضوع کنیا
بی بی
سی
اوهورو کنیاتا در انتخابات حساس کنیا پیروز شد
وی ا آ
کنیا پیشگام انتخابات ریاست جمهوری کنیا
رادیو
فردا
اوهارو کنیاتا» به عنوان رییس جمهوری جدید کنیا انتخاب شد
فارس
پیروزی کینیاتا در انتخابات ریاست جمهوری کنیا
رجا
برادر “١۲ زنه ” اوباما وارد سیاست شد
مشرق
شکست سنگین برادر اوباما در انتخابات
جدول 6-4: میانه برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات راجع به کنیا
تارنما
کلمات
برانگیختگی
خوشایندی
غلبه
بی بی سی
کنیاتا
1
3
1
انتخابات
3
3
3
حساس
3
3
3
کنیا
2
3
1
پیروز
4
5
4
وی ا آ
کنیاتا
1
3
1
پیشگام
3
4
3
انتخابات
3
3
3
ریاست
3
3
3
جمهوری
3
2.5
3
کنیا
2
3
1
رادیوفردا
کنیاتا
1
3
1
عنوان
2
3
3
رییس جمهوری
3
3
3
جدید
3
3
3
کنیا
2
3
1
انتخاب
3
3
3
فارس نیوز
پیروزی
4
5
4
کنیاتا
1
3
1
انتخابات
3
3
3
ریاست
3
3
3
جمهوری
3
2.5
3
کنیا
2
3
1
رجا نیوز
برادر
3
2
4
12 زنه
4
2
2
اوباما
3
2
2.5
سیاست
3
3
3
واردشدن
3
3
3
مشرق
شکست
5
1
3
سنگین
3
3
3
برادر
2.5
5
4
اوباما
3
2
2.5
انتخابات
3
3
3
نمودار 10-4: میانه برانگیختگی کلمات راجع به کنیا
چنانچه یافته های جدول 6-4 و نمودار 10-4 نشان می‌دهد، برانگیختگی کلمات راجع به کنیا در مخاطبان 2 الی 5 بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع 3 حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات توسط هر چهار تارنما برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «کنیا» و «کنیاتا» توسط بی بی سی، وی- او- آ، فارس نیوز و رادیو فردا و «برادر» توسط مشرق کمتر از حد متوسط بود. میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «پیروز» توسط بی بی سی، «پیروزی» توسط فارس نیوز، «شکست» توسط مشرق، «12 زنه» توسط رجا نیوز بیشتر از حد متوسط بود. میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به بقیهی کلمات راجع به کنیا در حد وسط بود.
نمودار 11-4: میانه خوشایندی کلمات راجع به کنیا
چنانچه یافته های جدول 6-4 و نمودار 11-4 نشان می‌دهد، خوشایندی کلمات راجع به کنیا در مخاطبان 2 الی 5 بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع 3 حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به کنیا توسط هر چهار تارنما خوشایندی در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمات «پیروز» توسط بی بی سی و «پیشگام» توسط وی- او- آ و «پیروزی» توسط فارسنیوز و «برادر» توسط مشرق بیشتر از حد متوسط بود. میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمات «جمهوری» توسط وی- او- آ و فارس نیوز؛ «شکست» و «اوباما» توسط مشرق، «اوباما» و «12 زنه» و برادر توسط رجا نیوز کمتر از حد متوسط بود.
نمودار 12-4: میانه غلبه کلمات راجع به کنیا
چنانچه یافته های جدول 6-4 و نمودار 12-4 نشان می‌دهد، غلبه کلمات راجع به کنیا در مخاطبان 2 الی 4 بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع 3 حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات توسط هر چهار تارنما غلبه در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان غلبه مخاطبان نسبت به کلمات «کنیا» و «کنیاتا» توسط بی بی سی، وی- او- آ، فارس نیوز و «رادیو فردا»، « 12 زنه» و «اوباما» توسط رجا نیوز و اوباما توسط مشرق کمتر از حد متوسط بود. میزان غلبه مخاطبان نسبت به بقیه کلمات راجع به کنیا در حد وسط بود.
جدول:7-4: عناوین خبری با موضوع سوریه
کرسی سوریه در اتحادیه عرب به مخالفان بشار اسد واگذار می‌شود
فعالان: شهر رقه به تصرف مخالفان دولت سوریه در آمد/ اتحادیه عرب کرسی سوریه را به مخالفان می دهد
بنابرگزارشها الرقه در شمال سوریه به تصرف مخالفان بشار اسد درآمد
کشتار شیعیان پاکستان نشانه هراس استکبار از اتحاد دنیای اسلام است/ ضربات سنگین ارتش سوریه به تروریست‌ها در حومه دمشق و حومه ادلب
احمدی نژاد خواستار برخورد با عاملان کشتار شیعیان پاکستان شد/ انیس نقاش: سرنگونی نظام سوریه «منتفی» شد
تروریست پروری اردوغان در خاک سوریه
جدول 8-4: میانه برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات راجع به سوریه
تارنما
کلمات
برانگیختگی
خوشایندی
غلبه
بی بی سی
کرسی
3
3
2
سوریه
3
3
2.5
اتحادیه عرب
2
2
2
مخالفان

