پایان نامه درمورد ضمانت اجرای کیفری و دیدگاه حقوق دانان

دانلود پایان نامه

جرم انگاری در هر نظام کیفری ریشه درارزش های پذیرفته شده آن مکتب دارد و به همین دلیل نظام کیفری در هر جامعه نشان دهنده ارزش های مورد تایید آن جامعه است اسلام نیز با توجه به ارزش های واقعی در زندگی انسان کلیه اعمالی را که به نوعی ارزش های اساسی مربوط به زندگی فردی و اجتماعی را مورد تهدید قرار میدهد جرم دانسته و به تناسب اهمیت آن ارزش ها برای جرایم، مجازات مقرر نموده است .
جرم از دیدگاه اسلام هر فعل یا ترک فعل است که با مصالح و مفاسد واقعی انسان اعم از مادی و معنوی و دنیوی و اخروی ارتباط پیدا می کند . (فیض ،1381، 124)

 • از نظر فقها و یا به تعبیر دیگر دیدگاه اسلام، افعالی جرم تلقی می شود که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند این افعال در قرآن کریم با نام های مختلف از قبیل سوء ، اثم، جناح و ..مذکور است .
  جناح(گناه) که موضوع حدود و تعزیرات اسلامی است شامل هر فعلی ولو آنکه تنها جنبه شخصی داشته باشد یعنی مفسده ی آن عاید خصوص مرتکب گردد نیز می شود مانند: رده، شرب، خمر، کذب، ترک واجبات و غیره، تعریف جرم، تعریف عام است که می توان آن را برائم و معصیت و خطیئه نیز تسری داد و در این تعریف ، همه دارای یک ماهیت هستند و عبارتنداز :
  نافرمانی خدای تعالی و سرپیچی از اوامر و نواهی او که به دنبال آن استحقاق مجازات وجود دارد. ( فیض ، 1381، 65)
  ب-تعریف جرم از دیدگاه حقوق دانان

