پایان نامه رایگان روانشناسی : نگرشهای ناکارآمد-فایل تمام متن

دانلود پایان نامه

است.یافتههای تحقیق نشان دادکه
شرکتکنندگان در رواننمایشگری در درک و شناخت از خویشتن، تقویت بینش و آگاهی از شیوه های دلبستگی، آماده بودن و عادی بودن در روابط، داشتن اعتماد به نفس، پیشرفت در گوش دادن، مهارتهای همدردی و کنار آمدن، دیدن زندگی از دیدگاه امیدوارانهتر، پیشرفت کردند (دوگان، 2010).

همچنین در مطالعه دیگر همام کی مقایسه تأثیر روان نمایشگری تلفیقی با رفتار درمانی شناختی و گروه درمانی رفتاری شناختی در درمان افسردگی بررسی نمود و نتایج بدست آمده نشان داد که هم روان نمایشگری تلفیقی با رفتار درمانی شناختی و هم گروه درمانی رفتاری- شناختی به تنهایی باعث کاهش میزان افسردگی و افکار خودکار منفی و نگرشهای کژکار کردی شرکتکنندگان شده است اما هیچ تفاوت چشمگیری میان این دو نوع درمان از لحاظ اثربخشی و کارآمد بودن آن، مشاهده نشد (همام کی، 2006).
من کاون واویی (2003) در تحقیقی تحت عنوان فرآیندهای تغییر شناختی در رفتار درمانی شناختی افسردگی به بررسی تأثیرات علّی میان تغییرات موجود در تفکرات خودکار، نگرشهای ناکارآمد، و علائم افسردگی در برنامهی دو هفتگی گروه درمانی رفتاری شناختی در درمان افسردگی پرداختند. 35 بیمار افسرده حاضر در برنامه GCBT با پرسشنامه تفکرات خودکار، مقیاس ارزیابی نگرش ناکارآمد، وپرسشنامه افسردگی بک قبل از درمان، جلسات چهارم و هشتم، و پس از درمان ارزیابی شدند. نتایج مطالعه نشان داد که (1) گروه درمانی رفتاری شناختی مشکلات شناختی را کاهش میدهد؛ (2) تغییرات ایجاد شده در تفکرات خودکار و نگرشهای ناکارآمد به تغییر علائم افسردگی منجر میگردد؛ و (3) تفکرات خودکار نقش تعدیل کنندهای را بین نگرشهای ناکارآمد و افسردگی ایفا میکند. یافتههای این تحقیق اثربخشی الگوی شناختی در درمان افسردگی را مورد حمایت قرار میدهد.
مختار (2011) در پژوهشی تحت عنوان عوامل پیشبینی کننده نتایج گروه درمانی رفتاری شناختی افسردگی در کشور مالزی با هدف شناسائی عوامل پیشبینی کننده واکنش به درمان افسردگی با بهره گرفتن از عوامل پیشبینی کننده شناختی و جمعیتشناسی (دموگرافیک) 113 بیمار که مبتلا به افسردگی تشخیص داده شده بودند، به طور تصادفی به انتخاب و به مدت 8 جلسه درمان متوالی، به اضافه هشت جلسه درمان رفتار شناختی در معرض روش های درمانی گروهی معمول و گروه درمانی رفتاری-شناختی قرار گرفتند.
قبل از درمان با بهره گرفتن از مقیاس ناامیدی بک ، پرسشنامه تفکرات خودکار مالزی (مالزی) ، مقیاس نگرش ناکارآمد مالزی (مالزی) ، مقیاس کیفیت زندگی و
ویژگیهای جمعیتشناسی مورد ارزیابی قرار گرفتند، پس از درمان با بهره گرفتن از مدل رگرسیون نتایج بررسی گردید. نتایج رگرسیون مشخص کرد که که سن، مقیاس کیفیت زندگی، و هر سه مقیاس ارزیابی شناختی از جمله عوامل پیشبینی کننده قوی پیامدهای گروه درمانی رفتاری شناختی بودند که نشان دادند مدل شناختی بک برای افسردگی میتواند در مالزی موردکاربرد قرار بگیرد.
