پایان نامه درمورد عوامل محیطی و شرایط محیطی

دانلود پایان نامه
 • (2n=4x=48 کروموزوم) هستند. همچنین چهار گونه دیپلوئید (24 کروموزوم)، دو گونه تریپلوئید (36 کروموزوم) و یک گونه پنتاپلوئید (60 کروموزوم) نیز گاهی مورد کشت قرار
  میگیرند. مهمترین گونهای که در سراسر جهان کشت میشود Solanum tuberosum میباشد که یک گونه تتراپلوئید است و دارای دو زیر گونه andigena و tuberosum میباشد. زیر گونه andigena با طول روز کوتاه سازگاری پیدا کرده و زیر گونه tuberosum با طول روز بلند سازگار است. بررسیهای ژنتیکی نشان دادهاند که 32 رقم مورد کشت در هند از زیر گونه tuberosum به دست آمدهاند.
  ج- شرایط محیطی
  سیبزمینی به طور مشخص متعلق به مناطق معتدل سرد با ارتفاع تقریبی 2000 متر یا ارتفاعات بالاتر در مناطق گرمسیری است. این گیاه به شبهای خنک و خاک دارای زهکشی مناسب و رطوبت کافی نیاز دارد و در عرضهای جغرافیایی پایین در مناطق گرم تولید خوبی ندارد (هوکر، 1990). خاک لومی- شنی حاصلخیز برای این گیاه مناسب است. دمای مناسب برای رشد 20-15 درجه سانتیگراد است و دمای بالای 29 درجه تولید غده را کاهش میدهد. این محصول تا انتهای دوره رشد به 9-7 بار آبیاری نیاز دارد.
  د- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت
  سیبزمینی مهمترین گیاه دولپهای است که به عنوان منبع غذایی انسانها مورد استفاده قرار میگیرد. این گیاه بعد از گندم، برنج و ذرت چهارمین محصول مهم غذایی در جهان است. میزان تولید ماده خشک سیبزمینی در واحد سطح به ترتیب 04/3، 68/2 و 12/1 برابر از گندم، جو و ذرت بیشتر است. مقدار پروتئین آن نیز بیشتر از گندم، جو و ذرت میباشد.
  طبق آمار سازمان خوار و بار جهانی کشاورزی (FAO) در سال 2007، میزان تولید کل
  سیبزمینی در جهان 321736483 تن گزارش شده که بیشترین سهم مربوط به چین با 72040000 تن و کمترین میزان مربوط به بنین با تولید 30 تن میباشد. سهم ایران 5240000 تن میباشد. در قاره آسیا تولید کل 135607646 تن بوده و چین و بحرین به ترتیب بیشترین و کمترین تولید را دارا هستند.
  طبق گزارش آمارنامه کشاورزی ایران سطح زیر کشت، تولید و عملکرد سیبزمینی در سال زراعی 84-83 به قرار زیر میباشد:
  عملکرد (کیلوگرم) تولید (تن) سطح زیر کشت (هکتار)
  دیم آبی دیم آبی دیم ﺁبی
  75/5712 63/25762 59/15848 25/4814275 3/2774 5/186870
  جمع 38/31475 14/4830124 8/189644
  در استان همدان سطح زیر کشت سیبزمینی 3/26517 هکتار است که تماماً به صورت آبی کاشته میشود. میزان تولید 77/966016 تن و عملکرد 68/36429 کیلوگرم میباشد.
  ه- بیماریهای سیبزمینی
  هر گیاهی در طول دوره رشد خود دستخوش آسیبهای مختلف ناشی از شرایط محیطی نامناسب (آب و هوا، نور، رطوبت و خاک)، حمله آفات و عوامل بیماریزا (قارچ، باکتری، ویروس، نماتد و مایکوپلاسما) میباشد. در واقع بیماری به برهمکنش بین میزبان و بیمارگر گفته میشود که تولید و قابلیت استفاده محصول را دچار مشکل میکند. شرایط محیطی نامساعد حتی در غیاب عامل بیماریزا به تنهایی برای صدمه به گیاه کفایت میکند.
  گیاه سیبزمینی نیز از این آسیبها در امان نیست. تحت تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی و نوع رقم، ممکن است میزان محصول، اندازه غدهها و بازارپسندی آنها کاهش یابد. عوامل قارچی، باکتریایی، ویروسی، مایکوپلاسمایی و نماتدهای زیادی به سیبزمینی حمله میکنند. برای مثال در سال 1845 بیماری لیت بلایت ناشی از قارچ Phytophthora infestans به سرعت در غرب ایرلند گسترش یافت و باعث از بین رفتن قسمت اعظم محصول سیبزمینی شده و قحطی شدیدی را در پی داشت.
  از جمله بیماریهای قارچی مهم میتوان به شانکر رایزوکتونیایی ناشی از
  Rhizoctonia solani، پژمردگیهای فوزاریومی و پوسیدگی ریشه فوزاریومی ناشی از گونههای Fusarium، پژمردگی ورتیسیلیومی ناشی از Verticillium albo-atrum، پوسیدگی ساقه ناشی از Sclerotium rolfsii، کپک سفید ناشی ازSclerotinia sclerotiorum، پوسیدگی صورتی با عامل Phytophthora erythroseptica، لکه موجی ناشی از Alternaria solani و خال سیاه ناشی از Colletotrichum coccodes اشاره کرد.
  باکتریهای Pectobacterium carotovorum pv.carotovorum عامل ساق سیاه،
  Erwinia spp. عامل ایجاد پوسیدگی نرم، Streptomyces scabies عامل جرب پودری و
  Ralstonia solanacearum عامل پژمردگی باکتریایی از جمله عوامل باکتریایی زیانآور
  سیبزمینی هستند.
  نماتد طلایی سیبزمینی (Globodera rostochinensis)، نماتد مولد زخم غده (Pratylenchus penetrans) و ویروس X سیبزمینی از جمله دیگر عوامل بیماریزا به شمار میآیند.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.