3
2
2.5
بشار اسد
2.5
3
2
واگذار شدن
3
3
3
وی ا آ
فعالان
2.5
3
3
شهر
3
3
3
رقه
2
3
2
تصرف
4
2
3
مخالفان
3
2
2.5
دولت
3
3
3
سوریه
3
3
2.5
واگذار شدن
3
3
3
رادیوفردا
گزارش
3
3
3
شهر
2
3
2
رقه
3
3
3
شمال
3
3
3
سوریه
2.5
3
3
مخالفان
3
2
2.5
بشار اسد
2
3
2
به تصرف درآمدن
4
2
3
فارس نیوز
کشتار
5
1
4
شیعیان
2
4
3
پاکستان
2
3
2
نشانه
2
3
2
هراس
4
2
3
استکبار
4
1
3
اتحاد
3
5
4
دنیا
3
3
3
اسلام
3
4
4
رجا نیوز
احمدی نژاد
2
3
2
خواستار

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1
3
3
برخورد
3
3
3
عاملان
3
3
3
کشتار
5
1
4
شیعیان
2
4
3
پاکستان
2
3
2
انیس نقاش
2
3
2
سرنگونی
4
2
3
نظام
3
3
3
سوریه
3
3
2.5
منتفی شدن
3
2
2
مشرق
تروریست پروری
5
1
3
اردوغان
2.5
2
3
خاک
2
4
3
سوریه
3
4
3
نمودار 13-4: میانه برانگیختگی کلمات راجع به سوریه
چنانچه یافته های جدول 7-4 و نمودار 13-4 نشان می‌دهد، برانگیختگی کلمات راجع به سوریه در مخاطبان 2 الی 5 بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع 3 حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود
1- .بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات توسط بی بی سی برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند فقط برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «اتحادیه عرب» و «بشار اسد» توسط بی بی سی از حد وسط کمتر بود.
2- مخاطبان با دیدن اکثر کلمات توسط وی- او- آ برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند فقط برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «رقه» و «فعالان» توسط وی- او- آ از حد وسط کمتر و «تصرف» بیشتر بود.
3- مخاطبان با دیدن اکثر کلمات توسط رادیو فردا برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند فقط برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «شهر» و «سوریه» و «بشاراسد» توسط رادیو فردا از حد وسط کمتر و به تصرف درآمدن بیشتر بود.
4-در فارس نیوز کلمات «اتحاد»، «دنیا» و «اسلام» برانگیختگی در حد متوسط، «شیعیان»، «پاکستان» و «نشانه» کمتر از متوسط و بقیه کلمات برانگیختگی بیشتر از متوسط داشتند.
5- در رجا نیوز کلمات «احمدی نژاد»، «خواستار»، «شیعیان»، «انیس نقاش» برانگیختگی کمتر از متوسط؛ کشتار و «سرنگونی» بیشتر از متوسط و بقیه کلمات برانگیختگی در حد متوسط داشتند.
6- برانگیختگی «سوریه» توسط مشرق در حد متوسط؛ «تروریستپروری» بیشتر از متوسط و بقیه کلمات برانگیختگی کمتر از متوسط داشتند.
نمودار 14-4: میانه خوشایندی کلمات راجع به سوریه
چنانچه یافته های جدول 7-4 و نمودار 14-4 نشان می‌دهد، مخاطبان با دیدن اکثر کلمات توسط هر چهار تارنما خوشایندی در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمات «اتحادیه عرب» و «مخالفان» توسط بی بی سی، «تصرف» و «مخالفان» توسط وی- او- آ، «کشتار»، «هراس» و «استکبار» توسط فارس نیوز و «کشتار»، «سرنگونی» و «منتفی شدن» توسط رجا نیوز و «تروریست پروری» و «اردوغان» توسط مشرق کمتر از حد متوسط بود. میزان خوشایندی «شیعیان»، «اتحاد» و «اسلام» توسط فارس نیوز، «شیعیان» توسط رجا نیوز؛ «خاک» و «سوریه» توسط مشرق بیشتر از حد متوسط بود.