اویی و دینگل (2007) در تحقیقی تأثیر مثبت رفتار درمانی شناختی گروه برای اختلالات تک قطبی افسردگی را بررسی کردند. در این مقاله به ارزیابی تأثیر مثبت گروه درمانی رفتاری شناختی به عنوان روش مداخلهای برای اختلالات افسردگی تک قطبی میپردازد. نتایج نشان داد که اندازه های تأثیر برای گروه درمانی شناختی- رفتاری روش برای گروه کنترل در دامنهای از (1/0) (87/2) با میانگین اندازه تأثیر 10/1 قرار داشت. اندازه تأثیر قبل و پس از درمان برای GCBT بین دامنه 30/0 تا 72/3 با میانگین 30/1 قرار داشت. شواهد موجود در تمام اندازهگیریهای مکرر متفاوت GCBT نشان داده شد.
یافتههای آنها حاکی از آن بود که GCBT پیامدهای بهتری نسبت به گروه کنترل نشان داد و قابل مقایسه با سایر درمانها بود و نتیجهگیری شد که GCBT برای درمان افسردگی تک قطبی موثر بوده لذا میتواند با اطمینان مورد استفاده قرار گیرد.
لوتی و همکاران (1999) در تحقیقی با عنوان ارتباط نگرشهای ناکارآمد در شخصیت بیماران افسرده نتایج زیر را بدست آورد. هدف بررسی رابطه بین نگرشهای اختلالی و شخصیت بیماران افسرده بود در این مطالعه 100 بیمار افسرده هم مقیاس نگرشهای ناکارآمد (DAS) وهم پرسشنامه شخصیت و خلق و خو (TCI) را تکمیل نمودند. نتایج: نمرات روی DAS مرتبط با طول مدت افسردگی، سن آغاز افسردگی، سن، با روش تحلیل رگرسیون چندگانه هر سه مقیاس بررسی شد. هم در تجزیه و تحلیلهای تک متغیری و هم رگرسیون چندگانه، قویترین عامل پیشبینی کننده نگرشهای ناکارآمد، ایجاد خود رهبری بود. نتیجه اینکه ابعاد شخصیتی خود رهبری به میزان زیادی با نگرش ناکارآمد ارتباط دارد.

2-16-2- تحقیقات داخلی کشور
در یک مطالعه مداخلهای تأثیر بازی درمانی گروهی بر میزان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان بررسی گردید. در این مطالعه بازی درمانی بطور معنیداری موجب کاهش افسردگی گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل شد. (فلاحی خشکاب و همکاران، 1388)
در پژوهش دیگر به بررسی تأثیر درمان گروهی شناختی- رفتاری در بین مصرف کنندگان مواد دارای همبودی با اختلال افسردگی و گروه شاهد پرداخته است و این نتیجه بدست آمد که گروه درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری باعث کاهش معنیدار میزان عود و نشانه های افسردگی اساسی در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد میشود. (رسولی آزاد و همکاران، 1388)
اسکلمن (2004) 23 دانشجوی دانشگاه پنسیلوانیا را به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و شاهد تقسیم کرد و با هدف پیشگیری از اضطراب و افسردگی آنها را تحت آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار داد. پس از یک دوره یکساله پیگیری، شرکت کنندگان در دوره آموزش نسبت به گروه شاهد بطور معناداری اضطراب و افسردگی و نگرشهای ناکارآمد کمتری داشتند (کاویانی، حاتمی،
شفیعآبادی، 1387).

کاویانی، جواهری و بحیرانی (1384) برای اولین بار پژوهشی تحت عنوان دو بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افکار خود آینده منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب با پیگری 60 روزه را در ایران انجام دادند. نتایج این پژوهش که در دانشجویان ساکن خوابگاه انجام شد، حاکی از اثرگذاری شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برکاهش اضطراب و افسردگی ونیز کاهش افکار خود آیند منفی و نگرش ناکارآمد دانشجویان غیرافسرده بود.
برخی مطالعات آزمایشگاهی ارتباط بین نگرشهای ناکارآمد و سطح 5-HT2 و رفتارهای خود آسیبرسان را نشان دادهاند بیماران مبتلا به افسردگی تحت آزمایش، سطح پایین از آگونیسم 5-HT2 را در کرتکس مغز نسبت به گروه کنترل نشان دادند که ممکن است شدت بدبینی و نگرشهای ناکارآمد در افسردگی را تبیین کند. (مییر و همکاران، 2003، به نقل از ابراهیمی و همکاران، 1386)
در مطالعهای که به ارزیابی اثربخشی ترکیب روش حضور ذهن مبتنی بر درمان شناختی و درمان رفتاری شناختی سنتی درکاهش تعمیمپذیری بیش از حد بیماران دارای اختلال افسردگی در سال 1387 انجام شد تعداد 90 بیمار از بین 160 پرونده فعال روانپزشکی بطور تصادفی ساده با معیارهای تشخیص DSM-IV که برای اختلال افسردگی اساسی تحت درمان بودند، انتخاب شدند سپس بیماران بطور تصادفی به سه گروه 30 نفره شامل گروه ترکیبی، درمان رفتاری- شناختی و درمان متداول (TAU) تقسیم شدند در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با بهره گرفتن از مصاحبه بالینی ساختار یافته برای DSM-IV، آزمون حافظه سرگذشتی و آزمون بک II ارزیابی شد. نتایج به دست آمده با تحلیل کوواریانس و آزمونهای تعقیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد درمان ترکیبی اثرمعنیداری در افزایش حافظه اختصاصی و مقولهای داشت، به عبارت دیگر بیماران این گروه تعمیمپذیری کمتری در فراخوانی خاطرات از حافظه نشان دادند. همچنین درمانهای ترکیبی و CBT کاهش معنیداری رادر نمرات بک II در طول مطالعه باعث میشدند.
نتایج بیانگر آن است که عناصری از درمان شناختی- رفتاری در ترکیب با روش حضور ذهن مبتنی بر درمان شناختی میتواند در پردازش اطلاعات حافظه سرگذشتی و میزان افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی مفید باشد (امیدی و همکاران، 1388).
در تحقیقی که اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) را در کاهش و پیشگیری از افکار خود آیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب بررسی کرده است 65 دانشجوی دختر ساکن خوابگاه دانشگاه اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه گواه و آزمایشی قرار گرفتند گروه آزمایشی در طی 8 جلسه دو ساعته به صورت گروهی به شیوه (MBCT) آموزش دیدند.
آزمودنیها پرسشنامه افسردگی و اضطراب بک، مقیاس نگرش ناکارآمد و پرسشنامه افکار خودآیند را قبل از شروع آموزش و در مقاطع موردنظر، جلسات چهارم و هشتم و 60 روز پس از پایان آموزش تکمیل کردند.گروه گواه بدون هیچ آموزشی فقط پرسشنامههای فوق را پر کرد.
کاربرد تحلیل واریانس دوطرفه با اندازه های تکراری نشان داد که روش MBCT در کاهش افسردگی، اضطراب، نگرش ناکارآمد و افکار خودآینده مؤثر است. همچنین این روش میتواند در پیشگیری از افسردگی و اضطراب نقش داشته باشد. نتیجه این که به نظر میرسد ذهن آگاهی به وسیله آموزش در پژوهش با عنوان بررسی اضطراب، افسردگی، پرخاشگری و بزهکاری نوجوانان 19-12 سال در
خانواده های گسسته و پیوسته 80 دانشآموز از خانواده های گسسته و 80 نفر شاهد که دارای خانواده پیوسته بودند، به طور تصادفی انتخاب گردیدند، کنترل توجه مؤثر واقع شود و از بازگشت افسردگی و اضطراب پیشگیری کند (کاویانی، 1384).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پژوهشی که مقایسه اثربخشی گروه درمانگری عقلانی- هیجانی- رفتاری و روان نمایشگری در تغییر سبکهای ابراز هیجان مراجعان مراکز مشاوره بهزیستی شهر تهران بود و بدین منظور 36 نفر مراجعان داوطلب به طور هدفمند انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند. اعضای گروه های بوسیله پرسشنامههای ابرازگری هیجانی و دوسوگرایی در ابزار هیجان مورد سنجش قرار گرفتند. (آمونز ، 1990) نتایج بیانگر آن بود که هر دو روش گروه درمانگری عقلانی- هیجانی رفتاری و روان نمایشگری در افزایش ابرازگری هیجانی و کاهش بازداری و دوسوگرایی- هیجانی مراجعان اثربخش بودند. همچنین مشخص شد که روان نمایشگری از گروه درمانگری عقلانی- هیجانی- رفتاری در افزایش ابرازگری هیجانی مؤثرتر بود (شفیعآبادی و همکاران 1387).

طهرانیزاده و همکاران (1384) در پژوهشی به بررسی مقایسه ای نگرشهای ناکار آمد در دختران فراری و عادی پرداختند طرح مورد استفاده در این پژوهش، روش علی- مقایسه ای است. آزمودنی ها نیز مشتمل بر 60 دختر فراری ساکن در مراکز بهزیستی استان تهران، و 60 دختر عادی هستند که به لحاظ سن، وضعیت تحصیلی و اقتصادی با دختران فراری هم تراز شده اند. هر دو گروه به صورت تصادفی انتخاب شده و به سوالات آزمون نگرشهای ناکارآمد وایزمن و بک پاسخ گفته اند. نتایج نشان داد که نگرشهای ناکارآمد می تواند به عنوان یک عامل آسیب پذیر ی، احتمال خطر فرار را افزایش دهد. همچنین با در نظر گرفتن شکل گیری طرح واره‌های شناختی منفی در دوران کودکی‌ها (نظریه بک) رده سنی دختران فراری، تاثیری در میزان خطاهای شناختی آنان ندارد؛ ارتباط بین وضعیت اقتصادی و نگرشهای ناکارآمد فقط در گروه دختران عادی، متاثر از وضعیت اقتصادی ضعیف می باشد و یافته ها بر ارتباط فرار پاسخ سواد صحه می گذارند.
ساردوئی ( 1373) با هنجار یابی پرسشنامه ی تجدید نظر شده ی افسردگی بک در دبیرستانهای شهر تهران و بررسی متغیرهای افسردگی، سن و جنسیت نتیجه گیری کرد که تعداد دانش آموزان افسرده بیشتر از دانش آموزان عادی است و افسردگی دختران بطور معنا داری بیشتر از پسران می باشد، ولی بین میزان افسردگی و سن و کلاسهای مختلف تفاوت معنا داری وجود ندارد ( آقایی و همکاران 1385).
آخوند مکه‌ای (1376) در پژوهشی به بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی بر افسردگی نوجوانان دختر پرداخت و نتیجه گیری کرد که شناخت درمانی گروهی به روش بک بطور معناداری در کاهش افسردگی موثر است .
سودانی (1375) در تحقیقی تاثیر روش های مشاوره ی فردی و گروهی با تاکید بر روش منطقی – عاطفی- را در کاهش باورهای غیر منطقی گروهی از دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران مورد مقایسه قرار داد. بطور کلی نتایج تحقیق اساس نظریه الیس را تایید می کند.
نتایج تحقیق فولادگر، (1379) با عنوان تاثیر مشاوره گروهی با بهره گرفتن از فنون-منطقی-عاطفی-رفتاری بر کاهش افسردگی و باورهای غیر منطقی پسران بی سرپرست کانون امام صادق (ع) شهرکرد، بیانگر کاهش میزان افسردگی این گروه بود.
