پایان نامه رایگان درباره استحکام بخشی و دوره قاجار

دانلود پایان نامه
 • خانه وثوق، تهران، نگارنده
  (شکل3-10): ارسی سه لنگه، تالار آینه،
  خانه وثوق، تهران، نگارنده
  3-3-بررسی ساختار عناصر سازنده ارسی در دوره قاجار
  به لحاظ ساختاری، ارسی از عناصری تشکیل شده که در فصل پیشین بطور مختصر به آنها پرداختهایم و در این بحث به بررسی دقیق تر عناصر سازنده ارسیها در بناهای قاجاری میپردازیم.
  3-3-1-چهارچوب:
  بخش اصلی نگهدارنده ارسی، متشکل از قطعات چوبی که با زاویه قائمه به هم متصل گردیده و باعث استحکام و ایستایی پنجره ارسی در دیوار میباشد را، چهارچوب میگویند. در واقع این بخش همانند قابی است که لنگهها و کتیبه در آن قرار میگیرد و بنابر این باید از مقاومت و ایستایی کافی برای تحمل وزن قسمتهای مختلف برخوردار باشد. فضای داخلی چهارچوب توسط چوب های عمودی و افقی و منحنی تقسیم بندی شده و شکل کلی و اندازه آن، تابع شکل و اندازه پنجره ارسی در بنا میباشد.
  چهارچوبها توسط تیرهای عمودی وادار برای قرارگیری درکها، و هدایت آنها در جهت بالا و پایین و تیرهای افقی در وسط و در قسمت پایین به عنوان پاشنه یا پاخور، هم چنین گاهی با تیرهای منحنی در قسمت پایینی پاتاق، برای تزئین بیشتر تقسیم گردیده است.
  بخش بالایی چهارچوب نیز، بسته به شکل کتیبه یا پاتاق ارسی، بصورت منحنی و یا صاف میباشد. قابل ذکر است، همان گونه که پیش تر عنوان شد، تمایل به استفاده از ارسی ها با پاتاق هلالی و قوس دار در این دوره بیشتر شد. تعداد تقسیم بندی های عمودی در ارسی وابسته به تعداد درکهای ارسی میباشد. این تقسیم بندیها گاه مساوی بوده و گاه در طرفین چهارچوب، اندازه ها متفاوت میباشد.
  مطلب مشابه :  پایان نامه درباره گروههای اجتماعی و محیط چند فرهنگی

 • قسمتهای مختلف ارسی که تکههای چوب آن را تشکیل داده اند توسط اتصال کام و زبانه و یا زبانه نر و مادگی بهم متصل می گردد که « قویترین نوع اتصال است که برای اتصال عمود بر هم اعضای چوبی استفاده می شود»(سَرمَد نَهری وکاردان، 1388،ص.241). «کل چهارچوب نیز به وسیله زائده هایی که اصطلاحاً به آن پاچهگیر میگویند به دیوارهای جانبی متصل میشود»(امرایی، 1388،ص. 111).
  شکل شماره 3-11، نمای کلی چهارچوب در ارسی را نشان میدهد، اما با توجه به شکل کتیبه و اندازه ارسی و هم چنین طرح پیاده شده میتوان در تقسیمات آن، تفاوتهایی را مشاهده نمود.
  ( شکل3-11): نمای کلی از چهارچوب در ارسی(زارعی، 1392،ص. 121)
  3-3-2- وادار:
  به تیرهای عمودی در ارسی که چهار چوب را بصورت طولی تقسیم بندی مینماید، وادار میگویند. این اجزاء در واقع ساختار اصلی چهارچوب را تشکیل داده و برای قرارگیری و هدایت لنگه ها به سمت بالا و پایین، بر روی چهارچوب امتداد یافته است. در فاصله وادارها که به اندازه یک لته یا لنگه است تیرهای افقی کوتاه برای استحکام بخشی قرار میگیرند. تعداد این تقسیم بندی ها به تعداد لنگه ها بستگی داشته و اندازه پهنای آنها در همه ارسیها یکسان نبوده و در برخی از این پنجره ها در طرفین، کوچکتر میباشند. هم چون ارسی دانشکده معماری تبریز، به سمت حیاط پشتی که در دو طرف باریک تر است، (شکل3-12). قسمت های فوق در ارسی نامبرده ثابت هستند.

  ( شکل3-12): ارسی با درکهای نامساوی، تالار اصلی، خانه بهنام(دانشکده معماری)،
  به سمت حیاط پشتی، تبریز، نگارنده
  وادارها در بناهای سنتی ایران به دو صورت دیده می شوند:
  1-وادارهایی از جنس چوب، که جزئی از چهارچوب به حساب می آیند. در این نوع، ارسی به صورت یکپارچه بوده و پنجره نمایی معمولی دارد (شکل3-13) .
  2- وادارهایی که از مصالح ساختمانی ساخته شده و بدین ترتیب لنگه های ارسی از هم تفکیک شده است (شکل3-14).
  (شکل3-13)، ارسی پنج لنگه تالار ارسی انگورستان ملک، اصفهان، نگارنده
  (شکل3-14)، وادار ساخته شده از مصالح ساختمانی، تالار شاه نشین خانه بروجردیها، کاشان، نگارنده

  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.