نمودار 15-4: میانه غلبه کلمات راجع به سوریه
چنانچه یافته های جدول 7-4 و نمودار 15-4 نشان می‌دهد، غلبه کلمات راجع به سوریه در مخاطبان 2 الی 4 بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع 3 حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود.
1- .بدین ترتیب مخاطبان با دیدن کلمهی «واگذار شدن» توسط بی بی سی غلبهی در حد متوسط را تجربه کردند. میزان غلبه مخاطبان نسبت به بقیه کلمات توسط بی بی سی از حد وسط کمتر بود.
2- مخاطبان با دیدن کلمات رقه و مخالفان و سوریه توسط وی- او- آ غلبه کمتر از متوسط را تجربه کردند. میزان غلبه مخاطبان نسبت به بقیه کلمات توسط وی- او- آ در حد وسط بود.
3- مخاطبان با دیدن کلمات شهر و مخالفان و بشار اسد توسط رادیو فردا غلبه کمتر از متوسط را تجربه کردند. میزان غلبه مخاطبان نسبت به بقیه کلمات توسط رادیو فردا در حد وسط بود.
4-در فارس نیوز کلمات اتحاد، کشتار و اسلام غلبه بیشتر از حد متوسط، پاکستان و نشانه کمتر از متوسط و بقیه کلمات غلبه در حد متوسط داشتند.
5- در رجا نیوز کلمات احمدی نژاد، پاکستان، انیس نقاش، سوریه و منتفی بودن غلبه کمتر از متوسط؛ کشتار بیشتر از متوسط و بقیه کلمات برانگیختگی در حد متوسط داشتند.
6- غلبه همه کلمات توسط مشرق در حد متوسط بود.
سؤال دوم. آیا رابطهای میان برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته در عناوین اخبار در خبرگزاری‌های مذکور وجود دارد؟
برای پاسخ به سؤال فوق ابتدا به طور کلی روابط سه عامل برانگیختگی، خوشایندی و غلبه با یکدیگر مشخص شده و سپس روابط همبستگی هر کلمه به صورت جداگانه به تفکیک هر خبرگزاری مشخص شدهاست.
برای پاسخ به این سوال از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و نتایج زیر به طور کلی به دست آمد.
به طور کلی میان برانگیختگی و خوشایندی کلمات مثبت تارنماها همبستگی معناداری دیده نشد البته رابطهای منفی و ضعیف میان برانگیختکی کلمات مثبت با خوشایندی آنها یافت شد.
میان برانگیختگی و خوشایندی کلمات منفی تارنماها همبستگی معناداری دیده نشد البته رابطهای منفی و ضعیف میان برانگیختکی کلمات مثبت با خوشایندی آنها یافت شد.
جدول9-4: روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات مثبت
برانگیختگی/خوشایندی
برانگیختگی/غلبه
غلبه /خوشایندی
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
.239
.204
-.216
0.261
.105
0.582

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع دارایی و کلمات

جدول 10-4: روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات منفی
برانگیختگی/خوشایندی
برانگیختگی/غلبه
غلبه /خوشایندی
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
.308
.033
.553
0.00
.551
0.00

جدول 11-4 : رابطه برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته راجع به انرژی اتمی ایران
کلمات
برانگیختگی/خوشایندی
برانگیختگی/غلبه
غلبه /خوشایندی
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
بی بی

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید