پایان نامه درمورد فردی کردن مجازاتها و تعلیق اجرای مجازات

دانلود پایان نامه

 • سه- تعلیق مجازات
  تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن یک کار است به طوری که نفیا و اثباتا ، تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد .
  امر معلق از آن حیث که معلق است نه معدوم کامل است و نه موجود کامل، بلکه وجودی است ناقص چنانچه کارمند معلق از خدمت عنوان کارمند رادارد ولی یک کارمند کامل نیست .
  در ترمینولوژی حقوق در تعریف تعلیق مجازات چنین آمده است :
  «هرگاه مجرم سابقه ارتکاب جرم رانداشته باشد به او اخطار می شود که هرگاه بعدا جرم دیگری مرتکب نشود حکم فعلی هم تا وقتیکه جرم دیگری مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی آید و گرنه حکم هر دو مجازات در حق او اجرا می شود این راتعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است» ( جعفری لنگرودی ،1378 ، 165) بحث تفصیلی در این باره در فصول آینده خواهد آمد.
  چهار-کیفر زدایی
  کیفر در لغت به معنی سزا ، جزا و مکافات است(عمید ،1359 ، 977) و همچنین به معنی عقوبت و مجازات نیز آمده است و به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف وعادت رفتار کرده ومرتکب عمل بدشده داده می شود در کیفرزدایی منظور این است که ممنوعیت ارتکاب عمل،کماکان به حالت خود باقی است اما در صورت ارتکاب عمل ممنوعه در مرحله اجرایی با ابزارهای حقوق کیفری پاسخ وواکنش داده نمی شود .
  بلکه از سایر ابزارها و علوم و شیوه های دیگر نظر حقوق اداری ، انضباطی پزشکی و درمانی و … استفاده می شودو این ابزارها مکمل حقوق کیفری می باشند.
  کیفر زدایی گونه ای از ابزارهای سیاست جنایی است که از تخفیف کیفر تا حذف آن ، پیوستگی و تناوب میان کیفر و یک اقدام غیر کیفری در مقابل پدیده مجرمانه راشامل می شود. ( گلدوزیان 1378، 122)
  کیفرزدایی در مفهوم وسیع خود عبارت از اقدامات سیاست جنایی است که در برگیرنده تخفیف کیفر تا حذف اجرای آن ، مبتنی بر اندیشه ناتوانی عقوبت در اصلاح و تربیت مجرم و پیشگیری از جنایت است .
  پنج- پرونده شخصیت
  پرونده شخصیت به پرونده ای گفته می شود که در کنار پرونده کیفری که در برگیرنده کیفیت ونحوه عمل مجرمانه است تشکیل می شود و شامل نظریات کارشناسی مربوط به وضع جسمانی و زیستی و بیولوژیک شخص واطلاعاتی مربوط به وضع شخص ، چه از نظر اجتماعی و چه از نظر فرهنگی ، وضع تعلیم وتربیت مجرم می باشد و در واقع شناسنامه متهم می باشد که او رادر پشت میز محاکمه ، آن طوری که هست نه آن طوری که می نماید یا وانمود می کند معرفی می کند.
  لزوم تشکیل چنین پرونده ای در قوانین بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی مورد تاکید قرا گرفته است شرح تفصیلی مربوط به آن در فصول آینده خواهد آمد.
  شش- جرم زدایی
  جرم زدایی در معنای دقیق کلمه یعنی زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک عمل یااز یک رفتار است .( نجفی ابرندآبادی و بیگی ، 1377 ، 77) و تفاوت جرم زدایی با فردی کردن مجازات ها در این است که از شناخت شخصیت واقعی مجرم، توجه به عوامل مختلف تاثیر گذار در ارتکاب با جرم به نحوی که با شناخت آن بتوان باعث اصلاح و درمانی مجرم شد ونیز در این مورد باتوجه به اینکه تنها راه حمایت و حفظ ارزش ها و هنجارهای اجتماعی وتفاوت نظم از طریق جرم زدایی می باشد که رابطه برابر با فردی کردن را ایجاب می نماید.
  این قوانین با توجه به نیاز جامعه ودر یک برهه زمانی به تصویب قانون گذار رسیده و ممکن است پس از مدتی کارایی خود رااز دست دهد یاباعث به وجودآمدن معضلات دیگری گردد که این امر موجب شده است که صاحب نظران با طرح مساله جرم زدایی پرداخته تا با بررسی قوانین موضوعه، عنوان جزایی را زدوده و تورم کیفری را مهار نماید که این عمل قانون گذار در حذف عناوین مجرمانه را جرم زدایی می نامند.
  بخش دوم: بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها
  پیدایش و تولد هر پدیده ای در هر اجتماعی ، امری اتفاقی نبوده، بلکه سابقه ای تاریخی در طول تکامل آن اجتماع دارد و عوامل مختلف در طول تاریخ دست در دست هم داده است و باعث پیدایش آن پدیده گشته اند چون بر اساس قانون خلقت ، تازمانی که علت تامه چیزی فراهم نشود، آن چیز وجود پیدا نمی کند.
  فردی کردن مجازات ها نیز چون سایر پدیده های اجتماعی در طول تاریخ حقوق کیفری شکل گرفته است .در ابتدا همراه باتکامل مجازات وطرز نگرش به آن از افکار اندیشمندان، فلاسفه و جرم شناسان تراویده و رشد نموده و در اواخر قرن نوزدهم متولد شده است مانیز در بررسی این پدیده و سیر تکوینی آن،سرنوشت ن را حآن را جدای از مجازات نمی دانیم وآن را همراه با تحول مجازات ها،بررسی می کنیم .
  ابتدا به بررسی زمینه های پیدایش فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان در دوران گذشته می پردازیم و سپس در گفتاری جداگانه این تحول را در تاریخ ایران موردبررسی قرار میدهیم .
  گفتار اول – زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان
  سیرتکوینی هر پدیده ای در تمام جوامع مثل هم نبوده ولی بسیاری از جوامع به علت نزدیکی جغرافیایی و یافرهنگی دارای سرنوشتی مشترک بوده اند .
  تقسیم بندی که در بررسی فردی کردن مجازات ها در طول دوران تاریخ عمومی جهان صورت گرفته در بین اکثر جوامع مشترک می باشد اینک به بررسی موضوع فردی کردن مجازاتهادر طول دوره های تاریخی می پردازیم .
  یک- دوره انتقام خصوصی
  اجرای مجازات ها در این دوره بر اصول وقاعده خاصی استوار نبوده است مجازات اعمالی که مخالف منافع خانواده یا قبیله تلقی می شد ، از طرف خود خانواده یا به صورت جنگ بین گروه ها صورت می گرفت این دوره توسط بعضی حقوقدانان،دوره دادگستری خانوادگی یا دوره دادگستری میان کلانها نامیده شده است . ( صانعی ، 1376، 45)
  در این دوره هرگاه کسی مرتکب جرمی می شد پدر خانواده او را تنبیه می کردو اگر جرم علیه قبیله دیگر بود،حل اختلاف به صورت جنگ و نزاع میان گروه ها و قبایل تجسم خارجی می یافت .
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.