پایان نامه درمورد نظریه های اجتماعی و نظام سرمایه داری

دانلود پایان نامه

نسل سوم
دیوید هاروی وگیدنز

 • جهانی شدن را محصول بر هم خوردن نظم سنتی فضا و زمان می داند.
  رابرتسون
  ویژگی اصلی جهانی شدن از نظر رابرتسون عنصر آگاهی است.
  منبع:( نگارنده)
  2-9-1- نسل اول
  سن سیمون – برچیده شدن مرزهای ملی آرزویش بود و معتقد بود به واسطه عملکرد نیروهای جهانی ساز و همگونی آفرین حد ومرزهای سیاسی، فرهنگی بیش از پیش تضعیف شده و جامعه ای جهانی شکل خواهد گرفت.دو نیرو یا عامل که از دیدگاه سن سیمون در فرایند جهانی شدن موثرند:1.صنعتی شدن 2.علم الاجتماع بود.
  آگوست کنت – شکل گیری یک جامعه جهانی را در گرو پشت سر گذاشتن مراحل سه گانه می دانست که عبارتند از:
  مرحله خدا شناسی،واحد اجتماعی خانواده است.
  مرحله مابعدالطبیعی،واحد اجتماعی دولت است.
  مرحله اثباتی،واحد اجتماعی بشریت است.

 • کنت بر این باور بود که همه جوامع سرانجام از مرحله خداشناسی و مرحله مابعدالطبیعی عبور کرده،به مرحله اثباتی خواهند رسید( گل محمدی،32:1381). دورکیم صنعتی شدن را موجب تضعیف تعهدات جمعی می دانست که راه را برای کاهش کاهش اهمیت مرزها باز می کند.(شهرام نیا،57:1386) . ماکس وبر نوسازی و تجدد وگسترش عقلانیت را از عوامل اصلی جهانی شدن می داند(گل محمدی،33:1381) مارکس ریشه های جهانی شدن را در ساختاراقتصادی نظام سرمایه داری وتجدد جستجو می کند.
  2-9-2- نسل دوم
  نظریه پردازان نسل دوم بر اساس اولویت دهی به هر یک از ابعاد جهانی شدن تقسیم بندی شده اند.(نظریه پردازان موضوعی)
  2-9-2-1- نظریه های اجتماعی
  در اندیشه پارسونز جوامع در فرایند نوسازی همواره دگرگون می شوند و انفکاک ساختاری آنها را فرا می گیرد ولی این دگرگونی منطقی ثابت دارد که همان قابلیت انطباق با محیط است. بنا براین اگر جوامع در مسیر تحول مشترکی حرکت کنند، در همدیگر ادغام خواهند شد که به این پروسه ،جهانی شدن می گویند.(واترز،28:1379)
  افرادی همچون کر، دانلوپ و هاربیسون، معتقدند همگونی فزاینده از منطق صنعتی شدن پیروی می کند و کم کم سراسرجهان را فرا می گیرد.(شهرام نیا،66:1386) نیکلاس لوهمان ، نوسازی را عامل جهانی شدن می داند.
  2-9-2-2- نظریه های اقتصادی
  برخی اندیشمندان تحت تاثیر آموزه های مارکس، جهانی شدن را همان گسترش نظام اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری به اقصی نقاط جهان می دانند. نظریه پردازانی مانند لنین، سمیر امین و اسکلیر چنین دید گاهی را عرضه کرده اند ولی والرشتاین برجسته ترین نماینده این دیدگاه به شمار می آید.(گل محمدی،39:1381)
  2-9-2-3- نظریه های سیاسی
  گیلپین، روزنا ، برتون و بول جزء این دسته هستند .گیلپین عامل اصلی جهانی شدن را سیاسی- نظامی می داند ، اگر چه نمود آن در حوزه اقتصاد است . برتون با طرح الگوی توپ بیلیارد و تشبیه دولتها به توپ بیلیارد در بازی بیلیارد به بررسی میزان استقلال و پیوستگی دولتها می پردازد.روزنا جهانی شدن را زمینه ساز شکل گیری سیاست فرا بین المللی می داند اما معتقد است هنوز دولت ملتها بازیگران اصلی صحنه هستند.( شهرام نیا،
  68:1386) این گروه از اندیشمندان به راحتی حاضر به پذیرش فروپاشی دولتها نیستند بلکه بر عکس جایگاه در خور توجهی نیز برای دولتها در این پروسه قائل هستند.
  2-9-2-4- نظریه های فرهنگی جهانی شدن
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.