پایان نامه رایگان درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات و سبک های یادگیری شناختی

دانلود پایان نامه
 • شکل3-3 شیوه های یادگیری و سبک های یادگیری نظریه ی کلی (کلب، 1984،ص 21) 43
  شکل 2-3 چرخه ی یادگیری تجربه ای 41

  مقدمه
  امروزه هدف کلیه نظام های های آموزشی از مقطع ابتدایی تا دانشگاه ها پرورش انسان هایی است که یادگیرندگان مادام العمر باشند. شرط لازم برای یادگیری مدام العمر داشتن دانش پایه، میل به یادگیری و داشتن راه و روش یادگیری است. برای نیل به این هدف شناخت ویژگی های مرتبط با یادگیری دانش آموزان غیرقابل انکار است. دانش آموزان از لحاظ احساسات، نگرش ها، توانایی های ذهنی و شناختی، روش های آموختن، سبک و سرعت یادگیری و … با هم متفاوت هستند. بنابراین در نظر گرفتن تفاوت های فردی دانش آموزان در یادگیری مهم است. در دهه های اخیر با توجه به این که ما در قرن 21 قرن که دانایی و انقلاب اطلاعات است سبک های یادگیری به عنوان عامل فردی در تسهیل یادگیری در نظر گرفته می شود. که این امر به معنی تبدیل جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و امروزه ثروتمندترین کشورها و جوامع انسانی، آنهایی هستند که بیشترین دانش، آگاهی و اطلاعات را در اختیار دارند و یقیناً راهبری آموزش و پرورش آینده به عهده فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT خواهد بود. (نوروزی و دیگران،1387،ص10) همه پیشرفت های شگفت انگیز انسان در دنیای امروز زائیده یادگیری است و وظیفه یاددهی و بهبود آن، محور فعالیت تمام نهادهای آموزشی است. اعتبار یک نظام آموزشی وابسته به میزان یادگیری فراگیران آن است. یادگیری یک متغیر بسیار پیچیده است که عوامل متعددی مثل هوش، انگیزه، محیط مناسب، عوامل خانوادگی، اجتماع، کیفیت آموزشگاه، کیفیت مربی و … در آن تأثیر می گذارند. علاوه بر این عوامل، فاکتور دیگر مؤثر بر یادگیری فراگیران، سبک های یادگیری آنان است که فراگیران آنها را همچون دیگر توانایی ها، از راه تجربه و یادگیری به دست می آورند و هرفرد متناسب با سبک یادگیری خود مطالب را اخذ می کند.
  با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های آموزش و برنامه درسی، مدیریت کلاس به کلی متحول شد و با رویکردی پژوهش محور و دانش آموز محور انجام می پذیرد مسئولیت معلم دیگر انباشتن و انتقال اطلاعات نیست، بلکه مسئولیت های گوناگونی بر عهده می گیرد و باید فردی چند مهارتی باشد. الگوی بسته، محدود و متمرکز منابع آموزش و یادگیری سنتی هم به الگویی باز، غیر متمرکز، نامحدود و بری از محدودیت های زمان و مکان تبدیل می شود و نتایج بسیار راهبردی برای نظام آموزش و یادگیری را به ارمغان می آورد. مطالب درسی بر گرفته از فناوری، ماهیتی چند بعدی و حرکتی داشته و طراحان آن رویکردی فرایند – محور دارند نه محتوا – محور. در نگرش سنتی به این موضوع، رویکرد معلم محوری اصل و اساس آموزش انسانی است. ولی در نگرش نوین اساس تعلیم و تربیت بر پایه دانش آموز محوری بنا نهاده شده است. (محمدی،1381،ص2) این که نظام های مبتنی بر مواد به صورت تک محور در حال فرو پاشی است و روش های تربیتی بر اساس بهره گیری از ارزش های متقابل یادگیری برحسب سیستم های ارتباطی نوین و چهارچوب دیداری، شنیداری پی یافته، موضوعی غیر قابل انکار است. ناکار آمدی روش های سنتی آموزش در عصر حاضر امری پذیرفته شده است و کاربرد فناوری های رایانه و اطلاعات جهت بهبود کمی و کیفی فرآیند آموزش اجتناب ناپذیر می باشد. (یزدچی،1385،ص4) سبک یادگیری یکی از ارکان مهم آموزشی است و طبعاً باید متناسب با عصر اطلاعات، متحول شود.
  سبک های یادگیری، روش های انفرادی مورد استفاده یادگیرنده برای پردازش اطلاعات و مفاهیم تازه می باشند. سبک های شناختی به این مطلب اشاره می کنند که یادگیرنده چگونه مطلب را درک می کند، به خاطر می سپارد، چگونه می اندیشد و مسائل را حل می کند. سبک های یادگیری شناختی، طبقه بندی های مختلفی مانند سبک های وابسته به زمینه و مستقل از زمینه، سبک های تکانشی و تاملی و سبک های یادگیری برمبنای الگوی یادگیری تجربی کلب که شامل چهار سبک یادگیری مختلف تحت عناوین واگرا, انطباق یابنده، همگرا و جذب کننده دارد.
  با این حال، با بررسی آمار و اطلاعات موجود در مورد میزان گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در آموزش و پرورش کشورهای جهان در می یابیم که در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، برای تجهیز مدارس با امکانات گوناگون همچون رایانه و اینترنت، برنامه های جامعی مدون شده است و دیر زمانی است که توجه خاصی به نقش ابزارهای فن آوری اطلاعات در برنامه های درسی خود داشته اند و هزینه قابل توجهی را در امر بکارگیری ابزارهای مناسب در آموزش صرف کرده اند. ابداع روش های جدید آموزشی، بهره گیری از رایانه در کلاس های درس، بهره گیری از نرم افزارهای آموزشی و چند رسانه ای ها، بهره گیری از اینترنت و پست الکترونیکی و… از پیامدهای نوین به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. (ذوقی پور و غفاری،1384،ص 14) مطالعات نشان می دهند که بهره گیری از فناوری های روز مثل رایانه و شبکه جهانی در کلاس های درس این امکان را به دانش آموزان می دهد که با سرعت بیشتر و عملکرد بهتر بیاموزند‌(مهمت،2004) و احساس رضایت بیشتر از حضور در کلاس درس داشته باشند. (میلکن ، بامزه،2002) امروزه دانش آموزان در دنیای شنیداری، دیداری و جنبشی متولد می شوند، بنابراین تلاش معلمان برای آموزش آنان با بهره گیری از روش ها و رسانه های آموزشی دوره گذشته بی نتیجه خواهد بود یا چندان ثمره ای به همراه نخواهد داشت. لذا ضروری است که معلمان درباره فناوری و رسانه های نوین آموزشی هم خوب بدانند و هم با نگرشی مثبت با آن برخورد کنند. (تیلسون،2004) با توجه به اهمیت سبک یادگیری در فرایند تعلیم و تربیت و لزوم ارتقای کیفیت آموزش و بهره گیری هر چه بهتر از پدیده، ICT اتخاذ تمهیداتی برای به کارگیری این نوآوری ها در فرایند یاددهی و یادگیری بسیار حیاتی است. از این رو بررسی آثار پدیده های کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در عرصه های مختلف حائز اهمیت است. اهل علم به طور کلی و دانش آموزان به طور خاص، از مصرف کنندگان اصلی این فناوری ها هستند. اینترنت بخش مهمی ازفعالیت های آموزشی و فراغتی دانش آموزان را به خود اختصاص می دهد، و این احتمال وجود دارد که بهره مندی از این پدیده بر سبک یادگیری آنها تأثیر داشته باشند. از این رو مطالعه پیامدهای استفاده از فناوری های نوین، از نظر شناخت پیامدها و آثاری که ممکن است بر دانش آموزان داشته باشند، قابل مطالعه است. (قاسمی نژاد،1384: 35)
  بیان مسئله
  فناوری اطلاعات و ارتباطات درجهان امروز چشم اندازهایی را برای جهانیان به ارمغان آورده که برتمام ابعاد زندگی سیاسی نظامی اقتصادی اجتماعی و آموزشی انسان قرن بیست و یکم تاثیر گذاشته است به گونه ای که بیشتر فراگیران به سمت رایانه ها و آموزش کار با آن ها سوق داده است کسب آگاهی تحصیل دانش و اتصال اطلاعات ، مهارت آموزی و تجدید نظر درنگرش ها را با استفاده از سیستمهای اطلاعاتی معاصر تسهیل و تسریع کرده است (مجیدی، 1381، ص56 ) قابلیت ICT تنها قابلیت به کار گیری گسترده ای از عملیات مکانیکی نیست بلکه یادآوری ان است که کامپیوتر ها می توانند به بهبود یا تکمیل شماری از وظایف کمک کنند کامپیوترها باید به عنوان ابزاری که نیل به اهداف را میسر می سازد مدنظر قراربگیرد اموزش و پرورش اظهار می دارد که شاخص توانایی فن آوری اطلاعات توانایی استفاده موثر از ابزار ICT و منابع اطلاعات برای تحلیل پردازش و ارایه این قبیل اطلاعات و اندازه گیری و کنترل وقایع خارجی می باشد(امام جمعه 1382 ص 24) اصل یادگیری به نظر می رسدکه درچهارچوب تغییرات حاضر دستخوش تغییر شده است. امروزه یادگیری اینکه چگونه بیاموزیم خود مساله ای است که براصل یادگیری پیشی می گیرد.
  تفاوت های فردی در یادگیری از دیرباز مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. این عقیده که تفاوت‌های افراد در یادگیری صرفاً ناشی از تفاوت‌های آن‌ها در هوش و توانایی است تا مدت‌ها در دنیای تعلیم و تربیت پذیرفته شده بود، اما بعدها تغییر یافت. پژوهشگران نشان دادند که دانش‌آموزان سبک‌های یادگیری متفاوتی دارند، یعنی اطلاعات را از راه های مختلف تجزیه و تحلیل می کنند و یاد می گیرند. امروزه کاملاً مشخص شده است که تفاوت‌های افراد در یادگیری فقط تا حدی به هوش و توانایی‌های آن‌ها بستگی دارد؛ بنابراین عوامل دیگری نظیر ویژگی‌های شخصیتی، دشواری تکلیف‌ها و تفاوت سبک‌ها نیز در این امر دخیل‌اند. در مجموع اصطلاح سبک، به الگوی غالب فرد در انجام دادن کارها اشاره دارد. سبک یادگیری، روش ترجیحی یا معمول فرد برای یادگیری است.
  سبک‌ها مانند توانایی‌ها تا حدود زیادی حاصل تعامل فرد با محیط و قابل توسعه و تحول‌اند. بنابراین، سبک‌ها ثابت نیستند بلکه سیال‌اند، به این معنی که سبک‌های متفاوت چه بسا در موقعیت‌های متفاوتی به‌کار گرفته می شوند. فردی که در یک موقعیت به سبک خاصی عمل می‌کند ممکن است در موقعیتی دیگر به سبک دیگری عمل کند. پس، هر چند افراد بیش‌تر سبک خاصی دارند و آن را به‌کار می‌گیرند، اما در چهارچوب آن سبک محبوس نمی‌مانند و قادرند سبک‌های مختلف خود را با موقعیت‌ها و تکالیف مختلف هماهنگ سازند.
  دیوید کُلب در سال1974 به‌منظور فراهم ساختن درک بهتری از روش‌های متفاوت افراد در یادگیری، نظریه‌ی سبک‌های یادگیری خود را مطرح ساخت.
  بدون تردید کاربرد فناوری اطلاعات تاثیر به سزایی در سبک های یادگیری دانش آموزان دارد.صاحب نظران زیادی در پژوهش های جداگانه خود نشان داده اند که بین فناوری اطلاعات و سبک های یادگیری دانش آموزان ارتباط مستقیم وجود دارد. با عنایت به موارد بالا این پژوهش سعی دارد معلوم کند فناوری اطلاعات (ICT) بر کدام یک از سبک های یادگیری کلب تاثیر بیشتری دارد.
  1-1 ضرورت و اهمیت پژوهش
  پژوهش فوق از دو جهت دارای اهمیت و کاربرد است . اول آن که می تواند در تکوین این نظریه که بین فناوری اطلاعات (ICT) با سبک های یادگیری فرضیه های قابل قبولی ارائه دادکه از لحاظ نظری اهمیت دارد و دوم آنکه امید است بتوان پس از تشخیص میزان تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک های مختلف یادگیری کلب که از لحاظ عملی اهمیت دارد نیز گام هایی برداشت و در نهایت امید است بتوان ارتباط نظری دو سازه فناوری اطلاعات (ICT) با سبک های یادگیری را توجیه نمود.
  1-2 اهداف پژوهش
  1-2-1- هدف اصلی تحقیق
  مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات (ICT) برسبک های مختلف یادگیری کلب در دانش آموزان پنجم و ششم دوره ابتدایی آموزش و پرورش منطقه دو شهر تهران

  مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقاله پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات و روابط بین جنسی
 • این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.