 • علمای حقوق کیفری هر یک ، جرم را به گونه ای تعریف کرده اند هر یک از این تعاریف اغلب از گرایش های نظری مکتب های خاصی ملهم بوده است برای نمونه مکتب عدالت مطلق جرم را «هر عمل مغایر اخلاق وعدالت، تعریف کرده است یا بنا به تعریف گاروفالو یکی از بنیان گذاران دانش جرم شناسی ، جرم عبارت است از : تعرض به احساس اخلاق بشر که شفقت و درستکاری را شامل می شود» یا به تعبیری دیگر «جرم عبارت است از عملی که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپسندانه انجام شود»
  در تعریف دیگری از حقوقدانان فرانسه، علاوه به عنصر قانونی و مادی جرم، عنصر روانی نیز در تعریف منظور شده است طبق این تعریف جرم عبارت است از تجلی خطاکارانه ی اراده مشخص برخلاف حق که قانون برای آن کیفر تعیین کرده است. کارا در تعریف جرم می گوید:
  «هر عمل مغایر اخلاق وعدالت،تعریف کرده است» یا بنا به تعریف گاروفالو یکی از بنیان گذاران دانش جرم شناسی،جرم عبارت است از : تعرض به احساس اخلاق بشر که شفقت و درستکاری را شامل می شود» یا به تعبیری دیگر «جرم عبارت است از عملی که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپسندانه انجام شود» (فیض، 1381، 66)
  دقیق ترین و ساده ترین تعریف از جرم این است که جرم چیزی است که قانون جزا آن را منع کرده است ، یعنی فعل یا ترک فعلی که در قانون قابل مجازات است ماده 2 ق. م مصوب سال 1370 در مورد تعریف جرم به ضمانت اجرای کیفری مجازات های مقرر در ماده 12 قانون مزبور اکتفا نموده و مقرر می دارد «هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب می شود»
  هدف مادر این تحقیق تعریف قانونی از جرم است که به عنوان مثال می توان از جرائمی چون جرم اجتماعی، انضباطی ، جرم مدنی، مرتبط ، مختلط، جرم خلافی ، عمد، شبه عمد و …. را نام برد.
  گفتار دوم: شناخت مجازات
  اهل لغت مجازات را به معنی پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی معنی نموده اند. (دهخدا، 1338؛ 422)
  حقوقدانان مشقتی که مقنن به مجرم تحمیل می کند را مجازات یا کیفر نامیده اند؟ (جعفری لنگرودی ، 1363)
  آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی در تعریف مجازات می نویسد: «مجازات عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که شخص حقیقی مجازات می باشد. (علی آبادی ، 1352، 1)
  از نظر فلاسفه مجازات مشقتی است که هیئت جامعه به منظور تلافی و قصاص جامعه اصلاح و تصفیه اخلاقی مجرم و مصونیت جامعه از اضرار وضع می کند. (سمیعی ،1325 ،124)
  فلسفه تشریع مجازات در مکتب اسلام همچون سایر ادیان الهی موجب تهذیب نفس و تربیت افراد بیان شده است . ( القابوس ،1986 ، 18)
  زجر و تنبیه مجرم قلمداد شده است و با هدف مذکور مطابقت دارد زیرا مجازات دارای اهداف متعددی است که می توان اهم آنها را ارعاب، اصلاح و دفاع از جامعه مطرح شود.
  با این توضیح که منظور از اصلاح به عنوان یکی از اهداف مجازات، پیشگیری از ارتکاب جرم و ممانعت مجرم از تکرار تبهکاری است . بنابراین برای نیل به این اهداف مهم باید میان جرم ارتکابی و مجازات مجرم رابطه منطقی وجود داشته باشد .
  به طوری که که ضرر کیفر درباره محکوم بیش از فایده ناشی از ارتکاب بزه بوده و مرتکب نفعی در ارتکاب مجدد آن نداشته باشد.
  براساس تئوری استدلالی بنتام، چنانچه رنج ناشی از تحمل مجازات از لذات تحصیل احتمالی منافع جرم بیشتر باشد مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم خودداری می کنند (صانعی ،1376 ، 168)
  در نتیجه این امر در خصوص کسانی که زمینه های ارتکاب جرم درآنها فراهم است وممکن است براثر وقوع حادثه ی به سوی بزهکاری کشیده شوند رعب وحشتی ایجاد می کند مانع ارتکاب جرم شده و ممکن است آن ها را از مهلکه تبهکاری نجات دهد از دیگر اهداف دیرینه تاریخی مجازات می توان تلافی و قصاص را ذکر کرد به موجب این هدف تفصیر و سوءنیت شخص در ارتکاب جرم همیشه مفروض و مسلم بود و عدم مکافات سوء نیت و پرورش ظالم تلقی می شود .
  بنابراین برداشت، مکافات صرف نظر از اینکه موجب اصلاح حال مجرم می شود اخلاقاً ضرورت داشته و باید اجرا شود اما با پیدایش افکار جدید و نهضت های اجتماعی در قرون هفده و هیجده ، میلادی مبنی بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و لزوم احترام به شخصیت والای انسانی مجازات ها کم کم نقش اربابی خود را از دست دادند وعده بسیاری از فلاسفه و متفکرین مروج این عقیده شدند که باید زندان و مجازات های مختلف را وسیله ای قرارداد که ضمن ان بتوان مجرمین را نسبت به بدی اعمال خود مطلع نموده و آنان را مجددا اصلاح و تربیت شود.
  زیرا اگر مقصود کیفر، شکنجه بزهکار نباشد، پس هدفی عالی تر از اصلاح حال او نمی تواند داشته باشد به گونه ای که مهمترین کاربرد کیفر این است که مجرم را دوباره به جامعه بازگرداند تا بتواند از طریق کار و فعالیت مشروع زندگی خود را تامین نماید.
  با این اهداف حقوق دانان برای مجازات ها خصوصیات و ویژگیهای برشمرده اند که ضمن تشریع اساس مجازات و غرض از آن بتواند موجب تفکیک مجازات ها از اقدامات تامینی و تربیتی شود این خصایص عبارتنداز :
  1– خصوصیات مجازات ها
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.