نتایج پژوهش نامجو( 1381)، در مورد اثر بخشی آموزش گروهی به شیوه ی شناختی به روش منطقی-عاطفی بر اختلالات خلقی ( افسردگی و شیدایی) مددیاران زن بهزیستی شهر اصفهان، نشان داد این شیوه میانگین اختلالات خلق ( افسردگی و شیدایی) را کاهش داده است.
عطاری و همکاران ( 1385)؛ در تحقیقی با عنوان « بررسی اثربخشی دو رویکرد مشاوره ای و روان درمانی در کاهش نشانگان افسردگی، اضطراب و پرخاشگری »به بررسی افسردگی و رویکردهای مشاوره ای جهت کاهش نشانه های آن در میان زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهرستان سقز پرداختند. هدف از این پژوهش مقایسه اثرات دو رویکرد و مشاوره ای و روان درمانی یعنی گشتالت درمانی و معنا درمانی، درکاهش نشانگان افسردگی و اضطراب در میان زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده است. جامعه تحقیق شامل کلیه زنان متقاضی طلاق شهرستان سقز بود که زمان شروع این پژوهش 94 نفر بودند. با بهره گرفتن از مقیاس SCL -90 – R میزان پرخاشگری، افسردگی و اضطراب در آنها تشخیص داده شد. به این ترتیب در سه گروه آزمایشی به صورت تصادفی قرار گرفتند (گروه های 30 نفری ). سپس 30 نفر فرد سالم به صورت تصادفی انتخاب و به عنوان گروه بهنجار قرار گرفتند. به این ترتیب چهار گروه گشتالت درمانی، معنا درمانی، گروه گواه و گروه بهنجار شکل گرفت. نتایج حاصل در متغیرهای وابسته پرخاشگری، افسردگی و اضطراب در آزمودنیها با بهره گرفتن از چک لیست تشخیصی تجدیدنظر شده نشانگان بالینی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری اندازهگیری شد. بررسی نتایج با روش سنجشهای مکرر سیر متغیری نشان داد که رویکرد گشتالت درمانی در کاهش نشانهای پرخاشگری، اضطراب و افسردگی همانند رویکرد معنادرمانی مؤثر است. در این تحقیق فرضیه‌ها مربوط به تفاوت میان این دو روش درمانی در کاهش اضطراب، افسردگی و پرخاشگری تأیید نشدند.
صالح زاده و همکاران ( 1389 ) : در تحقیقی با عنوان «‌اثر گروه درمانی شناختی – رفتاری بر افسردگی بیماران صرعی مقاوم به دارو ( با تأکید بر نگرش ناکارآمد ویژه صرع )، به بررسی این موضوع در شهر اصفهان پرداخته اند. در این پژوهش 20 بیمار مبتلا به تشنجات مزمن، پاسخ ضعیف به دارو و دارای افسردگی بالینی ضعیف تا متوسط، به صورت تصادفی، در دو گروه آزمایش (10 نفر) و شاهد (10 نفر) قرار داده شده اند. در این تحقیق برای گروه آزمایش، هشت جلسه هفتگی رفتار درمانی شناختی با تأکید بر بازسازی شناختی و اصلاح تحریفات شناختی افسرده ساز و آموزش فنون رفتاری به کار گرفته شد. ابزارهای پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه، مقیاس افسردگی همیلتون بود. نتایج تحقیق نشان میدهد که میانگین ثمرات افسردگی در گروه آزمایشس در مرحله پس آزمون : کاهش معناداری داشته است. رفتار درمانی شناختی با تمرکز بر نگرش های ناکارآمد ویژه صرع، درکاهش افسردگی همراه این بیماری به عنوان یک درمان مکمل، کارایی چشمگیری دارد.
امیری، محمد خانی، دولت شاهی و شهباز (1387)، در تحقیقی با عنوان، «اثر بخشی درمان ترکیبی روش حضور ذهن مبتنی بر درمان شناختی و درمان رفتاری – شناختی بر نشانگان روان پزشکی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، به ارزیابی اثربخشی ترکیب درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان رفتاری –

مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع روان نمایشگری و گروه کنترل

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید